Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Afvoer van grondwater

Zorgplicht en afvoer grondwater

De gemeente zet zich in om grondwateroverlast in de buitenruimte te voorkomen. Een hoge grondwaterstand kan zorgen voor bijvoorbeeld vocht in huis. Als u grondwateroverlast ervaart neemt u contact op met de gemeente. Op uw eigen perceel bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Grondwater stopt niet bij de perceelgrens. Problemen met grondwater pakken we daarom vaak samen aan.

Zorgplicht grondwater

Wat doet de gemeente?

In de Waterwet staat dat de gemeente een zorgplicht voor grondwaterbeheer heeft in het openbaar gemeentelijke gebied. Het gaat hierbij om het treffen van maatregelen, teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied. Het treffen van die maatregelen moet wel doelmatig zijn. De gemeente is het aanspreekpunt voor de bewoners en bedrijven met grondwaterproblemen. In het Water en Rioleringsplan Houten is het grondwaterbeleid nader uitgewerkt. Houten hanteert ontwateringsdieptes voor verschillende situaties. Wanneer de grondwaterstand gedurende meer dan 14 dagen niet meer voldoet aan de voor die locatie van toepassing zijnde ontwateringsdiepte en er is hierdoor financiƫle schade, dan is er sprake van grondwateroverlast

Wat kunt u zelf doen?

De gemeentelijke zorgplicht is van toepassing op de openbare ruimte, dus vanaf de particuliere perceelgrens. Met maatregelen op of in het openbaar terrein kunnen problemen op particuliere percelen worden verholpen. Eigenaren hebben de zorgplicht voor een goede staat van hun eigendomen en treffen zelf de nodige waterhuishoudkundige en/of bouwkundige maatregelen. Er zijn veel eenvoudige oplossingen om iets te doen aan vocht in huis, zie www.riool.info/vocht-in-huis.

Grondwatermeetnet

Sinds 2012 beschikt Houten over een meetnet waarmee op 50 locaties in de gemeente de ondiepe grondwaterstand wordt gemonitord. De informatie uit het monitoringssysteem maakt voorspellingen mogelijk over bijvoorbeeld grondwateroverlast. Wanneer u informatie wilt over de ondiepe grondwaterstand in uw buurt bezoek dan de website http://grondwater.webscada.nl/houten/.

Afvoer grondwater

Overtollig grondwater mag alleen op het oppervlaktewater geloosd worden. Hiervoor is een lozingsvergunning nodig van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Onttrekken van grondwater

In veel gevallen heeft u een watervergunning nodig van het waterschap of provincie voor het onttrekken van grondwater. De aanvraag kan rechtsreeks worden ingediend bij het bevoegde gezag, maar ook bij de gemeente waar de activiteiten zullen plaatsvinden. Veel activiteiten vallen onder algemene regels waarvoor geen watervergunning nodig is: een melding is dan genoeg. Het is dan ook verstandig vooraf contact op te nemen met het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat, waterschap of provincie) of vooroverleg aan te vragen.

Print Icoon printen