Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Landschapsbeleid

De gemeente Houten heeft in september 2002 het Landschapsbeleidsplan herzien. In dit plan wordt per deelgebied een visie geformuleerd die specifiek ingaat op punten die voor dat gebied van toepassing zijn, aan de hand van de invalshoeken esthetisch, economisch en ecologisch. Op deze pagina treft u een samenvatting aan van de belangrijkste punten per deelgebied. Het complete Landschapsbeleidsplan en de hierbij horende ondersteunende kaarten kunt u via de knop hiernaast downloaden. De kaarten zijn bewust slechts beperkt gecomprimeerd om de kwaliteit van de afbeelding zo hoog mogelijk te houden.


Voor alle deelgebieden geldt de visie dat natuurvriendelijke oevers, agrarisch natuurbeheer, vrijwillig landschapsbeheer, de aanleg en onderhoud van streekeigen erfbeplanting gestimuleerd en versterkt moet worden.

Visie per deelgebied

Stedelijke zone

In dit deelgebied gaat het onder andere om het handhaven en versterken van het kleinschalige karakter als tegenhanger van grootschalige ontwikkelingen, het behoud van ecologie en cultuurhistorie van fort 't Hemeltje en kasteel Heemstede met ruimtelijke context, het versterken van ruimtelijke en ecologische relaties tussen stedelijk gebied en buitengebied, en het afschermen van bedrijventerreinen. Daarnaast spelen de mogelijkheden voor de combinatie landbouw en recreatie en recreatieve uitloopmogelijkheden vanuit de bebouwde kom in dit gebied een belangrijke rol.

't Goy

In dit deelgebied gaat het met name om het handhaven en versterken van de ruimtelijke kleinschalige karakteristieken van de oeverwal, met name boomgaarden, (lint)bebouwing en landgoed Wickenburg. Ook speelt het stimuleren van de aanleg van kleine landschapselementen een belangrijke rol.
Verder is de visie met name gericht op berm- en akkerrandenbeheer, het stimuleren van de combinatie landbouw en recreatie, zoals het openstellen van boomgaarden, aanbieden van streekeigen producten en kamperen bij de boer.

Schalkwijk

In dit deelgebied steekt de visie vooral in op het handhaven en versterken van de openheid en zichtlijnen in delen van de polders, karakteristieke stelsels van sloten en weteringen en structuurbepalende elementen zoals de lintbebouwing van Schalkwijk en onderdelen van de Hollandse Waterlinie.
Ook speelt in de visie een belangrijke rol; het stimuleren van oever-, moeras- en watervegetatie langs sloten, weteringen en onderdelen van de waterlinie, actief weidevogelbeheer, het versterken van de Hollandse waterlinie als ecologisch belangrijk element met (zeer) extensief recreatief medegebruik en het versterken van de ecologische functie van de bermen en sloten van de spoorlijn.

Oeverwal

Op de oeverwal gaat het met name om het handhaven en versterken van de afwisseling tussen open en meer besloten delen, het open houden van onderdelen rondom de Hollandse waterlinie, de ontwikkeling van kleine landschapselementen en het behouden en versterken van structuurbepalende elementen zoals de lintbebouwing van Tull en 't Waal en boselementen. Ook speelt de visie in op het verder ontwikkelen van onderdelen van de Hollandse waterlinie tot een ecologisch belangrijk element met (zeer) extensief recreatief medegebruik en het versterken van ecologische verbindingen onder de spoorlijn.
Tot slot speelt de visie in dit deelgebied in op het stimuleren van met name berm-, akkerranden- en slootkantenbeheer, de combinatie landbouw en recreatie en het onderzoeken van de mogelijkheden voor functieverandering van forten.

Om een betere uitgangspositie te hebben voor de uitvoering van het beleid is de visie grotendeels verwerkt in een twaalftal voorbeeldprojecten, die op de korte termijn kunnen worden opgepakt.

Voorbeeldprojecten

1. Realisatie ecologische verbindingszones

Stimuleren van kleine landschapselementen volgens de Groen-Blauwe dooradering. Ook de mogelijkheden onderzoeken voor realisatie (en het realiseren) van "gemeentelijke verbindingszones". De gemeentelijke landschapscoördinator en Landschapsbeheer Utrecht kunnen voorlichting verzorgen en inrichtings-/beheersplannen opstellen.

2. Streekeigen erven

Hierbij gaat het om het stimuleren van streekeigen erven in het buitengebied, inclusief koppeling van bouwaanvragen aan een beplantingsplan.

3. Behoud en herstel cultuurhistorische en aardkundige waarden

Hierbij gaat het om cultuurhistorisch waardevolle elementen, zoals bijvoorbeeld boerderijen, schuren, stallen, industrieel erfgoed, landgoederen, kastelen, agrarische bijgebouwen (washok, bakhuis), de Nieuwe Hollandse Waterlinie met fortificaties en inundatievelden en oude patronen (perceelsvormen, (water)wegen of paden). Ook het behoud, herstel en visualiseren van aardkundige waarden, zoals bijvoorbeeld de wielen en overslaggronden, behoort hiertoe.

4. Agrarisch natuurbeheer

Stimulering agrarisch natuurbeheer, o.a. door het oprichten of stimuleren van een agrarische natuurvereniging in Houten. Het aangeven van de mogelijkheden voor diverse subsidieregelingen.

5. Aanleg hoogstamboomgaarden

Aanleg en herstel huisboomgaarden (hoogstam) en het behouden en herstellen van enkele grote hoogstamboomgaarden.

6. Natuurvriendelijk slootkanten

Hierbij gaat het om het stimuleren van natuurvriendelijk slootkantenbeheer en/of aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

7. Weidevogelbescherming

Het stimuleren van vrijwillige weidevogelbescherming. Stimulering van vrijwilligers voor weidevogelbescherming en contacten met landeigenaren/beheerders.

8. Opvang wintergasten

Vrijwillige opvang wintergasten (vogels).

9. Ecologisch bermbeheer

Ecologisch bermbeheer volgens een bermenplan.

10. Versterken extensieve recreatiemogelijkheden

Deze voorzieningen zijn er op gericht om de recreant de mogelijkheid te bieden natuur en landschap beter te beleven. De voorzieningen kunnen structurerend werken bij het bepalen van de recreatiedruk.

11. Verstevigen relatie stad/land

Groene structuren van buiten de kern naar binnen door laten lopen ten behoeve van ecologische uitwisseling. Te denken valt aan het laten doorlopen van ruige kruidenrijke bermen langs wegen, paden en taluds en bermen van de spoorlijn. Ook het laten doorlopen van bomenrijen langs cultuurhistorische lijnen en het behoud van de relatie tussen parken / plantsoenen en bijvoorbeeld boomgaarden in het buitengebied kunnen bijdragen aan een betere ecologische relatie.

12. Groene zoom: groen als visitekaartje

Om de kern van Houten heen kan in een zone van zon 300 m de aanleg en onderhoud van karakteristieke landschapselementen intensief worden gestimuleerd. Die eerste zone vormt een uitloopgebied dat voor veel Houtenaren een visitekaartje vormt van het Houtense buitengebied. Actief landschapsbeheer zal dit gebied kwalitatief gezien versterken, wat het draagvlak voor verdere natuur- en landschapsontwikkeling in het buitengebied vergroot.

Pdf bestanden

Om pdf-documenten te kunnen lezen heeft u de gratis downloadbare Adobe Reader nodig.

Print Icoon printen