Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Naar een aardgasvrij Houten

Online informatiebijeenkomst 'Op weg naar aardgasvrij Houten'

In november hebben we drie online bijeenkomsten georganiseerd over aardgasvrij. We zijn toen met bewoners en ondernemers uit heel Houten in gesprek gegaan over de concept Transitievisie Warmte. Voordat de raad op 9 maart 2021 een besluit neemt over deze visie gaan we nog in gesprek met bewoners en ondernemers uit het Oude Dorp, de wijk Oorden en Houten-Zuid (het deel dat niet is aangesloten op het warmtenet). Dit omdat in de Transitievisie Warmte staat dat we hier starten met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. De gesprekken zijn op twee momenten:.

  • 13 januari 2021 voor bewoners en ondernemers van het Oude Dorp, wijk De Oorden
  • 14 januari 2021 voor bewoners en ondernemers van Houten-Zuid

De bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur.

De aanmelding voor deze bijeenkomsten is gesloten. U kunt zich niet meer aanmelden.

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u via e-mail een link om aan de bijeenkomst deel te nemen en een korte uitleg hoe een online bijeenkomst werkt. Bent u alsnog verhinderd? Afmelden kan door een mail te sturen naar duurzaam@houten.nl.

Oude Dorp en De Oorden

Veel woningen en gebouwen in Houten-Noord zijn nog niet goed geïsoleerd. Isolatie is een onmisbare eerste stap op weg naar aardgasvrij. Goed geïsoleerde gebouwen verbruiken minder aardgas én zorgen voor meer comfort. In de Transitievisie Warmte staat dat we de komende jaren in het Oude Dorp en in de wijk de Oorden aan de slag gaan met buurtisolatieplannen. De avond op 13 januari gaat hierover. We organiseren deze bijeenkomst samen met inwonersinitiatief EnergieRijk Houten.

Programma woensdag 13 januari:

19.30 uur          Welkom door Bastiaan Bretveld, projectleider duurzaamheid, gemeente Houten

  • Proces Transitievisie Warmte
  • Waarom deze bijeenkomst voor Oude Dorp en de Oorden?
  • Noodzaak van isolatie

19.50 uur          Informatie over energiebesparing, buurtaanpak, voorbeelden,
                          subsidies en financiering door inwonersinitiatief EnergieRijk Houten

20.15 uur          Vervolgproces

  • Vragen van deelnemers beantwoorden

21.00 uur          Afsluiting

Houten-Zuid

In de Transitievisie Warmte staat dat Houten-Zuid logische wijken heeft om mee te starten. Vrijwel alle woningen in Houten-Zuid zijn goed geïsoleerd, wat noodzakelijk is om aardgasvrij te worden. Komend jaar willen we met bewoners uit Houten-Zuid de duurzame alternatieven verkennen om aardgasvrij te worden. Daarbij wisselen we ideeën uit over de mogelijkheden (all-electric of aansluiting op het warmtenet), over de vraag welke wijken/ buurten logisch zijn om mee te starten en over de tijd die we nemen om hier naartoe te werken.

Programma donderdag 14 januari:

19.30 uur          Welkom door Bastiaan Bretveld, projectleider duurzaamheid, gemeente Houten

  • Proces Transitievisie Warmte
  • Waarom deze bijeenkomst voor Houten-Zuid?
  • Mogelijke duurzame alternatieven voor aardgasvrij

19.50 uur          Proces voor verduurzaming bestaand warmtenet door Eneco

20.00 uur          Vervolgproces

  • Vragen van deelnemers beantwoorden

21.00 uur          Afsluiting


Transitievisie Warmte

De komende jaren willen we de CO₂-uitstoot terugbrengen naar nul en stoppen we in Nederland met het gebruik van aardgas. In het hele land stappen we over op andere manieren om huizen en gebouwen te verwarmen en om te koken, ook in Houten. Hier werken we de komende jaren stap-voor-stap naartoe. Ons doel is om in 2040 een aardgasvrije gemeente te zijn.

Op dit moment onderzoeken we hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in een passend tempo kunnen maken. Welke aardgasvrije oplossingen liggen – per buurt – het meest voor de hand? Welke duurzame alternatieven zijn in beeld? En welke tussenstappen kunnen al genomen worden? Dat schrijven we op in de Transitievisie Warmte. Dit doen we samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere partijen. In 2021 moet elke gemeente zo’n Transitievisie Warmte klaar hebben.

Online bijeenkomsten Op weg naar aardgasvrij Houten

Op 4, 5 en 11 november waren er online bijeenkomsten over de manier waarop we toewerken naar aardgasvrij Houten. De belangstelling hiervoor was groot. Bijna 300 Houtenaren hadden zich hiervoor aangemeld. Bij de links rechts ziet u de presentatie downloaden en er staat een link naar de video-opname die we van het eerste deel van de avond hebben gemaakt. Tijdens het tweede deel waren er groepsgesprekken tussen de deelnemers. Dit hebben we niet opgenomen. De video duurt ruim 40 minuten. In januari 2021 is er een vervolgavond.

Enquête: hoe denkt de Houten over de overstap naar aardgasvrij wonen?

De gemeente Houten heeft via een enquête naar uw mening over de transitie naar aardgasvrij gevraagd. Ruim 630 inwoners hebben deze enquête ingevuld. De resultaten worden gebruikt om de Transitievisie Warmte vorm te geven. Heeft u uw mening nog niet gegeven? In het najaar worden bewoners opnieuw betrokken middels een online bijeenkomst. Houd daarover de website in de gaten.

Het overgrote deel van de respondenten gaf aan al enigszins wat, of al vrij veel kennis van het onderwerp “aardgasvrij wonen” te hebben. Als belangrijkste voorwaarde voor een aardgasvrije oplossing is betaalbaarheid genoemd. Bijna 80% noemt dit als één van de belangrijkste voorwaarden, gevold door keuzevrijheid als bewoner en de mate van comfort in huis. Het is dan ook niet verrassend dat de kosten van deze overstap als grootste zorg is aangemerkt. Ruim driekwart van de respondenten heeft daar zorgen over geuit. Keuzevrijheid wordt ook als zorg genoemd, gevolgd door een deel respondenten dat niet op de verbouwing van hun huis zitten te wachten. Desondanks zitten de meeste inwoners in de gemeente niet stil. Het overgrote deel van de respondenten heeft al maatregelen genomen om minder aardgas te gebruiken.

Tabel

Naast vragen over de oplossing binnenshuis hebben we ook vragen gesteld over het wijkniveau. Dat we van start gaan met deze transitie is inmiddels zeker. In de manier waarop willen we ook inwoners en ondernemers betrekken. De meeste mensen geven aan dat het hen logisch lijkt om te starten in buurten waar toch al werkzaamheden gepland staan, zoals het vervangen van riolering of gasnet, nieuwbouw of verbouwingen. Andere startkansen zijn volgens de respondenten buurten waar flinke slagen gehaald kunnen worden met grote gebouweigenaren zoals woningcorporaties, scholen en verzorgingshuizen, en buurten waar bewoners zelf initiatief willen nemen.

Deze resultaten worden onderdeel van de Transitievisie Warmte van de gemeente Houten. In de enquête hebben respondenten ook open vragen kunnen stellen. De vragen en antwoorden leest u in het document Veel gestelde vragen over de overstap naar aardgasvrij.

Wat is belangrijk bij aardgasvrij wonen?

Om klimaatverandering tegen te gaan nemen we de komende jaren afscheid van aardgas. Deze landelijke afspraak ligt vast in het Klimaatakkoord. Koken en verwarmen doen we dan niet meer met aardgas. We weten nog niet hoe we in Houten onze wijken aardgasvrij gaan maken. Dat is een grote verandering waar gemeente, inwoners en organisaties samen voor staan. Alle Nederlandse gemeenten onderzoeken nu in welke volgorde buurten van het aardgas af gaan. En wat per buurt de meest logische alternatieven zijn. De resultaten van het onderzoek komen in een document: de ‘Transitievisie Warmte’. De animatie vertelt u er meer over.

Klimaatakkoord

Nederland maakt in 2050 niet langer gebruik van aardgas voor verwarming en koken. Dat staat in het Klimaatakkoord. De eerste stap is dat alle gemeenten zo’n Transitievisie Warmte maken. Hierin staat de planning tot 2050 beschreven. En ook per wijk welke alternatieven voor aardgas het best passen.

In de Transitievisie staat dit nog op hoofdlijnen. In uitvoeringsplannen per wijk bepalen we samen hoe een wijk precies van het aardgas af gaat.

Samenwerking met betrokkenen

De warmtetransitie gaat over grote aantallen woningen en gebouwen. Veel  mensen krijgen daar mee te maken.  Het opstellen van de visie en daarna de uitvoeringsplannen doet de gemeente samen met bewoners en ondernemers. De professionele organisaties, denk aan de woningcorporatie en Stedin, denken mee. 

De gemeente Houten werkt voor deze visie samen met de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. De partijen delen zo kosten, kennis en ervaring. Elke gemeente maakt zijn eigen Transitievisie.

Planning

De Transitievisie Warmte voor de gemeente Houten wordt in 2020 opgesteld en vastgesteld. De uitwerking van de warmtevisie in concrete Wijkuitvoeringsplannen(WUP’s) gebeurt in 2021. Daarna gaat de uitvoering van de WUP’s van start.

Meer informatie over wonen zonder aardgas vindt u hier: www.hieropgewekt.nl/aardgasvrij-wonen

Print Icoon printen