Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Naar een aardgasvrij Houten

Transitievisie Warmte

De gemeente Houten is gestart met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hierin beschrijft de gemeente wanneer welke wijken van het aardgas af kunnen gaan. En welke duurzame alternatieven in beeld zijn voor de verwarming van huizen en voor het koken. De gemeente doet dit samen met betrokken organisaties en partijen, bewoners en bedrijven.

Enquête: hoe denkt de Houten over de overstap naar aardgasvrij wonen?

De gemeente Houten heeft via een enquête naar uw mening over de transitie naar aardgasvrij gevraagd. Ruim 630 inwoners uit verschillende omgevingen van de gemeente hebben deze enquête ingevuld. De resultaten worden gebruikt om de Transitievisie Warmte vorm te geven. Heeft u uw mening nog niet gegeven? In het najaar worden bewoners opnieuw betrokken middels een online meet-up, houd daarover de website in de gaten.

Het overgrote deel van de respondenten gaf aan al enigszins wat, of al vrij veel kennis van het onderwerp “aardgasvrij wonen” te hebben. Als de belangrijkste voorwaarde voor een aardgasvrije oplossing is betaalbaarheid genoemd. Bijna 80 procent noemt dit als één van de belangrijkste voorwaarden, gevold door keuzevrijheid als bewoner en de mate van comfort in huis. Het is dan ook niet verrassend dat de kosten van deze overstap als grootste zorg is aangemerkt. Ruim driekwart van de respondenten heeft daar zorgen over geuit. Keuzevrijheid wordt ook als zorg genoemd, gevolgd door een deel respondenten dat niet op de verbouwing van hun huis zitten te wachten. Desondanks zitten de meeste inwoners in de gemeente niet stil. Het overgrote deel van de respondenten heeft al maatregelen genomen om minder aardgas te gebruiken.

Tabel

Naast vragen over de oplossing binnenshuis hebben we ook vragen gesteld over het wijkniveau. Dat we van start gaan met deze transitie is inmiddels zeker. In de manier waarop willen we ook de inwoners betrekken. De meeste mensen geven aan dat het hen logisch lijkt om te starten in buurten waar toch al werkzaamheden gepland staan, zoals het vervangen van riolering of gasnet, nieuwbouw of verbouwingen. Andere startkansen zijn volgens de respondenten buurten waar flinke slagen gehaald kunnen worden met grote gebouweigenaren zoals woningcorporaties, scholen en verzorgingshuizen, en buurten waar bewoners zelf initiatief willen nemen.

Deze resultaten worden onderdeel van de Transitievisie Warmte van de gemeente Houten. In de enquête hebben respondenten ook open vragen kunnen stellen. Een beantwoording van deze vragen volgt op een later moment, door middel van een Q&A op de website.

Wat is belangrijk bij aardgasvrij wonen?

Om klimaatverandering tegen te gaan nemen we de komende jaren afscheid van aardgas. Deze landelijke afspraak ligt vast in het Klimaatakkoord. Koken en verwarmen doen we dan niet meer met aardgas. We weten nog niet hoe we in Houten onze wijken aardgasvrij gaan maken. Dat is een grote verandering waar gemeente, inwoners en organisaties samen voor staan. Alle Nederlandse gemeenten onderzoeken nu in welke volgorde buurten van het aardgas af gaan. En wat per buurt de meest logische alternatieven zijn. De resultaten van het onderzoek komen in een document: de ‘Transitievisie Warmte’. De animatie vertelt u er meer over.

Klimaatakkoord

Nederland maakt in 2050 niet langer gebruik van aardgas voor verwarming en koken. Dat staat in het Klimaatakkoord. De eerste stap is dat alle gemeenten zo’n Transitievisie Warmte maken. Hierin staat de planning tot 2050 beschreven. En ook per wijk welke alternatieven voor aardgas het best passen.

In de Transitievisie staat dit nog op hoofdlijnen. In uitvoeringsplannen per wijk bepalen we samen hoe een wijk precies van het aardgas af gaat.

Samenwerking met betrokkenen

De warmtetransitie gaat over grote aantallen woningen en gebouwen. Veel  mensen krijgen daar mee te maken.  Het opstellen van de visie en daarna de uitvoeringsplannen doet de gemeente samen met bewoners en ondernemers. De professionele organisaties, denk aan de woningcorporatie en Stedin, denken mee. De gemeente nodigt u te zijner tijd uit om mee te denken.

De gemeente Houten werkt voor deze visie samen met de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. De partijen delen zo kosten, hun kennis en ervaring. Elke gemeente maakt zijn eigen Transitievisie.

Planning

De Transitievisie Warmte voor de gemeente Houten wordt in 2020 opgesteld en vastgesteld. De uitwerking van de warmtevisie in concrete Wijkuitvoeringsplannen(WUP’s) gebeurt in 2021. Daarna gaat de uitvoering van de WUP’s van start.

Meer informatie over wonen zonder aardgas vindt u hier: www.hierverwarmt.nl

Print Icoon printen