Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Opvang en integratie statushouders

Europa heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met een vluchtelingenstroom van grote omvang. Ook in Nederland hebben zich dagelijks vele asielzoekers gemeld. Daardoor neemt ook het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning toe (de zogeheten 'statushouders'). Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om statushouders te huisvesten. In 2017 zal het aantal op te vangen statushouders in Houten vooral bestaan uit gezinsherenigingen van statushouders die al in Houten gevestigd zijn of nog wachten op een woning.

Kijk hier voor een overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden over de opvang en integratie van statushouders.


24 januari 2017: ook in 2017 aandacht voor opvang en integratie statushouders

Dankzij de enorme inzet van veel maatschappelijke organisaties en inwoners is de gemeente Houten erin geslaagd om in 2016 150 statushouders te huisvesten (139 definitief en 11 tijdelijk). Daarmee is de taakstelling van 2016 ruimschoots gehaald. Naast huisvesting betekende dit ook inzet op het gebied van maatschappelijke begeleiding, onderwijs, participatie, werk&inkomen en zorg. Coördinerend wethouder Kees van Dalen: “zonder de inspanningen van vele professionals en vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. Ik wil iedereen die geholpen heeft om de statushouders te ondersteunen en begeleiden dan ook hartelijk bedanken”.  

Ook in 2017 zet de gemeente Houten in op de opvang en integratie van statushouders. De taakstelling is weliswaar lager dan in 2016, maar nog steeds omvangrijk. In heel 2017 verwachten we een taakstelling van 82 statushouders. Een grote groep statushouders is pas vanaf juli 2016 ingestroomd. De maatschappelijke begeleiding voor deze groep loopt nog heel 2017 door. Daarnaast verwachten we in 2017 veel gezinsherenigingen, wat uitdagingen oplevert op het gebied van huisvesting, zorg, onderwijs en integratie. Een integrale aanpak is nodig om de statushouders succesvol te laten integreren. Daarom heeft het college besloten om het actieplan Opvang en integratie statushouders ook in 2017 voort te zetten en waar nodig te actualiseren.  

U kunt hier het geactualiseerde actieplan Opvang en integratie statushouders 2017 inzien.


25 november 2016: ondertekening participatieverklaring 'Welkom in Nederland'

zeventien statushouders die de participatieverklaring hebben ondertekend

Vanochtend hebben 17 statushouders uit Houten de participatieverklaring ondertekend over kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Met deze ondertekening verklaren zij dat ze de Nederlandse kernwaarden respecteren en dat ze zich willen inzetten voor de Houtense samenleving. Bij de ceremonie waren  aanwezig burgemeester Wouter de Jong en wethouder Kees van Dalen (coördinerend wethouder opvang en integratie actiehouders). Daarnaast waren ook vrijwilligers, maatschappelijk begeleiders en beroepskrachten van vanHouten&co aanwezig.

Omroep Houten heeft de bijeenkomst gefilmd. Wilt u weten wat er in de participatieverklaring staat? PDF icon Kijk dan hier (72 KB).


28 juni 2016: tweede voortgangsrapportage naar de raad

Op 28 juni jl. heeft het college de tweede voortgangsrapportage over het actieplan statushouders vastgesteld. De uitvoering van het actieplan wordt stevig ter hand genomen door de gemeente en haar partners. De taakstelling en de terugkeer van statushouders uit de Weteringgroep leidt tot een opgave van 150 tot 160 personen in 2016. Daarmee overschrijden we de taakstelling, maar dat mogen we compenseren in 2017. Om deze personen te kunnen huisvesten zoekt de gemeente naast permanente woningen ook naar tijdelijke woonruimte. Zo zijn er in juni 20 statushouders in een oud verzorgingshuis in Nieuwegein geplaatst.

Op het gebied van participatie en maatschappelijke begeleiding zijn ook belangrijke stappen gezet. Het aantal maatschappelijke begeleiders is gestaag uitgebreid en in juni is het deelplan “Blijven is meedoen” ontwikkeld. Uitgangspunt in dit plan is het bevorderen van integratie door een snelle start naar (on)betaald werk.

In de zomer gaat het taalonderwijs aan kinderen van statushouders door. Vrijwilligers hebben samen met het openbaar onderwijs, vanHouten&co en Educatie aan de Slinger een programma opgezet met taalonderwijs en spelactiviteiten in de 1e twee weken van augustus.

Kijk hier voor de PDF icon 2e voortgangsrapportage over het actieplan opvang en integratie statushouders (705 KB)


14 juni 2016: voorraad sociale huurwoningen uitgebreid met 57 appartementen

Impressie nieuwe appartementen

In het voormalige kantoorpand aan de Molen 43-49 worden 57 appartementen gerealiseerd. De transformatie van dit kantoorpand naar woningen was al eerder in gang gezet. Viveste heeft deze appartementen nu gekocht en zal ze gaan verhuren. In maart 2016 heeft de gemeenteraad de Woonvisie van de gemeente Houten vastgesteld. Daarin staat onder meer dat er meer betaalbare huurwoningen moeten komen omdat daar grote behoefte aan is. Met de koop van het getransformeerde pand aan de Molenzoom maken Viveste en de gemeente een goede start met de uitvoering van de Woonvisie.

Financiële bijdrage

Om de aanschaf van de Molen 43-49 financieel mogelijk te maken, heeft de gemeente een bijdrage verleend uit het Volkshuisvestingsfonds. Dit fonds is bedoeld om de realisatie van sociale huurwoningen mogelijk te maken.

Doelgroepen

De huurappartementen zijn vooral geschikt voor starters op de woningmarkt. Het betreft voornamelijk 2- en 3-kamerappartementen. Daarnaast zullen er ook vergunninghouders komen wonen. Door de grote instroom van asielzoekers is het aantal te huisvesten vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) ook toegenomen. Gemeenten hebben de plicht om vergunninghouders een woning aan te bieden. In het gemeentelijke actieplan ‘opvang en integratie statushouders’ heeft de gemeenteraad vastgelegd dat de toegenomen druk op de woningmarkt niet ten koste mag gaan van de huidige woningzoekenden. Dat betekent dat als er nieuwe woningen bij komen in Houten, deze bestemd zijn voor zowel de huidige woningzoekenden als voor vergunninghouders.

Inrichtingsplan blijft gelijk

Projectontwikkelaar De Waal heeft plannen ontwikkeld om het kantoorgebouw aan De Molen 43-49 te verbouwen tot 57 appartementen. Deze plannen zijn besproken met de omwonenden en staan op het punt om gerealiseerd te worden. Het aantal appartementen en de plattegronden van de appartementen blijft hetzelfde.

Oplevering

Naar verwachting worden de appartementen vanaf februari 2017 opgeleverd. Viveste zal de appartementen in het najaar via WoningNet te huur aanbieden.


10 juni 2016: Houtense statushouders tijdelijk gehuisvest in Nieuwegein

voorkant pand Zuilenstein

Vanaf half juni kunnen twintig Houtense statushouders tijdelijk in Nieuwegein wonen. Dit is op vrijwillige basis voor statushouders uit de voormalige crisisnoodopvang in de Wetering. Het college heeft hiervoor gekozen om de integratie van deze statushouders te versnellen. Liever tijdelijk in een plaats dichtbij Houten, dan nog maanden in een AZC in een ander deel van het land. Zo kunnen ze al starten met een introductieprogramma gericht op Houten, met taalonderwijs, opleiding en (vrijwilligers)werk. VanHouten&co zorgt voor de maatschappelijke begeleiding van deze groep mensen. Daarnaast hebben de statushouders al veel contacten met inwoners uit Houten, die zijn ontstaan tijdens de crisisnoodopvang.

Tijdelijke woonruimte

In Nieuwegein is voormalig verzorgingshuis Zuilenstein ingericht als tijdelijke huisvesting voor statushouders uit Nieuwegein die wachten op een woning. Alle nodige faciliteiten zijn hier al aanwezig. De statushouders kunnen tot eind november 2016 blijven, daarna krijgen ze (tijdelijke of definitieve) woonruimte in Houten.


20 april 2016: voortgangsrapportage actieplan naar de raad

Deze week heeft de raad een voortgangsrapportage ontvangen over de uitvoering van het actieplan. In de voortgangsrapportage is te lezen welke vooruitgang is geboekt op de onderdelen huisvesting, maatschappelijke begeleiding, onderwijs, participatie en zorg.

Door de afspraken die er zijn gemaakt over de terugkeer van de statushouders die in de crisisnoodopvang hebben gezeten, is er wat meer druk ontstaan op huisvesting. Viveste en de gemeente hebben hard gewerkt aan oplossingen. Het komende jaar worden 134 extra woonunits toegevoegd aan de woningmarkt in Houten, door onder meer ombouwen van kantoorpanden. Een deel daarvan is beschikbaar voor statushouders en het overige deel is voor andere woningzoekenden. Daarnaast wordt een aantal tijdelijke woonunits gerealiseerd op diverse locaties.

Kijk hier voor de PDF icon voortgangsrapportage over het actieplan huisvesting en integratie statushouders (573 KB).


30 maart 2016: opening nieuwe locatie taalbad

Opening taalbad door wethouder Geerdes

Op 30 maart heeft wethouder Herman Geerdes de nieuwe locatie van het taalbad geopend. In basisschool De Bengelbongerd in Noord-West is een vaste ruimte ingericht voor kinderen van statushouders. Deze kinderen gaan naar een reguliere basisschool in Houten, maar krijgen een aantal dagdelen per week extra taalonderwijs in het taalbad.

Op deze nieuwe locatie is meer ruimte om in kleinere groepen te werken en er is een extra docent Nederlands (NT2) aangenomen. Het taalbad is voor kinderen vanaf groep 3 van het basisonderwijs. Kinderen van statushouders in groep 1 en 2 krijgen twee keer per week extra taalles op hun eigen school. Het taalbad is een initiatief van de vier gezamenlijke onderwijsbesturen in Houten.


10 maart 2016: mijlpalenplanning vastgesteld

Op 10 maart 2016 is een mijlpalenplanning vastgesteld door het college en verstuurd naar de gemeenteraad. De raad had hierom gevraagd bij de behandeling van het actieplan opvang en integratie statushouders, in januari 2016. In de mijlpalenplanning staan de belangrijkste acties uit het actieplan ingepland voor het komende half jaar. Het is een planning op hoofdlijnen.

Klik hier voor de mijlpalenplanning.


23 januari 2016: appartementencomplex voor starters én statushouders

Nieuw appartementencomplex Achterom

Woningcorporatie Viveste gaat het kantoorgebouw aan de Achterom verbouwen tot 25 appartementen. 22 appartementen zijn bestemd voor starters op de woningmarkt, 3 appartementen zijn voor statushouders. Met dit project wil Viveste tegemoet komen aan de grote behoefte aan betaalbare woonruimte onder starters in Houten en tegelijkertijd het overschot aan leegstaande kantoren terugdringen. Naar verwachting zijn de appartementen in juli 2016 klaar.


19 januari 2016: actieplan opvang en integratie statushouders vastgesteld

De gemeenteraad van Houten heeft op 19 januari 2016 unaniem ingestemd met het actieplan opvang en integratie statushouders 2016. Met het plan wil de gemeente zich samen met maatschappelijke partners en inwoners goed voorbereiden op de wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Belangrijk daarbij is een snelle integratie in onze samenleving. Daarbij spelen (taal)onderwijs, zorg, maatschappelijke begeleiding en werk of andere zinvolle dagbesteding een grote rol.

Opvang statushouders

Het plan beschrijft hoe de gemeente in 2016 vorm en inhoud wil geven aan de opvang en integratie in Houten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De gemeente heeft al jaren de wettelijke taak om vluchtelingen met een verblijfsstatus op te vangen: de zogeheten vergunninghouders of statushouders. De opdracht vanuit het Rijk voor het eerste halfjaar van 2016 is dat Houten 58 statushouders opvangt. Concrete aantallen voor de tweede helft van 2016 zijn nog niet bekend. De gemeente houdt voor 2016 rekening met de opvang van 200 statushouders.

Óók voor andere inwoners

Diverse vraagstukken uit het actieplan zijn ook relevant voor andere groepen inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van geschikte woonruimte of werk. De gemeente gaat bij de verdere uitwerking van het plan bewust op zoek naar oplossingen die ook ten goede kunnen komen aan de andere inwoners van de gemeente Houten.

Hoe verder

Het actieplan is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties in Houten. Ook de resultaten van het inwonersberaad op 28 november 2015 zijn in het plan verwerkt. Samen met maatschappelijke partners gaat de gemeente nu aan de slag met de verdere uitwerking van het actieplan.

Print Icoon printen