Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Duurzaamheidssubsidie 2019

LET OP: DEZE PAGINA WORDT NOG BEWERKT!

De gemeente Houten heeft een subsidie van € 100.000 beschikbaar gesteld (subsidieplafond) voor verduurzamingsprojecten van lokale initiatieven. De subsidie is verdeeld over twee potten; versnelling energietransitie en duurzaamheid breed. Voor de versnelling van de energietransitie is maximaal € 60.000 beschikbaar. Voor duurzaamheid breder is maximaal € 40.000 beschikbaar. Als het budget voor de energietransitie op is, maar er nog wel budget voor duurzaamheid breder beschikbaar is, kunnen energieprojecten ook aanspraak maken op het budget voor duurzaamheid breder.

Criteria

Uw project komt in aanmerking voor subsidie als het voldoet aan onderstaande criteria.

De aanvrager

 • De aanvrager is een particulier woonachtig in de gemeente Houten, een bedrijf gevestigd in de gemeente Houten, of een organisatie die op andere wijze aantoonbaar onderdeel is van de Houtense samenleving.

 • De aanvrager heeft geen winstoogmerk.

Inhoudelijk

 • Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd is een éénmalig project dat in 2019 van start gaat en binnen één jaar is afgerond.

 • Projecten mogen pas starten na toezegging van de subsidie. Activiteiten waarvoor eerder subsidie van de gemeente is ontvangen of toegezegd, komen niet in aanmerking.

 • Het project draagt aantoonbaar bij aan één van de volgende duurzame beleidsdoelen van de gemeente Houten:

 • Energietransitie: energieneutraal in 2040

  • Energiebesparing

  • Energie-opwek

  • Zero Emission mobiliteit

  • Circulaire economie: gesloten kringlopen in 2040

   • Hoogwaardig hergebruik van materialen en producten

   • Géén projecten gericht op laagwaardige recycling projecten, zoals inzameling gescheiden afval of verbranding van afval voor energieopwekking.

 • De voorkeur gaat uit naar projecten die bovenstaande beleidsdoelen weten te combineren met elkaar en/of met andere gemeentelijke duurzaamheidsdoelen zoals biodiversiteit of klimaatadaptatie.

Samenwerking

 • In het project wordt samen gewerkt met andere maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk in meer dan de helft van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • De activiteit wordt niet dubbel gefinancierd door de gemeente. De organisatie met wie wordt samengewerkt ontvangt voor de betreffende activiteit geen subsidie van de gemeente. Tenzij het een duidelijk toegevoegde waarde heeft in de bijdrage aan de duurzame beleidsdoelen.

 • Het project stimuleert en betrekt (delen van) de Houtense samenleving bij de verduurzaming van Houten.

Financiën

 • De initiatiefnemers hebben en werven actief andere inkomsten voor het project.

 • Het project kan niet op andere wijze voldoende worden gefinancierd.

 • De gevraagde bijdrage past binnen het beschikbare budget.

 • Derden mogen ingehuurd worden met een max. van € 50 per uur en niet meer dan 60% van het gevraagde bedrag.

De aanvraag

Uw aanvraag voor de subsidie bevat de volgende onderdelen:

 • Het projectplan, waaronder een realistische planning, van maximaal vijf A4’tjes

  • Een uitwerking per bullet van bovenstaande criteria , en hoe uw project daaraan voldoet.

  • Welk doel streeft u na, waarom is dit belangrijk, wat gaat u wanneer doen en met wie gaat u dit doen.

 • De volledige begroting en dekkingsplan van het project.

 • De statuten of oprichtingsakte (alleen voor rechtspersonen).

 • Het jaarverslag en de meest recente jaarbalans (alleen voor rechtspersonen).

 • Een kopie van een bankpas of bankafschrift. Dit is nodig voor het uitkeren van de subsidie indien u hiervoor in aanmerking komt.

Toekenning

Alleen aanvragen die aan de genoemde criteria voldoen, komen in aanmerking voor de subsidie.

Tot 1 september kunnen aanvragen worden ingediend. De aanvraag stuurt u naar duurzaam@houten.nl o.v.v. Duurzaamheidssubsidie 2019. U ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging van ontvangst. Uiterlijk 15 september 2019 krijgt u reactie of uw aanvraag is gehonoreerd.

Bij overtekening van de subsidie worden de aanvragen die het beste invulling geven aan de gemeentelijke beleidsdoelen en de overige criteria als eerste toegekend tot het subsidieplafond is bereikt.

Na toekenning ontvangt u het volledige toegekende subsidiebedrag als voorschot. Het project gaat in 2019 van start en is binnen één jaar afgerond. Binnen drie maanden na afronding van het project stuurt u een verslag en de eindafrekening naar de gemeente. Een eventueel teveel ontvangen bedrag betaalt u terug aan de gemeente.

Heeft u vragen? Neem contact op via duurzaam@houten.nl of tel. 030 6392 611.

Print Icoon printen