Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Aanmelden spreekrecht

Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus is het niet mogelijk voor publiek om het rondetafelgesprek op het gemeentehuis bij te wonen. De gelegenheid om in te kunnen spreken is mogelijk door u bij de griffie@houten.nl aan te melden. Wij ontvangen dan graag uiterlijk de dag van het reguliere rondetafelgesprek om 12 uur uw naam/functie, e-mailadres, reden om in te spreken en de kern van uw boodschap.

U kunt uw bijdrage ook schriftelijk indienen, wij vragen u dan uw tekst te mailen naar griffie@houten.nl De aanlevertermijn voor het schriftelijk indienen van uw bijdrage kunt u vinden bij de agenda en stukken in iBabs https://ris2.ibabs.eu/Houten


Inspreken Ruimtelijke Koers

Er zijn bijna 400 zienswijzen ingediend op het ontwerp Ruimtelijke Koers. De gemeente Houten wil de komende twintig jaar circa 5.800 nieuwe woningen bouwen. Wat, waar en hoe dit kan, heeft de gemeente Houten uitgewerkt in het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040 "Prettig wonen voor iedereen". 

De zienswijzen zijn onderdeel van de Ruimtelijke Koers die door de gemeenteraad vastgesteld wordt. De raad verwacht hierover in december 2020 een besluit te nemen.
Voorafgaand aan de besluitvorming, zijn er meerdere bijeenkomsten gepland, waarvan zes rondetafelgesprekken (RTG's) waar u kunt inspreken. Op 5, 12, 19 en 26 november en op 3 en 8 december. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend zal medio oktober een brief van de griffie ontvangen met alle benodigde informatie. Uiteraard worden de bijeenkomsten ook op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in de agenda van de gemeenteraad https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Houten en in het Houtens Nieuws.

Aanmelden kan online uiterlijk 48 uur voorafgaand aan het rondetafelgesprek via het aanmeldingsformulier 

Digitaal rondetafelgesprek 12 november Ruimtelijke Koers - Noordwest en Houten-Oost opgesplitst

Op 12 november is het Rondetafelgesprek (RTG) over Noordwest en Houten-Oost. Hier hebben zich veel insprekers voor aangemeld. De gemeenteraad heeft aangegeven dat zo’n grote groep insprekers niet tot hun recht komt in één RTG. Daarom is de RTG Ruimtelijke Koers over deelgebied Noordwest en Houten-Oost opgesplitst in twee RTG’s op 12 en 19 november. Beide vergaderingen starten om 19.00 uur en vinden plaats via MS Teams.

Ook voor het Rondetafelgesprek In gesprek over de Ruimtelijke Koers, over de Ruimtelijke Koers in brede zin, wordt opgesplitst in twee RTG’s.

De gemeenteraad praat nu in totaal in zes Rondetafelgesprekken met insprekers over de Ruimtelijke Koers. Alle insprekers krijgen zoals altijd in de RTG drie minuten inspreektijd. Het is een belangrijk onderwerp, waar de raadsleden graag insprekers over horen. Na deze rondetafelgesprekken praat de raad over de Ruimtelijke Koers nog een keer met enkel het college. Dit rondetafelgesprek wordt ook uitgezonden via internet, waar u het kunt volgen. 

Het opsplitsen van twee rondetafelgesprekken heeft gevolgen voor de planning. Deze vindt u op https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Houten 

Digitaal rondetafelgesprek 5 november Ruimtelijke Koers Houten - Centrum, Molenzoom, De Koppeling

Het Rondetafelgesprek (RTG) van 5 november wordt een digitale RTG via MS Teams. Op de agenda staat nog steeds het gebiedspaspoort Centrum, gebiedspaspoort Molenzoom en gebiedspaspoort De Koppeling. De vergadering start om 19.00 uur.

Alle insprekers van 5 november krijgen schriftelijk en telefonisch uitleg over de RTG. Zij krijgen uitleg over het gebruik van MS Teams en kunnen hiermee oefenen. Indien zij niet over een laptop, tablet of computer met internet beschikken, worden zij technisch geholpen vanuit het gemeentehuis.

Bij deze digitale RTG (zou ook gedaan zijn als het een fysieke vergadering was geweest), zijn de vergaderingen opgedeeld in vier blokken van een uur om alle insprekers drie minuten inspreektijd te geven zoals bij elke andere RTG’s. Om alle insprekers de ruimte te geven, heeft de gemeenteraad daarom al eerder besloten om vier Rondetafelgesprekken met insprekers te organiseren over de Ruimtelijke Koers zodat de insprekers allemaal drie minuten kunnen inspreken.

Na afloop van de RTG van 5 november, evalueren de fractievoorzitters de digitale vergadering. Naar aanleiding daarvan, wordt bekeken hoe de RTG’s van 12 november, 19 november en 26 november eruit komen te zien. Voorlopig blijft de agenda ongewijzigd en starten deze vergaderingen om 19.00 uur. 

Verplaatsing Rondetafelgesprek 29 oktober Ruimtelijke Koers Houten

Gezien de huidige stand van zaken rondom COVID 19, heeft de gemeenteraad besloten het Rondetafelgesprek (RTG) van 29 oktober te verplaatsen naar 26 november 2020. Volgende week wordt de laatste stand van zaken COVID 19 besproken en besloten of en op welke manier het Rondetafelgesprek van 5 november plaatsvindt. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een fysieke vergadering in de aula van College de Heemlanden en naar de mogelijkheden van een digitale vergadering.

Wij danken u voor uw begrip en houden u op de hoogte van het verdere verloop van de besluitvorming rondom de Ruimtelijke Koers.  

Heeft u vragen, neem dan contact op met de griffie@houten.nl

Oorspronkelijk stond de behandeling van de Ruimtelijke Koers gepland voor juni/juli 2020. Vanwege de coronamaatregelen is de inspraakprocedure met vier weken verlengd waardoor besluitvorming door is geschoven. Inmiddels is duidelijk dat er bijna 400 zienswijzen zijn ingediend. Al deze zienswijzen moeten natuurlijk goed en zorgvuldig behandeld worden.

Er moet voor inwoners voldoende gelegenheid zijn om op de reactienota en de aangepaste versie van de Ruimtelijke Koers te kunnen reageren. De gemeenteraad krijgt eind september het raadsvoorstel, de reactienota en de aangepaste versie van de Ruimtelijke Koers. De gemeenteraad wil ruim de tijd nemen voor de behandeling.


Spreekrecht burgers en instellingen

De gemeenteraad vindt het belangrijk alle belangen mee te wegen bij het nemen van een besluit. Daarom is iedereen van harte welkom bij een rondetafelgesprek. U kunt hiervoor uitgenodigd worden.

Rondtafelgesprekken zijn openbaar. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 12.00 uur op de betreffende vergaderdag.

Dat kan online via het aanmeldingsformulier 
Telefonisch is ook mogelijk via 030 - 63 92 785.

Burgers en instellingen hebben spreekrecht bij rondetafelgesprekken.

U kunt uw spreekrecht gebruiken voor:

  • een toelichting komen geven op (aspecten van) een raadsvoorstel.
  • een toelichting komen geven op een brief die u gericht heeft aan de raad.
  • uw mening kenbaar te maken over  onderwerpen die niet op de agenda staan van de rondetafelgesprekken. Maar wel op de agenda staan voor een (daarop volgende) raadsvergadering.

U kunt uw spreekrecht niet gebruiken voor:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wilt u weten wat op de agenda staat? Dat kunt u vinden in ons raadssyteem iBabs.

Print Icoon printen