Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veel gestelde vragen over Windpark Goyerbrug

1. Waarom duurzame energie produceren?

In 2016 hebben 171 landen in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend. Internationaal is afgesproken dat elk land zich inspant om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nul in 2050. In Nederland zorgt het opwekken van elektriciteit voor de nodige C02-uitstoot. Daarom moeten we alternatieven vinden waarmee we op een duurzame wijze, grootschalig energie kunnen opwekken.

2. Waarom bij de Goyerbrug?

Bij de Goyerbrug is het milieurendement hoog. Dit betekent een hoge opbrengst van duurzame energie  tegenover een lage aantasting van het milieu. Het sluit ook aan bij een langgerekt element in het landschap, namelijk het Amsterdam-Rijnkanaal.

Meer vragen over windenergie, tweede windpark, de rol van de gemeente in het vergunningsproces en inspraak van de omwonenden lees je hier.

3. Waarom is gekozen voor deze locatie?

Op deze locatie is het milieurendement hoog. Dit betekent een hoge opbrengst van duurzame energie tegenover een lage aantasting van het milieu. Het sluit ook aan bij een langgerekt element in het landschap, namelijk het Amsterdam-Rijnkanaal.

Meer informatie over de keuze voor deze locatie vindt u in het raadsbesluit van 13 maart 2001 of in de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk vastgesteld op 22 december 2011.

4. Waarom kiest de gemeente voor windenergie?

Om in 2040 klimaat- en energieneutraal te zijn. Dat betekent dat alle energie die verbruikt wordt in Houten duurzaam wordt opgewekt. In 2016 was het energieverbruik van Houten (elektriciteit, gas, warmte en benzine/diesel) 3.099 TeraJoules. Daarvan werd 143 TeraJoules, oftewel 4,6%, duurzaam opgewekt. Om in de toekomst 100% van onze energie lokaal duurzaam op te wekken, is veel meer nodig: isolatie van alle woningen, zonnepanelen op alle geschikte daken, gebruik van aardwarmte en biomassa, zonnevelden en windenergie.  

5. Wat gebeurt er als Houten de klimaatdoelstelling om in 2040 klimaat- en energieneutraal te zijn niet haalt?

Landelijk is de doelstelling om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten. Daarbij moet de elektriciteitsproductie in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Dit wordt vastgelegd in de klimaatwet die op 27 juni 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Om deze nationale doelstellingen te halen maakt het kabinet elke vijf jaar een klimaatplan. Voor het eerste klimaatplan vinden nu onderhandelingen plaats over een klimaatakkoord. Daarin komen afspraken over hoe de gemeenten bijdragen aan de nationale doelstelling en over de consequenties als een gemeente deze afspraken niet nakomt.

6. Waarom kiest de gemeente niet voor wind op zee?

Op zee kan een maximaal aantal windmolens geplaatst worden. Dat is niet genoeg om in 2050 CO2-arm te zijn in Nederland. Hiervoor is ook wind op het land nodig. Elke provincie heeft hiervoor een opgave liggen. Voor de provincie Utrecht is de opgave ‘wind op land’ het kleinste van heel Nederland: 65,5 MW in 2020. Om deze doelstelling te halen heeft de provincie in haar structuurvisie een aantal windprojecten, waaronder Windpark Goyerbrug, staan. 

7. Wat levert het windpark op?

Windmolens leveren heel veel duurzame elektriciteit. Windpark Goyerbrug krijgt een vermogen van maximaal 22,4 MW. Daarmee kan het windpark elk jaar ongeveer 67 GWh elektriciteit leveren. Dat is genoeg stroom voor al het elektrisch huishoudelijke verbruik in de gemeente (gebaseerd op het verbruik in 2016; bron: klimaatmonitor).

Het brengt de doelstelling om energieneutraal te worden weer een stap dichterbij: Windpark Goyerbrug is goed voor 12,9% van het energieverbruik van alle gebouwen in Houten (elektriciteit, warmte & gas) in 2016. Van het totale energieverbruik, inclusief verkeer & vervoer, dekt Windpark Goyerbrug 7,8%. Daarmee komt het totale aandeel duurzame energie in Houten op bijna 12,5%.

8. Wat levert het windpark de gemeente op?

Net als bij elk bouwproject krijgt de gemeente eenmalig leges voor de omgevingsvergunning voor de bouw van windturbines. De leges zijn bedoeld om de kosten die de gemeente maakt te vergoeden. Dit is alleen van toepassing als de gemeente de vergunningverlenende instantie is (zie vraag 13). Daarnaast ontvangt de gemeente jaarlijks Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor windmolens, net zoals zij dat voor woningen ontvangt.

9. Waarom nu al starten met tweede windpark? Dit gaat toch pas gebeuren als de evaluatie van het eerste windpark is afgerond?

Op dit moment wordt het laatste punt van de proef voor Windpark Houten afgerond. Een initiatiefnemer kan nu een vergunningsaanvraag indienen voor een tweede windpark.

Iedereen kan en mag bij de gemeente een vergunning aanvragen. De gemeente moet een complete aanvraag in behandeling nemen en inhoudelijk beoordelen. Dat staat in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

10. Wat vindt het nieuwe college van het 2de windpark?

In het coalitieakkoord zegt het college daarover:

“We kiezen voor een tweede windmolenpark in de gemeente Houten. Dat is noodzakelijk om het klimaatprobleem het hoofd te kunnen bieden. Er ligt een concreet initiatief voor een windmolenpark met vier windmolens bij de Goyerbrug. Aantoonbaar draagvlak onder direct omwonenden is daarbij voor ons erg belangrijk.”

11. Het nieuwe college geeft aan dat er een 2de windpark mag komen maar dat draagvlak bij de direct omwonenden belangrijk is. Is er voldoende draagvlak?

De gemeente kan dit nog niet beoordelen. Tijdens het vergunningentraject is dit één van de criteria waar op gelet gaat worden. Draagvlak is wettelijk gezien geen criterium maar wij vinden het wel belangrijk.

12. Welke rol heeft de gemeente in het proces?

De gemeente is de vergunningverlener. Zij toetst of het windpark en de bouw daarvan aan de landelijke wet- en regelgeving voldoet en of het past binnen het gemeentelijke (ruimtelijke) beleid.

Voor Windpark Goyerbrug geldt een uitgebreide vergunningsprocedure. Dit betekent:

  • de gemeente neemt het besluit op de aanvraag binnen 26 weken. Bij een complexe aanvraag kan de gemeente dit verlengen met 6 weken.
  • de gemeente legt het conceptbesluit ter inzage. Omwonenden en andere betrokken maken hun zienswijzen op het conceptbesluit kenbaar. De gemeente weegt de zienswijzen mee in het definitieve besluit.

Het college neemt het (concept)besluit over de uitgebreide omgevingsvergunning. Voor dit (concept)besluit hebben zij een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad (afwijken van bestemmingsplan). Daarmee heeft de gemeenteraad een doorslaggevende stem in het al dan niet verlenen van de vergunning. Tegen het besluit of de omgevingsvergunning wordt verleend kunnen betrokken personen in beroep gaan.

Een onderdeel van een vergunningaanvraag is een Milieu Effect Rapportage (MER). In wet- en regelgeving staat waar een MER aan moet voldoen. Een initiatiefnemer kan, voorafgaand aan een vergunningsaanvraag, een MER-beoordeling aanvragen bij de vergunningverlener. Hiermee kijkt een initiatiefnemer of de juiste procedure gevolgd wordt. De vergunningverlener beoordeelt welke informatie in de MER moet zitten en of er een oordeel gevraagd moet worden bij de landelijke commissie MER. Het is een technische toets zonder een inhoudelijk oordeel over het plan.
De gemeente heeft op 29 juni 2018 een aanmeldingsnotitie vormvrije MER-beoordeling ontvangen. Het college van b en w is bevoegd om daar een oordeel over te geven. Het besluit hierover wordt bekend gemaakt en is een onderdeel van de omgevingsvergunningaanvraag. Er geldt geen aparte bezwaar- of beroepsprocedure voor de vormvrije MER-beoordeling. 

Nu de initiatiefnemer, vooruitlopend op de vergunningsaanvraag, een aanmeldingsnotitie vormvrije MER-beoordeling heeft ingediend, is de gemeente formeel in beeld gekomen.

13. Is er al een aanpassing in het bestemmingsplan?

Er is nog geen aanpassing in het bestemmingsplan. De locatie Goyerbrug heeft nu een agrarische bestemming. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning vraagt de initiatiefnemer ook om een aanpassing in het bestemmingsplan. Wordt de vergunning verleend dan komt er ook een aanpassing.

14. Worden de omwonenden actief betrokken bij de planvorming?

De gemeente heeft een ‘leidraad communicatie en participatie bij particuliere (bouw)initiatieven’ gemaakt voor initiatiefnemers. Hierin staat beschreven hoe de omwonenden betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van een initiatief. De gemeente vindt dit belangrijk maar de verantwoordelijkheid en de uitvoering hiervan ligt bij de initiatiefnemer. De gemeente gaat de bewoners actief betrekken bij de besluitvorming over de vergunningverlening. Niet alleen bij de ter inzage legging van het conceptbesluit maar ook gaan wij graag buiten de formele momenten met bewoners het gesprek aan.

15. Wat doet de gemeente met weerstand van omwonenden?

De gemeente gaat graag in gesprek met omwonenden om te horen waarom er weerstand is. In de besluitvorming over een vergunningaanvraag neemt de gemeente alle belangen mee, ook die van omwonenden.

16. Klopt het dat de provincie kan beslissen dat er een tweede windpark komt?

Op basis van de Elektriciteitswet (artikel 9e, lid 1) heeft de provincie de bevoegdheid om een inpassingsplan te maken voor windparken van 5-100 MW. Een inpassingsplan vervangt (een deel van)de bestemmingsplan van de gemeente. Gedeputeerde Staten is bevoegd om, op basis van het inpassingsplan, een omgevingsvergunning te verlenen voor een windpark (artikel 9f, lid 2).

 Volgens artikel 9e, lid 2 is de provincie verplicht om een inpassingsplan te maken als:

  • een initiatiefnemer van een windpark zich schriftelijk bij de provincie meldt;
  • een vergunningaanvraag is afgewezen door de gemeente

17. Komen er in de toekomst nog meer windparken in Houten?

TNO heeft voor gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede berekend hoe we energieneutraal kunnen worden. Zonder extra windmolens is het niet haalbaar, concludeert TNO. Of er nog meer windmolens komen hangt af van initiatiefnemers. Als zij met concrete plannen komen, gaat de gemeente deze beoordelen. 

18. Waarom komen er geen windmolens in Wijk bij Duurstede?

In de provinciale structuurvisie zijn geen locaties aangewezen voor windenergie in Wijk bij Duurstede. Grote windmolens mogen alleen gerealiseerd worden binnen de aangewezen locaties. Als er nieuwe initiatieven komen dan staat de provincie open voor een aanpassing van de provinciale structuurvisie. Dit doen zij alleen op verzoek van desbetreffende gemeente. De nieuwe coalitie in Wijk bij Duurstede heeft uitgesproken de komende vier jaar geen windmolens te willen in Wijk bij Duurstede.

19. Kun je ziek worden als je te dicht bij een windmolen woont?

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat je ziek wordt als je dicht bij een windmolen woont. Wel kunnen omwonenden hinder ervaren door bijvoorbeeld geluid of slagschaduw. Om deze hinder zoveel mogelijk te beperken zijn hiervoor wettelijke normen vastgelegd.

20. Is de benodigde duurzame energie niet op een andere plek of op een andere manier op te wekken?

Wij moedigen alle initiatieven voor het opwekken van duurzame energie zeker aan. De opgave om klimaat- en energieneutraal te zijn is heel groot. TNO heeft voor Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede  berekend wat hiervoor nodig is. Met de huidige ontwikkeling van de techniek zijn windmolens hard nodig. Zelfs als we alle woningen isoleren, alle geschikte daken volleggen met zonnepanelen, zonnecellen in of bij wegen plaatsen, aardwarmte gaan gebruiken én zonnevelden realiseren. Houten kan alleen klimaat- en energieneutraal met inzet van al deze middelen.   

 21. Wat kunt u zelf doen om minder energie te verbruiken?

Ook u kunt een steentje bijdragen aan een energieneutraal Houten. Door bijvoorbeeld uw woning goed te isoleren, energiezuinige apparaten te gebruiken of door zelf energie op te wekken met zonnepanelen.

Meer inspiratie en hulp vindt u op:

https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/duurzaamheid/ en https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/duurzaamheid/energie/

Print Icoon printen