Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Water op straat

Ontstaan van water op straat

Bij hevige buien is het riool niet groot genoeg om al het regenwater af te voeren naar de zuivering. Overtollig regenwater blijft tijdelijk op straat staan totdat het riool het water weer kan verwerken.

Het rioolsysteem in Houten verwerkt 20 mm regen per uur, het water is dan ook weer snel van de straat verdwenen. Bij het ontwerpen van een rioolstelsel is het tijdelijk vasthouden van regenwater op straat tijdens hevige neerslag een landelijk uitgangspunt. Hiermee blijven de kosten van een rioolsysteem betaalbaar.

Door klimaatsverandering en de toename van extreme regenbuien neemt de kans op “water op straat” toe. Het regenwater zal op een hoger niveau komen en langer blijven staan. De gemeente zoekt daarom samen met bewoners en bedrijven naar mogelijkheden om overtollig water op straat tijdelijk te “parkeren” zonder ernstige overlast of schade.

Maatregelen om wateroverlast te voorkomen

Afkoppelen

Regenwater is schoon genoeg om rechtstreeks af te voeren naar het oppervlaktewater of om direct af te voeren in de bodem. Dit heet afkoppelen, omdat het regenwater niet meer is gekoppeld aan het gemengde rioolstelsel dat naar de rioolwaterzuivering gaat. Het rioolstelsel hoeft dan minder water te verwerken.

In Houten is de laatste jaren bij het groot onderhoud van straten veel verharding afgekoppeld van het rioolstelsel. Meestal is daarvoor de een geperforeerde IT buis (infiltratie en transport) in de grond gelegd van waaruit het water in de grond kan weglopen. Wanneer het infiltreren bij hevige regenval niet snel genoeg verloopt stroomt het regenwater watergang.

Schematisch overzicht van rioolstelsel

Voor wijken met gemengde rioolstelsels onderzoeken wij bij vervangingen en reconstructies altijd de mogelijkheid tot afkoppelen. Hierbij wegen wij kosten, maatschappelijke acceptatie en ruimtelijke inpasbaarheid tegen elkaar af.

Regenwater in uitbreidingsplannen wordt in principe niet afgevoerd naar de zuivering maar lokaal verwerkt. Bij inbreidingsplannen dient minimaal 10 mm regenwaterberging op eigen terrein te worden gecreëerd. Iedere m2 afgekoppeld oppervlak zorgt ervoor dat er jaarlijks 800 liter hemelwater binnen het stedelijk gebied wordt benut.

Ontstening

Waar zinvol en mogelijk willen we ook eventueel verharding in de openbare ruimte reduceren. Hierdoor vindt meer infiltratie van regenwater plaats en wordt hittestress tegengegaan. Het reduceren van verharding leidt op termijn ook tot lagere onderhoudskosten. Uitgangspunt kan zijn dat een trottoir dat weinig wordt belopen niet breder hoeft te zijn dan 1,2 meter (exclusief de trottoirband) met een minimum vrije doorgang bij obstakels zoals lantarenpalen (conform Voetpaden voor iedereen, van Bouw Advies Toegankelijkheid, aug. 2015). Het ontstenen heeft ook een voorbeeldfunctie voor particulieren gelet op de gemeentelijke activiteiten om bewoners te stimuleren tuinen te vergroenen.

Waterpasserende bestrating

De aanleg van water passerende verharding op parkeerplaatsen is ook een maatregel tegen wateroverlast die we zullen overwegen bij reconstructies. De gemeente streeft ernaar om jaarlijks 100 bestaande parkeervakken te voorzien van waterpasserende verharding.

Hoe houden we het regenwater schoon?

Als het regenwater direct de grond of de watergang instroomt, is het belangrijk dat zo min mogelijk milieuonvriendelijke stoffen in het schoon hemelwaterriool komen. Daarom is het beter als u geen auto's wast op straat, de stoep en uw balkon niet schrobt met chloor of zeep en geen gebruik maakt van onkruidbestrijdingsmiddelen. Bij aansluiting op het schoon hemelwaterriool kan de regenpijp ook niet gebruikt worden als afvoer voor bijvoorbeeld de wasmachine.

Kolken en lijnafwatering

Jaarlijks laat de gemeente alle straat- en trottoirkolken (putten) en de lijnafwatering in het openbaar gebied reinigen. Op plaatsen waar de kolkenzuiger niet kan komen wordt het reinigen handmatig uitgevoerd. Het onderhoud van kolken in achterpaden ligt bij de eigenaar van het achterpad. Over het algemeen zijn dat de aanliggende huiseigenaren, het is verstandig in overleg met elkaar periodiek onderhoud uit te voeren om wateroverlast te voorkomen.

Wadi’s

In Houten liggen op verschillende lokatie’s wadi’s; op deze verdiepte grasvelden kan regenwater de grond in zakken. Na hevige regenval mag er 24 uur water blijven staan op de wadi, daarna moet deze weer droogvallen.

Print Icoon printen