Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Windpark Goyerbrug

Windmolen

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor een tweede windpark in Houten. Dit is nodig om het klimaatprobleem het hoofd te kunnen bieden. Gemeente Houten wil in 2040 klimaat- en energieneutraal zijn. Op dit moment wordt 4,6% van de energie duurzaam opgewekt. Om in de toekomst 100% duurzame energie te kunnen opwekken, is veel nodig.

Omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug ligt ter inzage

De omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug, en de stukken die daar deel van uitmaken, liggen van 24 oktober tot 4 december ter inzage.

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken

Definitief Besluit Omgevingsvergunning

Bijlage bij de omgevingsvergunning

In beroep gaan
Wilt u in beroep gaan bij de rechter over deze omgevingsvergunning?
Dit kan als u:

  1. ook bij het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend.
  2. wilt reageren op wijzigingen in de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerpbesluit. Ook als u geen zienswijze heeft ingediend bij het ontwerpbesluit.  

De omgevingsvergunning is aangevuld met de volgende stukken:

  • Nota beantwoording Zienswijzen;
  • Memo ‘Opbrengstberekening Windpark Goyerbrug’van Blue Bear Energy d.d. 22 augustus 2019;
  • Advies ‘aanvulling en herberekening AERIUS berekening Windpark Goyerbrug d.d. 15 nov 2018’ van Bureau Waardenburg d.d. 30 juli 2019;
  • Notitie ‘Berekening stikstofdepositie tijdens aanlegfase Windpark Goyerbrug’ van Bureau Waardenburg d.d. 24 september 2019;
  • Advies bureau UUM Unlimited Urban Management in samenwerking met SMARTLAND landscape architects Landschappelijke inpassing van het Windpark Goyerbrug te Houten, Expert opinion
  • Rapport ‘Windturbines en gezondheid’ van GGD regio Utrecht d.d. 29 juli 2019.

U kunt alleen succesvol in beroep gaan als u belanghebbende bent. U bent in ieder geval belanghebbende als u binnen een bepaalde straal van het beoogde windpark woont. De Raad van State hanteert vaak de richtlijn 10 keer de tiphoogte. De rechter bepaalt of u het recht hebt om een beroep in te dienen.
Ook betaalt u griffierecht om een beroep te kunnen aantekenen bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Midden-Nederland. Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij deze rechtbank. Met een verzoek om voorlopige voorziening kan de inwerkingtreding van het besluit worden opgeschort, als sprake is van een spoedeisend belang.

Het beroep dient ten minste te bevatten:

-           uw naam en adres, datum en handtekening;
-           een omschrijving, datum en kenmerk van deze vergunning;
-           de reden(en) waarom u het niet eens bent met deze vergunning (de gronden van het beroep).

Stuur uw beroep naar:

Rechtbank Midden-Nederland
t.a.v. Afdeling bestuursrecht
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht,

Na de termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Lees hier wat er tot nu toe is gebeurd.

Heeft u vragen? Bekijk de meeste gestelde vragen.

Wilt u zien hoe de windmolens in de omgeving staan?

Vanaf 30 plekken kunt u in 3D zien hoe de windmolens in de omgeving staan.

In gesprek

Wethouder Hilde de Groot wil graag met u in gesprek gaan en/of blijven over Windpark Goyerbrug. Wilt u een afspraak met de wethouder? Stuur een mail naar gemeentehuis@houten.nl. U ontvangt dan een afspraakvoorstel.

Print Icoon printen