Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Windpark Goyerbrug

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor een tweede windpark in Houten. Dit is nodig om het klimaatprobleem het hoofd te kunnen bieden. Gemeente Houten wil in 2040 klimaat- en energieneutraal zijn. Op dit moment wordt 4,6% van de energie duurzaam opgewekt. Om in de toekomst 100% duurzame energie te kunnen opwekken, is veel nodig.

College van B&W vraagt raad om verlenen medewerking vergunning

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Daarmee wordt de eerste formele stap gezet in de besluitvorming over het windpark om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij spreekt het college de intentie uit om een fonds in te stellen voor het gebied. Dit omdat B&W het belangrijk vinden om te kijken naar de verdeling van lusten en lasten.

Windpark Goyerbrug B.V. heeft in januari 2019 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om vier windmolens te mogen plaatsen bij de Goyerbrug. Het windpark kan 67 GigaWattuur duurzame energie opwekken. Wethouder Hilde de Groot (Duurzaamheid): 'Hiermee wordt een flinke stap gezet om het klimaatprobleem tegen te gaan. Daarbij vind ik het belangrijk dat de directe omgeving mee kan delen in de opbrengsten van het windpark.'

De omgevingsvergunningaanvraag Windpark Goyerbrug is getoetst aan en past binnen de wettelijk geldende regels voor een windpark en het ruimtelijke beleid van provincie en gemeente. Ook heeft het college gekeken naar het draagvlak voor dit initiatief. Een aanvraag kan op dit criterium juridisch niet geweigerd worden maar het college vindt het wel belangrijk.

De gemeente heeft meerdere contactmomenten gehad met bewoners van Houten en de buurgemeenten en verschillende meningen gehoord over Windpark Goyerbrug. Het college begrijpt de zorgen die er leven. Persoonlijke belangen maar ook de algemene belangen en de compensatie- en participatiemogelijkheden voor omwonenden zijn meegewogen om de volgende stap in het proces van de vergunningaanvraag te zetten.

Het college vindt het belangrijk om het gebied te laten meedelen in de opbrengsten van het windpark. Daarom willen B&W een windfonds instellen. De aankomende tijd wordt dit fonds uitgewerkt. Hierbij betrekken we inwoners en andere belanghebbenden.
     
De gemeenteraad wordt nu om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen gevraagd zodat het college de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage kan leggen. Op 8 en 14 mei aanstaande zijn er rondetafelgesprekken (RTG) over het raadsvoorstel om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Als de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen geeft, gaat de ontwerp-omgevingsvergunning zes weken ter inzage. Er kunnen dan zienswijzen ingediend worden. In de zomermaanden worden deze zienswijzen beoordeeld. Hierna wordt de raad gevraagd een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Pas als de raad deze definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug verleend worden.  

Het raadsvoorstel met bijlagen staat vanaf vrijdag 19 april op https://ris2.ibabs.eu/Houten

Wilt u inspreken tijdens de rondetafelgesprekken of hebt u vragen over de besluitvorming in de gemeenteraad of over de rondetafelgesprekken? Stuur een mail naar griffie@houten.nl  of bel (030) 63 92 611

Wilt u zien hoe de windmolens in de omgeving staan?

Vanaf 30 plekken kunt u in 3D zien hoe de windmolens in de omgeving staan.

Windmolen

Omgevingsvergunningaanvraag

Hieronder staan de omgevingsvergunningaanvraag en de bijbehorende documenten over de m.e.r-beoordeling (milieueffectrapportage). We vinden het belangrijk dat iedereen er kennis van kan nemen.

U kunt nog geen zienswijze indienen. Dat kan als het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad ter inzage liggen. Op de pagina proces en planning leest u over de processtappen en -planning van de aanvraag van de omgevingsvergunning.  

M.e.r.-beoordeling

Omgevingsvergunningaanvraag

Wilt u de aanvraag toch inzien op het gemeentehuis? Maak een afspraak via https://www.houten.nl/burgers/consumentenzaken/afspraak-maken/. Klik op de optie – Inzien/ informatie documenten -.

Meer informatie over Windpark Goyerbrug vindt u op http://windparkgoyerbrug.nl/

In gesprek

Wethouder Hilde de Groot wil graag met u in gesprek gaan en/of blijven over Windpark Goyerbrug. Wilt u een afspraak met de wethouder? Stuur een mail naar gemeentehuis@houten.nl. U ontvangt dan een afspraakvoorstel.

Terugkoppeling gespreksavonden

De gemeente heeft drie gespreksavonden georganiseerd voor de omwonenden om de zorg te horen en vragen te beantwoorden. Hier is een verslag voor opgesteld.

Ontheffing wet natuurbescherming

Op donderdag 20 december 2018 heeft de Provincie Utrecht een officiële bekendmaking gepubliceerd over een ontheffing wet natuurbescherming aan Windpark Goyerbrug bv. Als u de bekendmaking wilt inzien klik dan hier. De provincie heeft de effecten van windpark Goyerbrug op de natuur bekeken en met dit besluit de voorwaarden waaronder de realisatie van het windpark voor dit thema kan doorgaan vastgesteld. Belanghebbenden hebben tot 6 weken na publicatiedatum de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen te ontheffing.

Print Icoon printen