Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Projecten en activiteiten

De landschapscoördinator is betrokken bij diverse projecten en activiteiten die relatie hebben met natuur en landschap. Op deze pagina treft u een overzicht van enkele van deze projecten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de landschapscoördinator; e-mail gemeentehuis@houten.nl of telefoon; 030-6392 703

Erfbeplanting

Bent u van plan om uw erf geheel of deels opnieuw in te richten? Of heeft u vragen over het onderhoud van de beplanting op uw erf? Op basis van uw wensen adviseert de gemeente particulieren in het buitengebied over de aanleg van streekeigen erfbeplanting. U kunt om advies vragen bij het aanleg of onderhoud van een bepaald deel van het erf of over het gehele erf. In het laatste geval bestaan er mogelijkheden voor het maken van een erfinrichtingsplan. Dit geldt met name voor karakteristieke boerderijen en woningen, maar ook voor meer moderne woningen waar streekeigen inrichting van het erf “winst voor het landschap” is. De erfinrichtingsplannen zijn gericht op het neerzetten van de beeldbepalende erfstructuur en gaan niet tot in detail in op alle tuinplanten in de borders. Dit kan echter wel verzorgd worden door een vakbekwame hovenier waar de gemeente mee samenwerkt. Bij erfbeplantingen moet u denken aan; heggen, (knot)bomen, houtsingels, bosjes, leibomen en hoogstamfruitbomen (boomgaard). Voor erfbeplanting en het maken van erfbeplantingplannen bestaan mogelijkheden voor subsidie. Neemt u gerust contact op met de landschapscoördinator voor een vrijblijvend advies.

Kleinschalige (particuliere) natuurontwikkeling

Zelf in het buitengebied aan kleinschalige natuurontwikkeling doen? Hiervoor bestaan goede mogelijkheden. Inmiddels zijn er diverse particulieren in het Houtense buitengebied die op hun terrein aan kleinschalige natuurontwikkeling doen. Het gaat daarbij vaak om de aanleg van kleine elementen (tot ca 1 hectare) die de natuurwaarden van een terrein flink kunnen vergroten. Kleinschalige natuurontwikkeling vindt over het algemeen op een weiland, akker of een heel groot erf plaats. Voorbeelden zijn de aanleg van knotbomenrijen, houtsingels, bosjes, bloemrijke graslanden, rietlandjes, moerasstroken, plasbermen, poelen, bomen(rijen) en grienden. Ook zijn er particulieren in Houten die kleine natuurelementen bezitten en dit meer ecologisch willen beheren, om zo meer verschillende soorten planten en dieren een plek te geven. U kunt zowel voor de aanleg, het herstel of het onderhoud van kleine natuurelementen om advies vragen bij de landschapscoördinator. Hij kan u ook adviseren over zaken als het maken van een inrichtingsplan, mogelijke benodigde vergunningen en subsidies.

Hoogstamboomgaarden

U kent ze vast nog wel. Die indrukwekkende hoogstamboomgaarden met de bloesem in het voorjaar, de vruchten in het najaar en de grillige vormen in de winter. Plaatjes voor het landschap. Met name op de oeverwal langs de Lek en op de stroomrug van Houten en ’t Goy kwamen vroeger veel hoogstamboomgaarden voor. Omdat hoogstamboomgaarden financieel niet meer voldoende rendabel bleken, zijn de meeste gerooid en vervangen door laagstamboomgaarden. Op een paar uitzonderingen na, vinden we in de gemeente Houten alleen nog rond de boerenerven hier en daar nog kleine hoogstamboomgaarden. Grillig uitgegroeide appelbomen of een rij bloeiende perenbomen langs een boerderij zijn een lust voor het oog. Hoogstamboomgaarden herbergen, door onder andere holten in hun stammen waar diverse vogels zoals steenuilen in broeden, extra natuurwaarden. Reden genoeg om ze te behouden. Bent u inwoner van het Houtense buitengebied en wilt u advies over aanleg, herstel of onderhoud van hoogstamfruit? Wilt u meer weten over beschermingsmiddelen tegen vraat door vee of wild? Bent u geïnteresseerd in aaneg- en onderhoudssubsidies voor hoogstamfruit? Neem dan contact op met de landschapscoördinator.

Wandelverbinding Kanaaldijk-Noord ‘t Goy

De werkgroep recreatie van de gemeente Houten (waar de landschapscoördinator zitting in heeft) heeft in overeenstemming met Rijkswaterstaat in 2005 een bijna 4,5 kilometer lange nieuwe wandelverbinding gerealiseerd over de Kanaaldijk-Noord, tussen de Schalkwijksebrug en de Goyerbrug. Door de verbinding ontstaan nieuwe mogelijkheden voor wandelrondjes in het buitengebied. Onder meer door een bijdrage van de provincie Utrecht (Agenda 2010) zijn langs de kanaaldijk bankjes, klaphekjes en openstellingborden geplaatst. Veel wandelplezier! Meer weten over wandelen en fietsen in Houten? Kijk dan op de pagina Wandelen en fietsenop deze site.

Ecologische verbindingszones

Door Houten lopen verschillende ecologische verbindingszones. Doel van deze verbindingszones is om de uitwisseling van planten en dieren tussen grotere natuurgebieden mogelijk te maken. De verbindingszones worden ingericht voor bepaalde vooraf vastgestelde gidssoorten. De landschapscoördinator probeert bij ruimtelijke ontwikkelingen tijdig het belang van de ecologische verbindingszone mee te nemen en deze waar mogelijk te ontwikkelen.

Boeren planten Bomen; bestellen van streekeigen plantmateriaal

Wilt u streekeigen plantmateriaal voor uw tuin of erf bestellen? Lees dan zeker verder. Bomen en struiken kunnen het aanzien van uw erf verfraaien, beschutting geven tegen wind, hout voor de haard leveren of u van overheerlijk streekeigen fruit voorzien. Bovendien kunt u met het groen uw erf een streekeigen jas geven. Met de actie Boeren Planten Bomen biedt de provinciale stichting Landschapsbeheer Utrecht een groot aantal soorten inheemse bomen en struiken van uitstekende kwaliteit tegen lage prijzen. In het assortiment zijn ook vele oude hoog- en halfstambomen opgenomen (peren, appels, pruimen en kersen). Daarnaast kunt u ook diverse beschermings- en verzorgingsmaterialen bestellen voor de bescherming van de nieuwe aanplant tegen veevraat of wind. Uw bestelling wordt gratis bij u thuisbezorgd. De bestelrondes sluiten elk jaar rond 15 november en 15 februari.

In de brochure Boeren Planten Bomen vindt u een uitgebreide beschrijving van streekeigen bomen, struiken, planten en boombeschermingsmaterialen. Verder staan er ook veel tips in over aanplanten en snoeien. U kunt de borchure bestellen bij landschapsbeheer Utrecht op telefoonnummer 030-220 55 34 of via e-mail; algemeen@landschapsbeheerutrecht.nl. Natuurlijk kunt u ook informeren bij de landschapscoördinator. In sommige gevallen regelt hij ook de bestelling, waarbij eventuele subsidies direct worden verrekend.

Ringslangen in Houten

De ringslang wordt regelmatig gesignaleerd ten noorden van Houten. Om zich te kunnen voortplanten heeft de ringslang rottend organisch materiaal nodig, waarin zijn eieren uitgebroed kunnen worden. Vaak ontbreekt het aan dit soort natuurlijke rottingsplaatsen, waarin broei optreed. De aanleg van speciale broeihopen kan dit probleem verhelpen. De landschapscoördinator heeft het initiatief genomen om broeihopen aan te leggen voor de ringslang. In april 2005 zijn er 6 broeihopen aangelegd worden op de Biezenvelden in Houten en in het bos Nieuw Wulven (Staatsbosbeheer). Hierdoor is de nestgelegenheden voor de ringslang ten noorden van Houten aanzienlijk uitgebreid. Nu hopen dat de ringslang de hopen snel gaat gebruiken. In 2006 worden de broeihopen onderzocht en opnieuw aangevuld met blad. Enthousiaste vrijwilligers monitoren de broeihopen. Lijkt u dat ook wel wat? Meldt u zich gerust aan. Meer weten over de ringslang? Kijk op http://www.ravon.nl/

Padden overzetten

In februari 2004 hebben vrijwilligers van de Milieuwerkgroep Houten een paddenscherm geplaatst bij de Binnenweg in Houten. In maart en april hebben vele vrijwilligers dagelijks de padden overgezet. De gemeente heeft langs de Binnenweg verkeersborden geplaatst die automobilisten waarschuwden voor trekkende padden. In totaal zijn 280 padden overgezet. Ook zijn er kikkers en salamanders in de emmers aangetroffen. Bij het scherm zijn geen dode padden aangetroffen, maar voorbij het scherm helaas wel.
De Milieuwerkgroep heeft daarom in februari 2005 het huidige scherm verlengd. En met resultaat! In 2005 zijn er 504 amfibieën overgezet, waarvan 462 padden, 31 kikkers en 11 salamanders. Interesse in de overzetactie of wilt u zich alvast aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met de Paddenwerkgroep van de Milieuwerkgroep, tel (030) 636 28 57. De Paddenwerkgroep heeft het idee om in 2006 ook een overzetactie te organiseren aan de Wickenburghseweg in ‘t Goy, mits zij daarvoor voldoende vrijwilligers kunnen vinden. Dus meldt u snel aan.

Weidevogelbescherming

In Houten wordt door diverse agrariërs en vrijwillige weidevogelbeschermers aan weidevogelbescherming gedaan. In december 2004 werd er een bijeenkomst georganiseerd in ’t Goy om agrariërs enthousiast te maken voor weidevogelbescherming. In 2005 is de agrarische natuurvereniging Kromme Rijnstreek opgericht. Het is de bedoeling dat onder de hoed van de agrarische natuurvereniging de weidevogelbescherming gecoördineerd zal worden. De gemeente Houten faciliteert daar waar mogelijk vrijwillige weidevogelbescherming. Voor meer informatie over weidevogelbescherming in Houten kunt u contact opnemen met de heer Paul van Maaren op telefoonnummer 030-6350498 of per e-mail op paul@ttpc.nl .

Oeverzwaluwwand

Op de Biezenvelden ten noorden van Houten is in februari 2003 de oeverzwaluwwand hersteld. Tot nu toe zijn er helaas nog geen nesten aangetroffen in de wand. Wel zijn de oeverzwaluwen in de buurt gesignaleerd en zijn er in 2005 duidelijke graafsporen waargenomen bij voorgeboorde ondiepe gaten. Er is dus activiteit waarneembaar. Misschien nestelen ze volgend jaar… de natuur neemt de tijd die ze nodig heeft.

Begeleidingscommissie landschapsbeleid

Vanaf 2004 komt de begeleidingscommissie van het landschapsbeleidsplan twee keer per jaar samen om te praten over de voortgang van het landschapsbeleid en om nieuwe ontwikkelingen aan te kaarten of initiatieven in te brengen. In de commissie zitten vertegenwoordigers van Landschapsbeheer Utrecht, GLTO, Staatsbosbeheer, Milieuwerkgroep Houten, Terecht Anders, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Landinrichting Groenraven Oost (agendalid) en Landinrichting RAK Kromme Rijn (agendalid). Vanuit de gemeente Houten is de landschapcoördinator vertegenwoordigd en zit de wethouder de vergadering voor.

Vrijwillig landschapsbeheer

In Houten zijn jaarlijks vele enthousiaste vrijwilligers actief in vrijwillig landschapsbeheer. De knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten en de Jeugdbond voor natuurstudie JNM-NJN afdeling "De Vuurvlinder" Zeist organiseren werkdagen in het Houtense buitengebied. Ook is de beheersploeg van Landschapsbeheer Utrecht regelmatig actief in Houten.
De landschapscoördinator coördineert het vrijwillig landschapsbeheer in de gemeente. Hij regelt meestal de werklokaties, legt de eerste contacten met de eigenaren, geeft onderhoudsadvies, regelt bijdragen voor subsidiabele werkzaamheden, regelt soms extra materieel en ondersteunt in promotie van de activiteiten. De vrijwilligersgroepen coördineren de daadwerkelijke uitvoering op de dag zelf. Met de knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten werkt de gemeente jaarlijks samen om de landelijke natuurwerkdag in Houten te organiseren (http://www.natuurwerkdag.nl/). In Houten is er een flink bestand van enthousiaste vrijwilligers. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het knotten en aanplanten van knotbomen en het afzetten van houtsingels. Mooi, nuttig en lonend werk. U komt toch zeker ook eens gezellig meewerken?

Natuurpad ‘t Goy

In augustus 2005 is in ’t Goy het Natuurpad 't Goy geopend. Het betreft een gemarkeerde wandelroute van 12 kilometer, naar keuze te splitsen in een traject van 4,5 en 7,5 kilometer. De route voert u rond het dorpje ’t Goy, langs boerderijen, fruitteelt, het kanaal en voormalige rivierbeddingen en nog veel meer. De route is een ontdekkingsreis voor jong en oud. Voor de jonge wandelaars staan er in het boekje speciale doe-activiteiten. Het boekje is te koop bij het Wooninformatiecentrum in Houten en bij boekhandels en VVV’s in Houten en omgeving. Voor de zomer van 2006 zal er ook rond Schalkwijk een natuurpad verschijnen. Meer wandelinformatie kunt u vinden op de pagina Wandelen en fietsen op deze site.

Ecologisch bermbeheer

In 2005 heeft de begeleidingscommissie besloten om de mogelijkheden voor introductie van ecologisch bermbeheer in Houten te inventariseren. De gemeente heeft daartoe alle bermen van de gemeente Houten laten inventariseren op voorkomen van meer bijzondere planten. Daarnaast zijn inventarisaties uit het verleden en inventarisatiegegevens van de provincie Utrecht bij de inventarisatie betrokken. Op basis van deze en andere aanvullende informatie is uiteindelijk een zorgvuldige selectie gemaakt van 20 bermtrajecten waar introductie van ecologisch bermbeheer het meest kansrijk wordt geacht. Van ieder bermtraject is een beheersvoorstel gemaakt en verwachting van de planten die na een bepaalde tijd in de berm zouden kunnen voorkomen. Van de geselecteerde bermen is de exacte oppervlakte berekend, met en zonder obstakels. In 2006 zal nader worden bekeken wat de kosten zijn van ecologisch bermbeheer op deze trajecten. Het streven is om in 2006 een voorstel voor overstap naar ecologisch bermbeheer en voor deze trajecten verder voor te bereiden vanaf 2007 over te stappen op ecologisch bermbeheer.

Aardkundige waarden

In samenwerking met Landschapsbeheer Utrecht, de provincie Utrecht en de Universiteit Utrecht wordt in 2006 met het project “Aardkundige waarden” gestart. Doel van dit project is om meer gerichte informatie te krijgen over aardkundige waarden en hun conditie in de gemeente Houten. Een ander belangrijk doel van de gemeente is naast kennisvergroting over aardkundige waarden hierover voorlichting te geven aan een breder publiek. Daarnaast zal nieuwe informatie over aardkundige waarden worden gebruikt bij het opstellen van ruimtelijke ontwikkelingsplannen en bestemmingsplannen. Mogelijk zal de informatie voor een breder publiek ontsloten worden via een fietsroute.

Print Icoon printen