Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wat is er gebeurd?

Weten wat er afgelopen periode is gebeurd? Hieronder een overzicht.

Uitspraak Rechtbank

Op 19 mei 2020 was de zitting bij de rechtbank over de ingediende beroepen. Op 30 juni 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De hoofdlijnen in het vonnis van de rechtbank zijn:

  • Een aantal indieners van een beroep zijn niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de rechtbank hen niet erkent als belanghebbende en hun beroepen niet inhoudelijk behandeld heeft.
  • Alle beroepen die inhoudelijk zijn beoordeeld, zijn ongegrond.
  • De gemeente wordt veroordeeld tot het betalen van proceskosten vanwege het ontbreken van het raadsbesluit over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen bij de stukken die ter inzage zijn gelegd.

De volledige vonnissen zijn te vinden op de website van de rechtbank. Hier kunt u de samenvatting van de uitspraak lezen.

Tegen deze uitspraken is nog hoger beroep bij de Raad van State mogelijk. Dat moet binnen zes weken na vandaag ingediend worden.

Beroep ingediend

De omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug, en de stukken die daarbij horen, hebben eind 2019 ter inzage gelegen. Er zijn twee beroepen ingediend bij de rechtbank.

Initiatiefnemer ontvangt SDE+subsidie

In oktober 2019 heeft Windpark Goyerbrug B.V. een aanvraag ingediend bij de rijksoverheid voor de zogenoemde SDE+-subsidie. De gemeente heeft bericht ontvangen dat Windpark Goyerbrug B.V. deze week de beschikking op deze aanvraag heeft ontvangen. De subsidie is toegekend. Dit is een belangrijk besluit voor de financiële haalbaarheid van het project, inclusief de participatie-afspraken.

College van B&W verleent omgevingsvergunning voor  Windpark Goyerbrug

Het college van burgemeester en wethouders besluit om de omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren en exploiteren van vier windmolens bij de Goyerbrug. De vergunning is voor onbeperkte tijd geldig. Door de vergunning te verlenen gaat het college ook akkoord met de Nota beantwoording  zienswijzen.

Op 1 oktober heeft de gemeenteraad besloten om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Deze verklaring had het college nodig om een definitief besluit te kunnen nemen over het verlenen van de omgevingsvergunning. De vergunning komt nu zes weken ter inzage te liggen van 24 oktober tot en met 4 december. Het is dan mogelijk om beroep aan te tekenen bij de rechter. Meer informatie hierover volgt.

Raad geeft verklaring van geen bedenkingen af

De gemeenteraad heeft op 1 oktober besloten een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Burgemeester en wethouders hebben deze verklaring nodig om een vergunning te kunnen verlenen. Ook heeft de raad besloten dat het windfonds uitgewerkt kan worden. Dit gebeurt in 2020 samen met omwonenden en de initiatiefnemer.

Begin september vroeg het college van b en w aan de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Na een rondetafelgesprek, waar belanghebbenden, raads- en commissieleden en wethouder Hilde de Groot aan het woord waren, was nu het woord aan de raad. Na een stevig debat heeft de raad besloten de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Van de 28 aanwezige raadsleden stemden 20 voor en 8 raadsleden tegen het voorstel.

Het college gaat nu een beslissing nemen over het verlenen van de omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt over het collegebesluit geïnformeerd en ontvangt een formeel antwoord op de zienswijze. Als de vergunning wordt verleend, komt deze zes weken ter inzage te liggen. Het is dan mogelijk om beroep aan te tekenen bij de rechter.

Raadsvergadering 1 oktober

Op 1 oktober neemt de raad een besluit over de definitieve ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
De openbare raadsvergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis.

De agenda en bijbehorende informatie vindt u op Ibabs

Als de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft dan gaat het college een definitief besluit nemen over de vergunning en de antwoorden op de zienswijzen vaststellen.

Als de kaders voor het windfonds akkoord zijn dan wordt dit verder uitgewerkt in een plan van aanpak.

College van B&W vraagt raad om vergunning Windpark Goyerbrug te verlenen

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug en de kaders voor een windfonds vast te stellen. Eén van de kaders is dat in het windfonds totaal €150.000 komt. De raad gaat op 1 oktober een definitief besluit nemen over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van het windpark en het opzetten van een windfonds.

Windpark Goyerbrug B.V. heeft in januari 2019 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om vier windmolens te mogen plaatsen bij de Goyerbrug. Het windpark kan 67 GWh (Gigawattuur) duurzame energie opwekken.

23 zienswijzen ingediend

Op 28 mei gaf de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af over het windpark. Hierna heeft de ontwerpvergunning zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze terinzagelegging zijn er 23 zienswijzen ontvangen van 86 verschillende partijen. Op basis van de ingekomen zienswijzen vraagt het college aan de raad om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hierbij is rekening gehouden met de zienswijzen.

Vervolg proces

Als de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft dan gaat het college een definitief besluit nemen over de vergunning en de antwoorden op de zienswijzen vaststellen. De conceptantwoorden op de zienswijzen vindt u hier. Als de kaders voor het windfonds ook akkoord zijn dan wordt dit verder uitgewerkt in een plan van aanpak. Voordat de raad een besluit neemt is er een rondetafelgesprek (RTG) op dinsdag 17 september om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Thematafelavond 16 juli 2019

Op 16 juli was er een thematafelavond. Er werd toelichting gegeven over planschade en handhaving. Hier is een verslag en een presentatie over planschade van gemaakt.  

Ontwerpbesluit Windpark Goyerbrug ter inzage

Het ontwerpbesluit voor Windpark Goyerbrug en de stukken die daar deel van uitmaken liggen van 13 juni tot en met 24 juli ter inzage.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken

Raadsbesluit over Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

M.e.r.-beoordeling

De gemeenteraad heeft op 28 mei besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven

Het ontwerpbesluit voor het windpark kan nu ter inzage worden gelegd.

Op 16 april vroeg het college van B&W aan de raad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor windpark Goyerbrug. Na twee rondetafelgesprekken, waar bewoners, raads- en commissieleden en wethouder Hilde de Groot aan het woord waren, heeft de raad het besluit genomen om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

Met deze ontwerpverklaring kan het college de ontwerpvergunning vaststellen. Daarna komt de ontwerpvergunning voor windpark Goyerbrug zes weken ter inzage te liggen. Er kunnen zienswijzen ingediend worden. De ter inzage periode loopt van 13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019. Hierna worden de zienswijzen beoordeeld en wordt er een nota van antwoord opgesteld. Aan de raad wordt daarna gevraagd een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Pas als de raad deze definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning voor windpark Goyerbrug verleend worden.  

College vraagt raad om verlening medewerking vergunning 16 april 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Daarmee werd de eerste formele stap gezet in de besluitvorming over het windpark om de omgevingsvergunning te verlenen. Lees hier het persbericht.

Toelichting volledigheidstoets 3 en 4 april 2019

Op 3 en 4 april organiseerden wij een toelichtingsavond. Hier werd een toelichting gegeven op de volledigheidstoets van de m.e.r. en de vergunningsaanvraag.

3-partijen overleg 27 maart 2019

Op 27 maart vond de eerste 3 partijen overleg plaats. Dit is een overleg met belanghebbenden, de initiatiefnemer en de gemeente om te praten over de meest gunstige kaders als het windpark er daadwerkelijk komt.  Hier is een verslag van gemaakt.

Omgevingsvergunningaanvraag ontvangen 15 januari 2019

Op 15 januari ontvingen wij de omgevingsvergunningsaanvraag met alle bijbehorende documentatie. Zie hieronder.

M.e.r.-beoordeling

Omgevingsvergunningaanvraag

Gespreksavonden 12,15,17 november 2018

Wij hebben drie gespreksavonden georganiseerd voor de omwonenden om de zorg te horen en vragen te beantwoorden. Hier is een verslag van gemaakt.

Print Icoon printen