Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Grondwatermeetnet

Het grondwatermeetnet geeft informatie over de stijghoogten van het grondwater. Daarnaast gebruikt de gemeente de gegevens voor onderzoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen voor wateroverlast.

Wat zijn de grondwaterstanden in Houten?

De meetreeksen van de grondwaterstanden worden ook opgenomen in de database van de Geologische Dienst Nederland. U kunt meetreeksen opvragen via DINOloket.nl

Hoe leest u de kaarten van de grondwaterstanden?

De grondwaterstanden op de kaarten worden weergegeven door contourlijnen met een gelijke grondwaterstand (isohypsen). Hieruit kunt u globaal de grondwaterstanden op een bepaalde locatie afleiden. De grondwaterstanden worden gegeven in meters ten opzichte van NAP. Als u de hoogte van het maaiveld weet, dan kunt u berekenen hoe hoog het grondwater staat. De hoogte van het maaiveld kunt u opzoeken op de website van Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Verschillende grondwaterstanden in verschillende bodemlagen

De grondwaterstanden op de kaarten zijn de grondwaterstanden in het eerste watervoerend pakket. Zoals u in onderstaande figuur kunt zien, kan de grondwaterstand in de toplaag (tijdelijk) hoger zijn dan de stand in het eerste watervoerend pakket. Dit komt doordat regenwater blijft liggen op de bovenste waterscheidende laag. Het is niet mogelijk een isohypsenkaart te maken voor de grondwaterstand in de toplaag, omdat er op lokaal niveau grote verschillen zijn in grondwaterstanden.

grondwaterstand in toplaag
Figuur: grondwaterstand in toplaag

Dwarsdoorsnede van de bodem

De stedelijke ophooglaag noemen we het 'bovenste (freatisch) watervoerende pakket'. Watervoerende pakketten zijn relatief goed-waterdoorlatende zand- of grindpakketten waarin het grondwater vooral horizontaal stroomt. De klei- en veenlagen vormen een afdekkende laag, die bovenop de pleistocene zanden ligt. Dit noemen we de deklaag. De klei- en veenlagen zijn waterscheidende lagen: het zijn slecht-waterdoorlatende lagen waarin het grondwater vooral verticaal stroomt.

De onderliggende pleistocene zanden duiden we aan met het 'eerste watervoerende pakket'. Schematische weergave bodemopbouw en geohydrologie De onderstaande figuur geeft schematische in een dwarsdoorsnede de stroming van grondwater (geohydrologie) weer.

Deze opbouw geldt niet voor elke locatie. Rivieren hebben namelijk een grote invloed op de bodemopbouw. Daardoor is de bodemsamenstelling overal anders. Het verschilt per wijk en zelfs binnen een wijk of een slecht-waterdoorlatende laag (van klei of veen) aanwezig is. Zo'n klei- of veenlaag is op wijkniveau een belangrijke factor in eventuele grondwateroverlast.

Dwarsdoorsnede bodem

Print Icoon printen