Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vestiging vanuit het buitenland

Wanneer u zich vanuit het buitenland in Nederland (her)vestigt, dan moet u hiervan bij de gemeente aangifte doen.

Als u nooit eerder in Nederland heeft gewoond, dan heet dat "Eerste inschrijving". Ook als u vóór 1 oktober 1994 uitgeschreven bent bij de gemeente dan is een "eerste inschrijving" op uw situatie van toepassing.

Bent u na 1 oktober 1994 vertrokken uit Nederland dan is er sprake van een "Hervestiging".

Maak online een afspraak

Voor dit product kunt u direct online een afspraak maken.

Hoe kunt u aangifte doen van (her)vestiging vanuit het buitenland?

Voor de aangifte van (her)vestiging vanuit het buitenland dient u persoonlijk bij de afdeling Burgerzaken in uw nieuwe woongemeente te verschijnen. Ook minderjarige kinderen die vanuit het buitenland ingeschreven moeten worden, dienen bij de aangifte aanwezig te zijn. De aangifte van vestiging dient gedaan te worden door:

 1. betrokkene zelf als hij/zij 16 jaar of ouder is;
 2. de ouders, voogd(es) of verzorgers van minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar;
 3. de ouders, voogd(es) of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 of 17 jaar oud tenzij deze minderjarigen zelf aangifte doen;
 4. de curator van de onder curatele gestelde.

Wat heeft u nodig voor het doen van aangifte (her)vestiging vanuit het buitenland?

Om aangifte te doen bij de afdeling Dienstverlening dient u het volgende mee te nemen:

 • geldig identiteitsbewijs;
 • huurcontract of toestemming van de hoofdbewoner van het adres waar u woont, inclusief een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs;
 • geboorteakte (indien mogelijk);
 • als u gehuwd bent een huwelijksakte (indien mogelijk);
 • een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) als u een niet-Nederlander bent. Uitzonderingen hierop zijn: EU-onderdanen en personen die een nationaliteit bezitten die zijn vrijgesteld van het bezit van een MVV.

Wet- en regelgeving

 Wet basisregistratie personen

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 •  Een reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt. 
 • Bij een vreemde nationaliteit een bewijs van rechtmatig verblijf. 
 • Een bewijs van uitschrijving (indien van toepassing). 
 • Andere brondocumenten betreffende rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan na de datum opschorting Persoonslijst.

Print Icoon printen