Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Te weinig parkeerplaatsen in de straat?

Parkeren op maat biedt uitkomst

Toen de Houtense woonwijken werden ontworpen en aangelegd, stemde de gemeente het aantal parkeerplaatsen op het aantal auto’s. Dat waren er minder dan nu. Door deze groei van het autobezit, ontwikkelingen in en om de buurt en veranderde gezinssamenstellingen kan het gebeuren dat er nu meer auto’s dan parkeerplekken zijn.

Als u ervaart dat er bij u in de straat zo’n structureel tekort aan parkeerplaatsen is ontstaan, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente is echter terughoudend met het aanleggen van extra nieuwe parkeerplaatsen. De aanleg van parkeerplaatsen gaat immers ten koste van ruimte die nu voor iets anders gebruikt wordt.

De gemeente legt alleen nieuwe parkeerplaatsen aan wanneer:

 • Bewoners van de straat zich hebben georganiseerd en samen met de gemeente werken aan de hand van de aanpak ‘Parkeren op maat’. Zie hieronder voor uitleg.
 • Uit onderzoek blijkt dat er een structureel tekort aan parkeerplaatsen is;
 • Er draagvlak is voor de aanleg van extra parkeerplaatsen in de buurt. Het gaat altijd ten koste van ruimte en er zijn procedures nodig voor de benodigde aanpassingen in de openbare ruimte met mogelijkheid tot bezwaar en beroep.

Met het vaststellen van de Parkeervisie heeft de gemeenteraad bepaald dat er sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen als:

 • Structureel ten minste 90 procent van de aanwezige parkeercapaciteit is bezet. Dit wordt ’s nachts gemeten;
 • Er binnen 150 meter geen alternatieve parkeerruimte voor handen is. Dit moet blijken uit parkeertellingen. Bij deze tellingen wordt ook gekeken naar het gebruik van parkeervoorzieningen op eigen terrein en de aanwezigheid van voertuigen/objecten die niet op de parkeerplaatsen horen te staan.

Parkeren op maat

De aanpak ‘Parkeren op maat’ bestaat grofweg uit de volgende stappen:

 1. Bewoners die een parkeerprobleem ervaren, peilen in de straat of dit breder gedragen wordt en richten een werkgroep op. Deze werkgroep vraagt de gemeente om samen de aanpak 'Parkeren op maat' op te starten en toont met handtekeningen aan namens wie zij handelen;
 2. De werkgroep bespreekt de problematiek met de gemeente en bepaalt samen met de gemeente het onderzoeksgebied waar parkeertellingen uitgevoerd moeten worden. Ook de telmomenten worden afgestemd op de momenten waarop gebruikers de problemen worden ;
 3. De gemeente voert een parkeeronderzoek uit;
 4. De gemeente bespreekt de resultaten van de parkeertellingen met de werkgroep. Op basis van de telresulaten worden gezamenlijk de te nemen vervolgstappen bepaald. Dit kan bijvoorbeeld een enquête zijn om meer informatie te vergaren over bijvoorbeeld het gebruik van de parkeerplaatsen en draagvlak voor mogelijke locaties voor extra parkeerplaatsen;
 5. Wanneer de conclusie van de werkgroep en de gemeente is dat de aanleg van extra parkeerplaatsen wenselijk is, peilt de werkgroep de steun hiervoor onder de omwonenden. Als er voldoende steun is, start de gemeente de planologische procedures die nodig zijn om de parkeerplaats aan te kunnen leggen.
 6. Als de planologische procedures succesvol zijn doorlopen en de benodigde financiële middelen beschikbaar zijn, legt de gemeente de extra parkeerplaatsen aan.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte via (030) 63 92 611 of e-mail de gemeente via gemeentehuis@houten.nl

Print Icoon printen