Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Terugkeer statushouders uit crisisnoodopvang

In september 2015 hebben 170 vluchtelingen in de crisisnoodopvang gezeten in sporthal De Wetering in Houten. Op initiatief van een aantal inwoners heeft de gemeente zich ingespannen om deze vluchtelingen, als ze verblijfsstatus krijgen, terug te krijgen naar Houten. Dat betekent dat ze in Houten komen wonen als nieuwe inwoners (statushouders).Het COA is akkoord gegaan met deze afspraak. In totaal gaat het om maximaal 123 mensen die aangegeven hebben terug te willen naar Houten als ze een status hebben. De vluchtelingen komen vooral uit Syrië, maar ook uit Eritrea en Irak. De vele contacten die er nog steeds zijn tussen deze vluchtelingen en inwoners van Houten, maakt de integratie in de Houtense samenleving makkelijker. Die integratie is eigenlijk al begonnen.

Een deel van deze statushouders is in gewone huurhuizen geplaatst. Daarnaast is Viveste bezig om de woningvoorraad uit te breiden, bijvoorbeeld door de verbouw van kantoren tot (tijdelijke) wooneenheden. Hiermee willen we voorkomen dat de wachttijd voor andere woningzoekenden zal oplopen. Een groot deel van de extra woningen zullen ook beschikbaar komen voor andere woningzoekenden in Houten. In 2017 wordt het complex aan de Molen 43-49 opgeleverd. Hierin zijn in totaal 57 appartementen, waarvan maximaal de helft naar statushouders gaat.

Daarnaast is er in 2017 vooral behoefte aan grotere, betaalbare eengezinswoningen. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan om tijdelijke eengezinswoningen te plaatsen op de Hoge Schaft. Kijk hier voor meer informatie over dit plan.

Huisvesting

De taakstelling voor de eerste helft van 2017 is 37 statushouders. De taakstelling voor de tweede helft van het jaar is nog niet bekend, maar we verwachten dat die iets zal toenemen. We bereiden ons daarom voor op een taakstelling van 82 statushouders over heel 2017. Dat is aanzienlijk minder dan in 2016.
De verwachting is dat we de taakstelling grotendeels kunnen invullen met de 1- en 2-persoonshuishoudens uit de Weteringgroep en met gezinsherenigingen van al gehuisveste statushouders.

In 2016 heeft Viveste 150 statushouders gehuisvest, waarvan 139 definitief (passend) en 11 statushouders in tijdelijke woonruimten. 110 van deze statushouders komen uit de Weteringgroep. Daarnaast wachten nog 24 statushouders van de Weteringgroep in een AZC op woonruimte in Houten.

Viveste heeft in totaal 75 woningen beschikbaar gesteld voor 145 statushouders. Vijf personen verblijven nog tijdelijk in het kantoorpand van Viveste.

In de huisvestingsverordening is opgenomen dat statushouders urgentie krijgen op de woningmarkt. Maar urgenties kunnen ook toegewezen worden aan mensen die uit begeleid wonen doorstromen naar zelfstandige woningen, mensen met medische indicatie en aan mensen die zorg hebben voor minderjarige kinderen na relatiebeëindiging. In 2015 is in totaal 34% van de sociale huurwoningen in Houten toegewezen aan urgente woningzoekenden. Eénderde van die 34% is toegewezen aan statushouders.

     In 2015 was de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning 8,6 jaar. De wachttijd voor een eengezinswoning bedraagt ongeveer 10,6 jaar. De zoektijd is vaak korter: dat is de tijd vanaf het moment dat iemand gaat reageren op Woningnet. Veel inwoners schrijven zich in vanaf hun 18e als woningzoekende, maar zijn dan nog niet actief op zoek naar een eigen woning. De zoektijd was in 2015 3,3 jaar. 

Nee. De gemeente Houten maakt gebruik van Woningnet, samen met 15 andere gemeenten in de regio. De inwoners uit de in totaal 16 gemeenten kunnen niet alleen reageren op woningen in hun eigen woonplaats, maar ook op woningen in een andere gemeente. Houtense inwoners krijgen dus geen voorrang op Houtense woningen. 

De gemeente heeft in een speciaal actieplan beschreven welke acties er nodig zijn om de opvang en integratie van statushouders zo goed mogelijk te doen, waaronder huisvesting. In het actieplan staat dat de Houtense inwoners ook profijt moeten hebben van bepaalde oplossingen. De gemeente wil voorkomen dat de wachttijd voor een sociale huurwoning oploopt door de komst van de statushouders. Dat betekent onder meer dat als er nieuwe woningen gebouwd worden of tijdelijke woonruimtes gecreëerd worden, deze ook toegankelijk zijn voor andere woningzoekenden. De gemeente onderzoekt  samen met Viveste de mogelijkheden om extra woonruimte te creëren, onder meer voor starters.

Daarnaast is Viveste al langer bezig met creatieve ideeën om eensgezinswoningen ook toegankelijk te maken voor jongeren en starters. Bijvoorbeeld door als experiment te werken met het Friendscontract. Dat houdt in dat eengezinswoningen in de vrije sector  worden verhuurd aan een vriendengroep. De vrienden hebben ieder een eigen slaapkamer en ze delen de badkamer, keuken en woonkamer.

Viveste kan ook woningen verloten. Uit de praktijk blijkt dat  starters/jongeren daar meer op reageren. Daarnaast is Viveste bezig met het ombouwen van leegstaande kantoren naar voor jongeren geschikte wooneenheden, zoals Het Achterom (25 appartementen) en De Molen 43-49 (57 appartementen).

Veiligheid

het gaat hier over statushouders, mensen die door de procedure van de IND zijn geweest en hier mogen blijven. De IND en de politie werken samen aan een zorgvuldige procedure waarbij de verhalen van vluchtelingen gecheckt worden. Als de statushouders eenmaal gevestigd zijn in een gemeente, zijn ze meestal blij en dankbaar met de voorzieningen en hun medebewoners. Tot dusver zijn er geen signalen dat de komst van statushouders heeft geleid tot (meer) onveiligheid in onze gemeente. Als die  signalen wel gaan ontstaan, dan zullen de gemeente en (vooral) de politie uiteraard actie ondernemen. Kijk voor meer informatie wat de politie doet op de website van de politie.

Integratie

U kunt veel doen om statushouders te helpen. Dat kan zijn als maatschappelijk begeleider, taalmaatje, of voorlezen bij de voorleesexpress. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij vanHouten&co. Zij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden die er zijn.

Nieuwe statushouders worden meteen verwezen naar de welzijnsorganisatie vanHouten&co. Daar krijgen mensen maatschappelijke begeleiding bij de eerste stappen naar zelfredzaamheid in Houten. Daar wordt ook aandacht besteed aan normen en waarden.

Statushouders zijn verplicht om binnen 3 jaar Nederlands te leren en het inburgeringsexamen te halen. In dit inburgeringsexamen is ook een toets over kennis van de Nederlandse samenleving en een oriëntatie op werk opgenomen.

Bij aankomst in Houten wordt een uitgebreid gesprek gevoerd, waarbij in kaart wordt gebracht wat iemands werkervaring en opleidingsachtergrond is. Op grond daarvan probeert de statushouder zo snel mogelijk Nederlands te leren en een opleiding of werk te vinden.

Kinderen van statushouders hebben recht op onderwijs en gaan zo snel mogelijk naar school. Basisschoolleerlingen gaan naar de reguliere basisschool en krijgen daarnaast extra taallessen. Leerlingen voor middelbaar onderwijs gaan naar de Internationale Schakelklas om de taal te leren. Daarna gaan ze pas naar een reguliere middelbare school.

Statushouders hebben een verblijfsvergunning voor 5 jaar. Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlanders, behalve het stemrecht.

Financieel

Statushouders komen vanuit een AZC en hebben vaak te weinig kennis van de Nederlandse taal en/of arbeidsmarkt om aan het werk te kunnen. Zolang een statushouder nog niet aan het werk is, heeft hij/zij recht op een bijstandsuitkering.

Voor een statushouder geldt het zelfde als andere bijstandsgerechtigden: de statushouder is wettelijk verplicht om het inburgeringsexamen af te leggen (onderdeel daarvan is het leren van de Nederlandse taal). Daarnaast wordt verwacht dat iemand zich inspant om aan het werk te komen. In overleg wordt bekeken op welke manier dat zo snel mogelijk kan.

De gemeente Houten ontvangt van het Rijk eenmalig een bijdrage van €2.370,- per volwassen statushouder (vanaf 18 jaar). Dit bedrag is bestemd voor maatschappelijke begeleiding en ondersteuning bij integratie naar opleiding en werk.

De gemeente ontvangt het bedrag eenmalig. Van dat bedrag wordt onder meer de maatschappelijke begeleiding  door vanHouten&co gedurende anderhalf jaar betaald. Na anderhalf jaar is het de bedoeling dat de statushouder het zonder extra begeleiding zelf redt in onze samenleving.

Alle statushouders moeten een inburgeringscursus en -examen doen. Dat moeten ze zelf betalen. Daarvoor kunnen ze geld lenen van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, onderdeel van het ministerie van OCW). Als het examen binnen drie jaar wordt gehaald, ontvangt men het geld terug van DUO.

De gemeentebelastingen worden niet beïnvloed door de komst van statushouders. De gemaakte landelijke extra kosten worden meegenomen in de begroting van het kabinet.

Print Icoon printen