Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Handhavingsverzoeken

Als burger, bedrijf of instelling kunt u, indien u het vermoeden heeft dat regels worden geschonden, bij de gemeente een verzoek om handhaving indienen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient het bevoegd gezag binnen acht weken op een dergelijk verzoek te beslissen.

Het betreft hier overtredingen ten aanzien van:

  1. Milieu (Bodem/Lucht/Geluid)
  2. Bestemmingsplannen
  3. Bouwen zonder vergunning

Na ontvangst van het verzoek wordt gekeken of er inderdaad rechtsregels of (vergunning)voorschriften worden overtreden. Is dat het geval dan kan de gemeente overgaan tot het eventueel opleggen van een dwangsom, het toepassen van bestuursdwang of het intrekken van een vergunning. Tegen het besluit om al dan niet tot handhaving over te gaan, kan bezwaar en beroep worden aangetekend.

Print Icoon printen