Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Parkeervisie 2012-2017

Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Houten de Parkeervisie 2012-2017 vastgesteld. Voor de totstandkoming van de parkeervisie is uitgebreid onderzoek gedaan, waaronder desk research, veldonderzoek, burgerpanel en leefbaarheidsmonitor. Geconcludeerd kan worden dat het parkeren in Houten in zijn algemeenheid goed functioneert. Er is in principe voldoende parkeercapaciteit en een meerderheid van de bewoners is tevreden over de parkeersituatie. Er is verkeerskundig geen aanleiding is voor grote wijzigingen in het huidige parkeerbeleid of voor de invoering van extra of zwaardere parkeerregulerende maatregelen of betaald parkeren.

Knelpunten

Er zijn wel diverse lokale knelpunten gesignaleerd, zoals bijvoorbeeld bij de Expo en Sportpark Oud Wulven. Ook zijn er in de wijken, waar in principe voldoende parkeerplaatsen zijn, straten waar de parkeerdruk hoog is. De huidige parkeersituatie en de resultaten van de leefbaarheidsmonitor en de enquête van het burgerpanel geven aanleiding om het beleid op een aantal punten aan te scherpen om antwoord te geven op lokaal ervaren problematiek en een aantal knelpunten op te lossen. De aan te pakken knelpunten worden speerpunt in het beleid. Voor door bewoners ervaren parkeerproblemen dient adequater te worden gereageerd bij structurele overlast door fout parkeren en is het wenselijk om een vaste en transparante werkwijze vast te stellen voor straten waar bewoners een structureel tekort aan parkeerruimte ervaren.

Hoofdlijnen parkeerbeleid Houten

Om in de komende jaren adequaat in te kunnen spelen op lokaal ervaren hoge parkeerdruk en parkeeroverlast zijn de hoofdlijnen voor het te voeren beleid:

 • Er wordt overal gestreefd naar een acceptabele parkeerdruk. Maatwerk, samenwerking en draagvlak zijn hierbij de sleutelwoorden.
 • In de woonwijk wordt een nachtelijke bezetting van 90% van de parkeerplaatsen als acceptabel beschouwd. Nagestreefd wordt dat er binnen 150 meter van de woning in principe een parkeerplaats beschikbaar is.
 • De gemeente maakt geen grote plannen voor de aanleg van extra parkeerplaatsen maar start alleen op aanvraag projecten met bewoners waar de acceptabele bezettingsgraad structureel overschreden wordt. Hiervoor past de gemeente de nieuwe werkwijze ‘Parkeren op maat in de straat’ toe.
 • Eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bewoners en bedrijven is onderdeel van beleid en aanpak.
 • Overlast door fout parkeren wordt sneller en effectiever aangepakt. Handhavers komen sneller en gericht in actie. Bij structurele problemen of overlast wordt eerst gezocht naar een permanente fysieke maatregel.
 • Bedrijven worden actief benaderd indien de omgeving te veel overlast ervaart door parkerende werknemers. Samen met het bedrijf wordt gewerkt aan het wegnemen van de ervaren parkeeroverlast.
 • De parkeersituatie die ontstaat bij grote evenementen bij de Expo Houten moet worden aangepakt.
 • Er moet worden verkend op welke wijze de parkeerproblemen bij sportcomplex Oud Wulven en het fout parkeren op de Meerpaal kan worden opgelost.
 • De gemeente is duidelijker over haar rol en de manier waarop de vraag naar parkeerplaatsen gefaciliteerd wordt.
 • Er wordt een communicatiestrategie uitgewerkt en ingezet gericht tegen het als ‘eigen’ beschouwen van openbare parkeerplaatsen.
 • De parkeerschijfzones hebben elk een eigen ontwikkelings- en monitoringstraject maar samenhang in beleid, regelgeving en handhaving wordt gemonitord.
 • De toe te passen parkeernormen voor de gemeente Houten worden vastgelegd in een aparte ‘Nota parkeernormen’.
 • Het in stand houden van parkeerplaatsen op eigen terrein moet zo veel mogelijk door het ontwerp van de woningen en woonomgeving worden bereikt. 

Download de parkeervisie 2012-2017

Print Icoon printen