Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Trillinghinder spoor

Voorgeschiedenis

In verband met het verdubbelen van het aantal treinsporen door Houten is de gemeente al enige jaren in overleg met ProRail, de spoorbeheerder. Voor het project spoorverdubbeling hebben gemeente en ProRail in 2002 een projectovereenkomst gesloten. Hierin staan de wederzijdse afspraken voor het volledige project. Formeel is de gemeente geen partij voor individuele hinder. De gemeente ziet hierin voor zichzelf primair de rol van intermediair tussen bewoners en ProRail om daar waar mogelijk zaken te bespoedigen en/of verhelderen. ProRail is zich bewust van haar rol en onderzoekt de trillinghinder, de mogelijke oorzaken en oplossingen.

ProRail heeft als beleid bij wijzigingen aan het spoor de mate van trillinghinder in elk geval niet te laten toenemen. In het kader van de spoorverdubbeling laat ProRail dan ook onderzoek doen naar trillingen langs het spoor in Houten.

Trillingsonderzoeken 1999 & 2011

In augustus 1999 heeft een nulmeting plaatsgevonden om het trillingsniveau voor aanvang van de spoorverdubbeling te bepalen. In mei 2011, na ingebruikname van het verdubbelde aantal sporen, zijn opnieuw metingen gedaan naar trillingen langs het spoor door advies- en ingenieursbureau LBP Sight.

Gemeente en ProRail vonden dat het onderzoek uit 2011 een onvoldoende evenwichtig beeld gaf van de situatie langs het spoor. Bovendien bleek bij vergelijking met de metingen uit 1999 dat de nulmeting eigenlijk te beperkt was. En in de tussentijd had de rijksoverheid nieuw beleid omtrent trillingen vastgesteld. Dit alles gaf aanleiding om in Houten opnieuw onderzoek te laten uitvoeren.

Trillingsonderzoeken 2012 & 2013

Dit nieuwe onderzoek, in gezamenlijke opdracht van ProRail en gemeente Houten, vond plaats in juni en juli 2012. Het doel was om een goed beeld te krijgen van de huidige trillinghinder. Daartoe heeft het bureau Witteveen+Bos vier weken lang bij een beperkt aantal woningen langs het spoor in Houten trillingsmetingen gedaan. Hieruit bleken wederom grote verschillen tussen de verschillende locaties. De bewoners van de meetlocaties zijn in januari 2013 van de meetresultaten op de hoogte gebracht.

Bij wijze van proef heeft ProRail bij de Vlierweg, waar hoge trillingswaardes gemeten zijn, al een maatregel getroffen: een verticale sleuf met piepschuim (EPS) erin. Een andere mogelijke oplossing was het “stoppen” van het ballastbed van het spoor. Een stopmachine tilt het spoor dan een beetje op en schudt de ballaststenen. Daarna ligt het ballastbed weer compacter en beter. In het voorjaar van 2013 heeft ProRail een stopmachine ingezet op het spoor langs de Vlierweg en Prins Willem-Alexanderweg. ProRail wil weten of dit inderdaad helpt tegen trillinghinder. Daarom heeft het ingenieursbureau Witteveen+Bos in september-oktober 2013 nieuwe metingen gedaan.

De trillingsonderzoeken uit 2012 en 2013 vormen de basis voor het verdere proces.

Landelijke ontwikkelingen

Spoortrillingen zijn niet alleen in Houten een onderwerp. Het is ook aan de orde bij andere (grootschalige) spoorprojecten, zoals Sporen in Utrecht en Sporen in Arnhem. Eind vorig jaar heeft de Raad van State de tracébesluiten voor deze projecten vernietigd. Dit had onder andere met het nationale beleid voor trillingen door treinverkeer te maken. Het college van b en w van Houten had deze problematiek in juli 2013 ook al aangekaart in een   brief aan de verantwoordelijk staatssecretaris (205 KB).Door de vernietiging van deze tracébesluiten heeft de staatssecretaris het nationale beleid voor trillingen door treinverkeer gewijzigd. Dit nieuwe beleid staat in de gewijzigde Beleidsregel Trillingen Spoor (BTS 2014). De BTS 2014 is vastgesteld in april 2014. Het biedt het nieuwe kader hoe ProRail om moet gaan met trillingen langs het spoor. In de bijlage bij deze email treft u de BTS 2014 aan. Deze bestaat uit twee delen: de “oude” BTS 2012 en de veranderingen daarin per 2014. Dit heeft ook gevolgen voor het proces in Houten.

Vervolgstap 1: verwerken meetgegevens

De gemeente heeft in de projectovereenkomst met ProRail afgesproken dat we ons aan de meest actuele wet- en regelgeving houden. Dat betekent dat alle eerdere onderzoeken nu aan de BTS 2014 moeten voldoen. De BTS 2014 stelt namelijk onder andere eisen aan de manier waarop een trillingenonderzoek wordt uitgevoerd. De eerdere metingen zullen nu volgens de BTS 2014 worden verwerkt.

Vervolgstap 2:

onderzoek oorzaken en oplossingenZodra de verwerking van de meetgegevens klaar is, start ProRail het maatregelenonderzoek. Het maatregelenonderzoek moet duidelijk maken wat er gedaan zou kunnen worden tegen maatschappelijk onacceptabele spoortrillingen in Houten.Welke locaties dit exact zijn, is nog onderwerp van discussie. De gemeente krijgt op korte termijn inzicht in de potentiële oplossingsrichtingen en hoe doelmatig die zijn (effectiviteit en betaalbaarheid).

Vervolgstap 3: informatiebijeenkomst

ProRail, gemeente Houten en enkele bewoners zijn met elkaar in gesprek over het vervolg van dit traject. In ieder geval zullen gemeente en ProRail een informatiebijeenkomst organiseren. De informatiebijeenkomst heeft als belangrijkste doel om omwonenden en andere betrokkenen te informeren over 1. de uitkomsten van de onderzoeken en 2. welke maatregelen in beeld zijn tegen trillinghinder in Houten. ProRail verwacht de informatiebijeenkomst nu halverwege november te kunnen organiseren.

Schade melden?

Mocht u schade door spoortrillingen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met het team Publiekscontacten van ProRail. De contactgegevens vindt u op de website van ProRail. U kunt bij het team ook terecht met andere klachten, vragen, opmerkingen en complimenten over het spoor.

Meer info? Neem contact op met mevr. Bregje Tettelaar via het centrale telefoonnummer van de gemeente: (030) 63 92 611 of via e-mail spoor@houten.nl.

Via die mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de mailinglijst spoortrillingen. Deze mailinglijst gebruiken wij om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op dit dossier.

Print Icoon printen