Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Kinderopvang

In de Wet kinderopvang staat dat gemeenten op het gebied van kinderopvang drie soorten taken hebben:

  • Registratie van erkende kinderopvangorganisaties
  • Toezicht op kwaliteit en handhaving
  • Bijdrage voor specifieke doelgroepen

Registratie van voorzieningen voor kinderopvang

Onder voorzieningen voor kinderopvang vallen kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau, gastouderopvang en peuterspeelzalen. Voorzieningen voor kinderopvang die aan de eisen uit de  Wet kinderopvang (WKo) voldoen, worden geregistreerd in het  Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Een kinderopvangorganisatie kan pas door de gemeente worden geregistreerd als de GGD een inspectie heeft uitgevoerd waaruit blijkt dat de kinderopvangorganisatie voldoet aan de gestelde eisen in de Wko.

Ook kan de Belastingdienst met het LRKP controleren of ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2011 hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag als hun kinderopvangorganisatie of gastouder staat geregistreerd in het LRKP. Bij gebruik van een peuterspeelzaal bestaat geen recht op kinderopvangtoeslag.

De gemeenten dragen zorg voor de registratie van de kinderopvang en zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de actualiteit en volledigheid van de informatie in het LRKP.
Alle aanvragen voor registratie moeten worden ingediend bij de gemeente waarin de opvang plaats zal vinden. Een aanvraag kan alleen worden ingediend via de daarvoor bestemde formulieren en de bijbehorende voorwaarden.

Heeft u vragen over het Landelijk Register Kinderopvang, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Houten, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 030-6392611 of vai e-mail omgevingsloket@houten.nl

Vergunningen

Naast het voldoen aan de kwaliteitseisen in het kader van de Wet kinderopvang moeten de houders van kindercentra ook in bezit zijn van een gebruiksvergunning die de brandweer met betrekking tot de brandveiligheid afgeeft. Daarnaast is een vergunning nodig van bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit. De houders moeten er zelf voor zorgen dat deze vergunningen in hun bezit zijn. De houders mogen een kindercentrum niet eerder in exploitatie nemen nadat de bovengenoemde vergunningen zijn afgegeven en het kindercentrum voldoet aan de kwaliteitseisen in het kader van de Wet kinderopvang.

Bestemmingsplannen

Indien de houder een nieuw kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang op een bepaalde locatie wil starten, moet dit binnen het bestemmingsplan passen. De houders van kindercentra zijn zelf verantwoordelijk voor de procedure met betrekking tot het bestemmingsplan.

Zie voor meer informatie over vergunningen en bestemmingsplannen het ondernemersloket.

Toezicht op kwaliteit en handhavingplicht

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. Daarnaast zijn er landelijke beleidsregels vastgesteld over de kwaliteit van de kinderopvang. Ook verplicht de wet het kindercentrum of gastouderbureau te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de kinderen en ouders te informeren over het gevoerde beleid.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. Het team Technische Hygienezorg van de GGD regio Utrecht controleert het naleven van de wettelijke kwaliteitseisen.

Alleen kindercentra en gastouderbureaus waarvan bij de inspectie geconstateerd is dat die aan de wettelijke basiskwaliteitseisen voldoen, zijn in het Kinderopvangregister opgenomen. De Wet Kinderopvang bepaalt dat de gemeente moet ingrijpen als uit inspectierapportages van de GGD blijkt dat niet of onvoldoende wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Toezichthouders kinderopvang

Het toezien op naleving van de kwaliteitseisen en het aanwijzen van toezichthouders kinderopvang is conform artikel 61 van de Wet kinderopvang een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.

De toezichthouders kinderopvang controleren middels periodieke inspecties of kindercentra zich houden aan de wettelijke kwaliteitseisen en kunnen zich legitimeren met het identificatiebewijs van de GGD regio Utrecht.

Heeft u vragen over toezicht op kwaliteit, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Houten, telefoon (030) 63 92 611. U kunt ook mailen naar omgevingsloket@houten.nl.

Print Icoon printen