Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veelgestelde vragen Jeugdhulp algemeen

De hulp voor jeugd viel tot 2015 onder meerdere overheden en veel verschillende instanties. In de praktijk leidde dit tot versnippering: vaak kreeg één gezin met veel verschillende zorgverleners te maken. De zorg werd niet alleen te duur, maar ook te ingewikkeld. De gemeente kan de hulp effectiever, eenvoudiger en goedkoper organiseren.  De gemeente zit dichtbij de inwoner: zo kan de hulp voor jeugd beter aansluiten bij de eigen kracht en de sociale netwerken van jeugdigen en hun ouders/verzorgers.

Hulp voor jeugd die nu en vóór 2015 al onder de gemeente viel:

 • Jeugdgezondheidszorg: Schoolarts, consultatiebureau
 • Preventief jeugdbeleid: Bijvoorbeeld jeugd- en jongerenwerk (jongerencentrum Enter)
 • Licht ambulante hulpverlening: Bijvoorbeeld CJG-orthopedagoog of maatschappelijk werk
 • Toeleiding naar hulp: Bijvoorbeeld het inschakelen van een psycholoog door het schoolmaatschappelijk werk
 • Coördinatie van hulp: Een gezin waar meerdere problemen spelen, helpen met het regelen van de hulp

Hulp voor jeugd die met ingang van 2015 ook onder de gemeente valt:

 • Jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg Bijvoorbeeld psycholoog, orthopedagoog of psychiater
 • Provinciale jeugdhulp Bijvoorbeeld hulp voor kinderen met autisme, gedragsproblemen, opvoedproblemen (voorheen Bureau Jeugdzorg)
 • Gesloten jeugdhulp: Hulp voor kinderen met zeer ernstige gedragsproblemen; na besluit van een kinderrechter
 • Jeugdreclassering: Begeleiding van kinderen die een strafbaar feit hebben gepleegd
 • Jeugdbescherming: Hulp voor kinderen van wie de veiligheid in gevaar is; na besluit van een kinderrechter
 • Zorg voor verstandelijk beperkte kinderen: Hulp voor kinderen met een laag IQ Begeleiding voor kinderen met een beperking
 • Begeleiding voor kinderen met een beperking: Begeleiding voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking. Voorbeeld: dagbesteding of logeerhuis.

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met professionals, inwoners  en cliënten en heeft deze inbreng verwerkt in het beleidsplan jeugdzorg. Hierin staat wat de gemeente op het punt van de zorg voor jeugd wil bereiken, hoe zij die zorg wil organiseren, welke middelen zij daarvoor inzet en hoe zij invulling geeft aan haar eigen rol. U vindt het beleidsplan op de Jeugdhulp pagina .

Het is absoluut niet zo dat de gemeente gaat bezuinigen op het aanbieden van de juiste hulp. Elk kind dat hulp nodig heeft, krijgt dat. In de nieuwe situatie geldt niet langer het verzekerd recht zoals dat nu in de basisverzekering is opgenomen. Maar gemeenten hebben de wettelijke plicht om voldoende en vooral passende jeugdhulp aan te bieden. Eén van de gedachten achter de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten is om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren. Zo kunnen we op tijd ingrijpen om te voorkomen dat specialistische hulp nodig is. Maar waar nodig, verwijzen we natuurlijk door naar een specialist.

Er zijn verschillen tussen gemeenten mogelijk, maar voorop staat dat elke gemeente de plicht heeft om ieder kind dat hulp nodig heeft en waarvan de gezagsdrager (ouder, voogd) woont binnen de gemeente, deze hulp te bieden.

Er wordt geen informatie verstrekt aan anderen zonder dat dit overlegd is met de inwoner, tenzij er sprake is van een gevaarlijke situatie voor de kinderen.  Daarnaast moet de gemeente ervoor zorgen dat alleen direct betrokken medewerkers de informatie kunnen raadplegen.

Print Icoon printen