Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Jeugd en jongeren

Wat leeftijdsopbouw betreft is Houten een relatief jonge gemeente. In de afgelopen jaren is het aantal jongeren sterk toegenomen. Ruim een derde van de bevolking is jonger dan 20 jaar.

 Kinderopvang en onderwijs 

Er is een gevarieerd aanbod aan kinderopvang en er zijn verschillende peuterspeelzalen. Meer over de taken van de gemeente met betrekking tot kinderopvang staat hier. In Houten zijn scholen voor (speciaal) basisonderwijs, speciaal (voorgezet) onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Bekijk het overzicht van alle scholen

Jeugd- en jongerenwerk 

In Houten zijn verschillende verenigingen voor het jeugd- en jongerenwerk. Voor jongeren is er sociaal-cultureel jongerenwerk, georganiseerd door van Houten&co. Zij organiseren een breed scala aan activiteiten in jongerencentrum Enter en werken met groepen jongeren op straat. Voor informatie en advies kunnen jongeren terecht bij het Jongeren Informatiepunt van Van Houten&co.  

Daarnaast is er Shine, jongerencentrum voor podiumkunsten. Naast lessen in onder andere zang en dans, heeft Shine ook activiteiten gericht op inspraak (jongerenpanel), bewustwording (projecten) en ontmoeting (Cola time).

Jeugdhulp en opvoedondersteuning 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Houten biedt informatie, advies en opvoedondersteuning aan ouders. Het Sociaal Team biedt jeugdhulp en kan verwijzen naar specialistische jeugdhulp, zoals de psycholoog of intensieve hulp in de thuissituatie.

Het gemeentelijk jeugdbeleid  

De gemeente heeft een grote verantwoordelijk en uitgebreide taken als het gaat om jeugd. Wat deze taken zijn en wat de ideeën van de gemeente Houten hierover zijn, is te lezen in het beleidskader jeugd en onderwijs 2016-2018. Hieronder een aantal hoofdpunten uit het jeugdbeleid en een weergave van het jeugdbeleid in beeld. De afbeelding kunt u aan de rechterzijde van deze pagina downloaden.

Jeugdbeleid in beeld

 Missie

 Houtense jeugdigen groeien gezond, gelukkig en fysiek, emotioneel en sociaal veilig op. Kinderen en jongeren hebben de ruimte en mogelijkheden zich persoonlijk te ontwikkelen. Zij worden op school en daarbuiten uitgedaagd en gestimuleerd om het beste in zichzelf naar boven te halen (talentontwikkeling) en doen in de samenleving mee naar vermogen. Jeugdigen hebben een gezonde leefstijl met gezonde voeding en voldoende beweging. Samen met gezinnen en jongeren die er op eigen kracht of met hun sociale netwerk even niet uitkomen, wordt gezocht naar een passende oplossing. Jeugdigen in onveilige situaties of jeugdigen die bedreigd worden in hun ontwikkeling worden beschermd. Jeugdigen groeien op tot zelfredzame en verantwoordelijke volwassenen.

Ambitie en transformatie 

Om deze missie te bereiken is het volgende nodig:  

  • Een inclusieve samenleving, waar iedereen er toe doet, met een sterke samenleving als basis.
  • Verbinding tussen verschillende leefwerelden van jeugdigen en tussen jeugdhulp en onderwijs. 
  • Ruimte bieden aan jongeren om zich op alle fronten te kunnen ontwikkelen.
  • Hulp bieden als dat nodig is:  zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.

 De gemeente Houten zet de komende jaren in op het ontwikkelen van  een programma preventie voor alle inwoners, waarbij samenhang, signaleren en voorkomen kernbegrippen zijn. Ook is er extra aandacht voor de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en de Verwijsindex.

 Speerpunten 

Er zijn vijf speerpunten gekozen voor binnen het gemeentelijk jeugdbeleid, waar in de komende tijd extra energie zal worden besteed. 

  • Preventie en signaleren: gezonde leefstijl (Jongeren Op Gezond gewicht)
  • Preventie en signaleren: pesten
  • Lichte jeugdhulp: er vroeg bij zijn (als er iets met een kind aan de hand is)
  • Specialistische jeugdhulp, veiligheid en bescherming: snel passende hulp
  • Snijvlak onderwijs- jeugdhulp: één gezin, één plan (onderwijs- zorgarrangement)
  • Kleine doelgroep: 18min 18plus (continuïteit van zorg als een jongere 18 wordt) 

Voor meer informatie over het gemeentelijk jeugdbeleid kunt u contact opnemen met de afdeling Samenleving, tel. 030 - 63 92 611.  

Print Icoon printen