Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Beheer oppervlaktewater

Kwantiteits- en kwaliteitsbeheer oppervlakte-water

Het oppervlaktewater heeft naast een waterhuishoudkundige functie ook een belangrijke functie voor de beleving en identificatie van de gemeente.

Taakverdeling en verantwoordelijkheden

De gemeente heeft de volgende verantwoordelijkheid en taken met betrekking tot oppervlaktewater:

  • "waterloket” waar burgers terecht kunnen met klachten en vragen over water;
  • eigenaar en beheerder van veel kleinere (tertiaire) watergangen in het stedelijk gebied en scheidingswatergangen naast wegen in het buitengebied. Wanneer het eigendom in het midden van een watergang ligt, zal het onderhoud gezamenlijk met de andere partij worden uitgevoerd.

De burger (perceeleigenaar) is verantwoordelijk voor eigen (tertiaire) watergangen op eigen grond. Wanneer het eigendom in het midden van een watergang ligt is wordt het onderhoud gezamenlijk met de andere partij uitgevoerd.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is als beheerder van het watersysteem verantwoordelijk voor het oppervlaktewatersysteem in het landelijk gebied en de grotere (hoofd)watergangen in het stedelijk gebied. Het waterschap is verantwoordelijk voor het kwalitatieve oppervlaktewaterbeheer van al het water.

Kwantiteitsbeheer oppervlaktewater

De watergangen in stedelijk en landelijk gebied zijn belangrijke elementen voor de afvoer en berging van hemelwater en het reguleren van de grondwaterstand. Vanuit dat oogpunt zijn ze onmisbaar voor het invullen van de gemeentelijke zorgplichten voor hemel- en grondwater en hebben ze een vergelijkbare functie als hemelwaterriolen en drainage. Watergangen die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeenten kunnen dan ook gezien worden als onderdeel van het gemeentelijke rioolstelsel.

Streefbeeld

De gemeente Houten streeft naar aantrekkelijk stedelijk oppervlakte water in stad en dorp met voldoende ruimte voor planten en dieren, waarin en waarlangs de inwoners met plezier recreëren, wonen en werken. Aantrekkelijk stedelijk water geeft daarmee een kwaliteitsimpuls aan woonwijken en bedrijventerreinen.

De ambitie is ook dat het stedelijk water binnen de gemeente Houten in 2027 overal het grootste deel van het jaar minimaal aan het streefbeeld “zichtbaar” voldoet. Dit streefbeeld houdt in dat water zichtbaar is, maar zonder hoge ecologische ambities. Meer concreet: < 25% algen of kroos, gering troebel, de aanwezigheid van waterplanten en weinig zwerfvuil. Gelet op het visserijbeleid van de gemeente streeft de gemeente Houten naar natuurlijke waterpartijen met overgangstype 1, snoek-blankvoorntype. Voor de Kooikersplas is het streefbeeld een overgangstype 2, blankvoorn-brasemtype, met wat minder doorzicht. Beide overgangstypen voldoen minimaal aan het hiervoor genoemde streefbeeld ‘zichtbaar’.

Beheer en onderhoud

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de watergangen en van de waterkwaliteit in Houten zijn er de afgelopen jaren natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hiermee gaat de gemeente de komende jaren door. De watergangen in de gemeente worden regelmatig schoongemaakt en onderhouden door te baggeren. Baggeren is af en toe nodig omdat zich in de loop van de tijd op de bodem van sloten en grachten een laag bagger verzameld waardoor het water steeds ondieper wordt. Bij warm weer bevat de waterlaag die er boven staat nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Vissterfte, en overmatige algenbloei en stank kunnen het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Na het baggeren is het water weer voldoende diep.

Dode of zieke watervogels en vissen in of langs het water

Bij meerdere dode dieren en warm weer (hoger dan 20°C) is haast geboden om in actie te komen, omdat het gevaar groot is dat de sterfte zich uitbreidt als het om de ziekte botulisme gaat. Bel direct naar het waterschap (030) 634 57 00 om uw melding telefonisch door te geven. In het weekend kunt u ook overdag contact opnemen met de Dierenambulance.

Print Icoon printen