Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vergunning bij wijzigingen aan het monument

Voor het wijzigen van monumenten heeft u een omgevingsvergunning nodig. Vaak denken eigenaren dat ze niets mogen veranderen aan een monument. Dat is een misverstand. Veel monumenten zijn in de loop der tijd verbouwd of uitgebreid. Verbouwingen mogen geen afbreuk doen aan het waardevolle karakter. Dit betekent dat ze met respect voor de monumentale waarden moeten worden uitgevoerd.

Als u als eigenaar van een beschermd rijks- of gemeentelijk monument uw eigendom wilt herstellen of hebt u in principe een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt voor zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten. Het is verboden om, zonder of in afwijking van een dergelijke vergunning, uw monument te verbouwen. Uitzondering op deze regel vormen de gewone onderhoudswerkzaamheden zoals buitenschilderwerk, mits alles wordt uitgevoerd als bestaand. Wilt u daarentegen bijvoorbeeld een andere kleurstelling, dan zult u een omgevingsvergunning moeten aanvragen.
Een aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ter advisering voorgelegd aan de Monumentencommissie van de gemeente Houten. Het college van burgemeester en wethouders verleent de vergunning. Aan de omgevingsvergunning kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

In de regel doorloopt de aanvraag om omgevingsvergunning de korte procedure, dat wil zeggen dat in principe binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een vergunning moet zijn verleend. Deze termijn van 8 weken kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd, wanneer er bijvoorbeeld behoefte is aan meer informatie voor een goede beoordeling van de aanvraag. Denk hierbij aan een bouwhistorisch onderzoek of iets dergelijks. De genoemde termijnen gelden voor omgevingsvergunningen voor zowel gemeentelijke - als rijksmonumenten. Voor rijksmonumenten geldt echter een langere, uitgebreide procedure van 26 weken als sprake is van ingrijpende wijzigingen zoals (gedeeltelijke) sloop of reconstructie, waarvoor de gemeente verplicht is advies te vragen aan de RCE. Ook de termijn van 26 weken kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd.

We raden u aan om altijd eerst advies te vragen aan één van de medewerkers (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling). Ook als u strikt formeel gezien geen omgevingsvergunning nodig heeft helpen zij u graag verder met deskundig advies.

Wanneer er sprake is van een vergunningplicht geldt deze in principe voor het hele monument, dus niet alleen de voorgevel, maar ook de zijgevels, de achtergevel, bedaking, onderkeldering en het gehele interieur. Zelfs moderne aanbouwen kunnen onder de bescherming vallen.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online). U ziet daar of de gemeente, provincie of het rijk over de vergunning voor uw monument gaat.
U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Print Icoon printen