Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Parkeernormen

De gemeenteraad van Houten heeft op 11 februari 2014 de Nota Parkeernormen Houten vastgesteld. Met de nota wordt de vraag en het aanbod van parkeerplaatsen (in de openbare ruimte) bij ontwikkelingen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd en worden parkeerproblemen voorkomen.

Wat is een parkeernorm?

Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen voor een functie nodig zijn bij een bepaalde eenheid: voor woningen bijvoorbeeld kan een norm 1,6 parkeerplaats per woning met een bepaald woonoppervlakte zijn.

De parkeernormen in de nota bieden houvast bij het bepalen van de benodigde parkeerruimte (de parkeereis) bij woningen, kantoren, winkels, etc. Het aantal aan te leggen parkeerplaatsen is afhankelijk van de grootte van de voorziening en de parkeernorm die bij die ontwikkeling hoort en de locatie van de voorziening. Volgens de Bouwverordening dient degene die een bouwaanvraag indient, dit aantal parkeerplaatsen in eerste instantie aan te leggen op eigen terrein.

Waarom parkeernormen?

Het gebruik van parkeernormen heeft tot doel een zodanig aantal parkeerplaatsen voor nieuwe ontwikkelingen (of bij uitbreidingen) voor te schrijven, dat de plaatsen voorzien in de vooraf in te schatten parkeervraag. Daarmee moet worden voorkomen dat door aanleg van te weinig parkeerplaatsen een tekort en daarmee parkeeroverlast ontstaat. Tevens voorkomen de normen dat teveel parkeerplaatsen worden aangelegd.

Waar zijn de normen op gebaseerd?

De normen zijn gebaseerd op de meest actuele kencijfers voor parkeren van het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en openbare ruimte). Deze richtlijnen zijn landelijk (ook juridisch) geaccepteerd als acceptabel en betrouwbaar. De parkeerkencijfers zijn ontwikkeld als hulpmiddel voor ontwerpers om uit te rekenen hoeveel parkeerplaatsen bij een bepaalde voorziening ongeveer nodig zijn. Ze zijn op de praktijk gebaseerd en geven de beste indicatie voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod naar parkeerruimte.

Oude kencijfers, nieuwe parkeernormen

Het CROW voert periodiek onderzoek uit om de parkeerkencijfers zo goed mogelijk aan te sluiten op het gebruik van parkeerplaatsen in de praktijk. Tot voor kort hanteerde de gemeente de CROW-publicatie 182 ‘Parkeerkencijfers – basis voor parkeernormen’ om te bepalen hoeveel parkeerruimte bij een ontwikkeling nodig is. Sinds 8 oktober 2012 hanteert de gemeente de opvolger: publicatie 317 ‘kencijfers voor parkeren en verkeersgeneratie’.

In deze nieuwe publicatie zijn meer voorzieningen opgenomen en/of zijn meer voorzieningen binnen een categorie onderscheiden. Het is daarom niet goed mogelijk de precieze veranderingen op een rij te zetten, maar de trend is over het algemeen dat de parkeerkencijfers licht verhoogd zijn. Ofwel, het gebruik van parkeerruimte is iets gestegen. Dit beeld past bij de trend dat de mobiliteit sinds de jaren 50 stijgt en sinds de jaren 60 is toe te schrijven aan het gebruik en bezit van auto’s. Overigens lijkt deze ontwikkeling in 2011 tot staan te zijn gebracht.

De parkeernormen in de nota zijn gebaseerd op de meest recente kencijfers van het CROW. In de nota is uitgewerkt hoe de gemeente de kencijfers hanteert en tot welke normen zij bij het uitlezen van de tabellen van het CROW komt. Zo is voor iedereen in duidelijke direct leesbare tabellen te zien in hoeveel parkeerruimte er in Houten moet worden voorzien.

Wanneer zijn de normen van toepassing?

De normen zijn alleen van toepassing op (nieuwe) ontwikkelingen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, zoals nieuwbouwprojecten, uitbreidingen van bestaande bebouwing en functiewijzigingen waarvoor tevens een omgevingsvergunning is vereist.

Bij bestaande situaties (bestaande bebouwing) spelen parkeernormen geen rol: bestaande situaties worden niet getoetst aan de bouwverordening of het bestemmingsplan. Het is niet zo dat wanneer er parkeerproblemenzijn in een bepaald gebied, via een parkeerbalans met nieuwe normen bepaald kan worden dat in het gebied een bepaalde hoeveelheid parkeerplaatsen bijgemaakt moet worden.

Voor bewoners die in de straat een structureel te kort aan parkeerruimte ervaren introduceert de gemeente Houten in 2014 de aanpak ‘Parkeren op maat in de straat’. Volgens een stappenplan brengen de gemeente en de bewoners dan vraag en aanbod van parkeerruimte in kaart en wordt gezamenlijk op zoek gegaan naar een structurele en breed gedragen oplossing.

Staan er alleen normen in de nota?

De nota geeft een eenduidige uitleg van de wijze waarop in Houten de kencijfers van het CROW worden toegepast. Daarnaast beschrijft de nota onder welke voorwaarden en omstandigheden in Houten van de normen kan worden afgeweken, bijvoorbeeld door aanleg van minder parkeerplaatsen of gebruik van openbare ruimte.  

Print Icoon printen