Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wetten en regels

Hoe dient u een voorstel in?

De aanvraag moet altijd worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van de betrokkene.

Gelegenheid voor uitreiking

Een Koninklijke onderscheiding kan worden verleend bij:
a. de algemene gelegenheid, ook wel bekend als de lintjesregen.
Deze vindt plaats ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Decoratie bij algemene gelegenheid geschiedt op grond van de totale verdiensten of wanneer de datum van een tussentijdse gelegenheid niet gehaald kan worden. In het laatste geval dient het voorstel wel vóór 1 juli (sluitingsdatum algemene gelegenheid) bij de burgemeester zijn ingediend.

b. een tussentijdse gelegenheid, een gelegenheid waarmee de bijzondere verdiensten onlosmakelijk verbonden zijn (jubileum, afscheid of een andere bijzondere gelegenheid; echter geen verjaardag).
Worden in het decoratievoorstel ook nog andere bijzondere verdiensten vermeld die niet verbonden zijn met de tussentijdse gelegenheid, dan kunnen deze in principe worden meegenomen voor de betreffende gelegenheid mits de waardering van deze bijzondere verdiensten niet uitstijgt boven de waardering van de verdiensten, die verbonden zijn met de gekozen tussentijdse gelegenheid.
Indien de andere bijzondere verdiensten een hogere waardering rechtvaardigen, dan moet het voorstel voor een algemene gelegenheid worden ingediend.
Bij tussentijdse gelegenheid is derhalve altijd sprake van gelijkwaardig gewaardeerde bijzondere verdiensten. Ter verduidelijking een aantal voorbeelden.

Voorbeeld 1

Aanleiding: bijzondere verdiensten voor een vereniging; waardering Lid Oranje Nassau. Voorgestelde gelegenheid: jubileum bij de vereniging.
Daarnaast nog bijzondere verdiensten op andere terreinen; waardering eveneens Lid Oranje Nassau.
Voorgestelde gelegenheid is mogelijk.

Voorbeeld 2

Aanleiding: bijzondere verdiensten voor een vereniging; waardering Lid Oranje Nassau. Voorgestelde gelegenheid: jubileum bij de vereniging.
Daarnaast nog bijzondere verdiensten op een veel breder terrein op regionaal en landelijk niveau; waardering Ridder Oranje Nassau of hoger.
Gelegenheid: niet de voorgestelde gelegenheid maar de eerstvolgende algemene gelegenheid.

Voorbeeld 3

Verdiensten in de niet-betaalde nevenfunctie(s) en meer dan karaktervolle vervulling van de hoofdfunctie: decoratie bij algemene gelegenheid.

Voorbeelden

Aanleiding: bijzondere verdiensten voor een vereniging; waardering Lid Oranje Nassau. Voorgestelde gelegenheid: jubileum bij de vereniging.
Daarnaast nog bijzondere verdiensten op andere terreinen; waardering eveneens Lid Oranje Nassau.
Voorgestelde gelegenheid is mogelijk.

Aanleiding: bijzondere verdiensten voor een vereniging; waardering Lid Oranje Nassau. Voorgestelde gelegenheid: jubileum bij de vereniging.
Daarnaast nog bijzondere verdiensten op een veel breder terrein op regionaal en landelijk niveau; waardering Ridder Oranje Nassau of hoger.

Gelegenheid: niet de voorgestelde gelegenheid maar de eerstvolgende algemene gelegenheid.

Verdiensten in de niet-betaalde nevenfunctie(s) + meer dan karaktervolle vervulling van de hoofdfunctie: decoratie bij algemene gelegenheid.

Welke lintjes zijn er?

Orde van de Nederlandse Leeuw

De Orde van de Nederlandse Leeuw kent de volgende onderscheidingen:

 • Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Verleningscriteria

Een onderscheiding in deze orde wordt toegekend voor zeer uitzonderlijke verdiensten. Het betreft hier persoonsgebonden, bijzondere prestaties, inspanningen van zeer uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere talenten, die van invloed zijn op of een verstrekkende betekenis hebben voor de samenleving. In veel gevallen zal het gaan om prestaties op basis van bijzondere talenten die niet primair de bedoeling hebben een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, maar die dat effect wel hebben. Daarbij valt te denken aan excellerende personen op het gebied van sport, kunsten, wetenschappen en economie.

Het gaat om de puur individuele genialiteit die voor de samenleving bijzonder waardevol is gebleken (denk aan bijvoorbeeld innovatief ondernemerschap en prestaties in de zin van technische innovatieve activiteit).

De hoogte van de onderscheiding is afhankelijk van de aard en de omvang van de uitzonderlijke verdiensten.

Orde van Oranje-Nassau

De Orde van Oranje-Nassau kent de volgende onderscheidingen:

 • Ridder Grootkruis in de orde van Oranje-Nassau
 • Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 • Lid van de Orde van Oranje-Nassau

Verleningscriteria

Voor een onderscheiding in deze orde moet er sprake zijn van bijzondere verdiensten voor de samenleving. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • iemand die zich geruime tijd ten behoeve van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd
 • iemand die een of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Bij de beoordeling wordt meegenomen in hoeverre de bijzondere verdiensten uitgaan boven hetgeen van iemand kon worden verwacht, op grond van scholing of maatschappelijke functie.

De aard en het belang van de bijzondere verdiensten spelen een rol bij decoratie in deze orde. Wat betreft het tijdsaspect geldt, dat iemand die in korte tijd zeer veel voor de samenleving heeft betekend, net zo goed voor een onderscheiding in aanmerking komt als iemand die dat over langere tijd heeft gedaan, maar met een geringere intensiteit.

De maatschappelijke uitstraling en de betekenis van de bijzondere verdiensten zijn derhalve meer bepalend dan de tijdsduur.

Overigens kunnen de bijzondere verdiensten die in het verleden zijn beëindigd nog voor decoratie in aanmerking komen, indien er op dit moment nog aantoonbare en ononderbroken verdiensten zijn. Decoratie in deze orde geldt voor (onbetaalde) activiteiten.

Bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie kunnen in combinatie met de onbetaalde activiteiten slechts aanvullend zijn.

Er kan echter ook sprake zijn van uitsluitend bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie. Hierbij wordt gedacht aan bijzondere verdiensten die aan de hoofdfunctie niet vreemd zijn of in het verlengde daarvan liggen. Relevant daarbij is dat de maatschappelijke uitstraling van deze bijzondere verdiensten uit zal moeten gaan, boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mocht worden verwacht. Bovendien moeten deze als bijzondere verdiensten voor de maatschappij herkenbaar zijn en niet alleen voor de werkgever. Eén en ander zal duidelijk uit de onderbouwing van het decoratievoorstel moeten blijken. De bewijslast ligt bij de voorsteller.

De hoogte van de onderscheiding is afhankelijk van de omvang, intensiteit, diversiteit, duur en maatschappelijke relevantie van de verdiensten.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen ook www.lintjes.nl

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw A. Eindhoven, tel. (030) 63 92 611. Of stuur een e-mail naar lintjes@houten.nl.

Print Icoon printen