Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Archeologie

De bewoning van Houten kent een zeer lange geschiedenis. Sporen in de bodem getuigen daarvan. Op grond van deze sporen is bekend dat hier al zo’n 4 millennia terug mensen leefden en dat de menselijke bewoning een meer permanent karakter kreeg in de IJzertijd (ca 650 v. Chr. – 15 v. Chr.).

Uit deze periode, en de perioden daarna, zijn in de gemeente Houten vindplaatsen bekend van menselijke activiteiten. Van groot belang zijn vooral de sporen van menselijke nederzettingen uit de IJzertijd, de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen.

In Houten zijn 18 archeologische rijksmonumenten aanwezig en meer dan 140 terreinen met archeologische waarde. Deze monumenten zijn niet bovengronds te zien zoals bijvoorbeeld gebouwen. Daarnaast kent een zeer groot deel van het grondgebied van Houten (met name de hoog gelegen gronden) een hoge trefkans op archeologische vondsten.

Beleidsplan archeologie

Op 4 december 2007 heeft het college het definitieve beleidsplan archeologie vastgesteld. De kern van het archeologiebeleid is de Archeologische Maatregelenkaart. In de toelichting van deze kaart is te lezen hoe de kaart gebruikt moet worden. Kort samengevat is op deze kaart te zien waar archeologisch waardevolle gebieden zijn of worden verwacht. Het beleidsplan is gebaseerd op de uitgangspunten van de Wet op de archeologische monumentenzorg en het eerder vastgestelde monumentenbeleid Gekoesterd Erfgoed.

Wet op de archeologische monumentenzorg

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 'de veroorzaker betaalt'. Gestreefd wordt naar behoud van het erfgoed ter plekke. Kan dat niet dan moet aanvullend archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Gemeenten hebben door deze wet de regie gekregen van de zorg voor het archeologisch erfgoed. Archeologie wordt zo een integraal onderdeel van het ruimtelijk beleid van de gemeente.

Metaaldetectorverbod

Om de archeologie op de 18 archeologische rijksmonumenten extra bescherming te bieden heeft de gemeente Houten een metaaldetectorverbod ingesteld. Dit verbod is tevens van kracht op archeologische onderzoekslocaties, met uitzondering voor diegene die beschikt over een opgravingvergunning. Met het detectorverbod wil de gemeente een krachtig signaal afgeven waaruit blijkt dat we zuinig zijn op ons archeologisch erfgoed.

De locaties van de achttien archeologische rijksmonumenten kunt u zien op de Archeologische Maatregelenkaart (Categorie 1A).

Op 11 maart 2009 is het verbod in werking getreden en is degene die op de aangewezen locaties het verbod overtreedt strafbaar. Op grond van het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening betreft het een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (maximaal € 3700). De handhavende rol ligt bij de politie. Om burgers attent te maken op het verbod bij de archeologische onderzoekslocaties worden daar tijdelijke verbodsborden geplaatst.

Meldpunt archeologische vondsten

Het is ingevolge de Monumentenwet 1988 verplicht om archeologische vondsten te melden. Dit kan bij het meldpunt archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht, Postbus 121 3730 AC De Bilt. Telefonisch bereikbaaar via telefoonnummer 030-2205534 en via email: Meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl

Meer informatie

Als u plannen heeft waarbij bodemverstoring optreedt, is het verstandig te informeren of u een omgevingsgunning nodig heeft. Mogelijk zal archeologisch (voor) onderzoek gedaan moeten worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentearcheoloog dhr. B. Peters via telefoonnummer (030) 63 92 611.

Om pdf-documenten te kunnen lezen heeft u de gratis downloadbare Adobe Reader nodig.

Print Icoon printen