Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Adviesraad Sociaal Domein

Cliënt- en burgerbetrokkenheid in Houten

Inwoners van Houten vinden betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar in de eigen buurt belangrijk. Ze zijn graag betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid binnen het Sociaal Domein. Ze hebben een brede blik op de samenleving en zijn ervaringsdeskundig met kwetsbare groepen.

Met de komst van de Jeugdwet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)  en de Participatiewet is een nieuwe opzet voor cliënt- en burgerbetrokkenheid nodig. De Wmo-raad en cliëntenraad Werk & Inkomen krijgen een plek in de nieuwe opzet voor cliënt- en burgerbetrokkenheid.

Adviesraad Sociaal Domein

In 2015 zijn een werkconferentie en werksessies gehouden. Daar hebben de gemeente en betrokkenen overeenstemming bereikt over de nieuwe opzet. Het is een vorm waarmee we ervaring gaan opdoen en kunnen bijsturen waar nodig. De naam die we aan de nieuwe opzet voor cliënt- en burgerbetrokkenheid meegeven, is: Adviesraad Sociaal Domein.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit vier kernleden en afgevaardigden van de themagerichte satellieten (lees: werkgroepen). Een satelliet bestaat uit inwoners die gevraagd en ongevraagd de adviesraad adviseren. De adviezen gaan over specifieke thema’s binnen het Sociaal Domein, zoals jeugdhulp, jeugdbetrokkenheid, participatie Werk en Inkomen, Wmo, volwassenenzorg en mantelzorg. De kernraad zorgt voor de verbinding tussen de themagerichte satellieten. Ook adviseert hij het college van burgemeester en wethouders. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de gemeenteraad.

Aansluiten bij wat leeft onder inwoners

De gemeente vindt dat de veranderkracht in de samenleving zelf zit. De kennis en ervaring van inwoners zijn nodig bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van de eigen leefomgeving. De Houtense samenleving bestaat uit initiatiefrijke inwoners die de kwetsbare groepen in Houten helpen. Daar waar nodig ondersteunt de gemeente. De satellieten en de adviesraad verschaffen inzicht in dat wat er onder inwoners leeft. Juist de ongevraagde adviezen maken zichtbaar wat speelt binnen de Houtense samenleving. De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein is van belang bij de keuzes die het college en de gemeenteraad (gaan) maken binnen het Sociaal Domein.

Meer informatie

Heeft u suggesties, vragen, ideeën en ervaringen die u wilt delen met de Adviesraad, kunt u  contact opnemen door te mailen naar info@adviesraadhouten.nl. Of kijk op de website www.adviesraadhouten.nl

De webpagina waarop u zich nu bevindt is www.houten.nl/adviesraad.

Kijkt u ook eens naar het filmpje dat wethouder Jocko Rensen heeft gemaakt.

Print Icoon printen