Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Visie hoofdwegenstructuur Houten

De toename van het autoverkeer in gemeente Houten wordt veroorzaakt door de groei van Houten zelf, maar ook doordat mensen sneller geneigd zijn de auto te gebruiken. Het aantal knelpunten ten aanzien van doorstroming, veiligheid en leefbaarheid is in de loop der jaren toegenomen. De gemeente neemt maatregelen om de knelpunten te verminderen.

De Rondweg is in 2005 vernieuwd en verbeterd. De inrichting van de Rondweg-noord is nog verkeersveiliger geworden, het plaatsen van verkeerslichten maakt het mogelijk een groene golf te realiseren. In april 2006 is De Rede, de verbindingsweg tussen De Staart en de Rondweg-zuid, geopend. Met het omvormen van de rotondes op De Staart is de capaciteit van toe- en afritten van de A27 nog verder vergroot. Door het flexibeler maken van de verkeersregeling op de Utrechtseweg/Essenkade is ook hier de capaciteit vergroot. Het verkeerslicht, eigendom van de provincie, wordt ge├»ntegreerd in de verkeerslichtencentrale van de gemeente Houten. De gemeente kan hierdoor het licht aansturen en de verkeersstroom optimaliseren.

A12 SALTO (verbindingsweg Houten-A12)

Een oplossing voor de dagelijkse fileproblemen in en rond Houten is binnen handbereik: een tweede aansluiting van Houten op het rijkswegennet.

De provincie Utrecht heeft begin 2012 het inpassingsplan vastgesteld voor de aanleg van de verbindingsweg N421 tussen Houten en de A12, beter bekend als het Rijsbruggerwegtrac├ę. Deze verbindingsweg sluit Houten aan op het Westen richting Utrecht-Den Haag. Het is een van de projecten uit het programma A12 SALTO dat oplossingen biedt voor de regionale verkeersproblemen in het Kromme Rijngebied.

Voordat het groene licht voor de nieuwe weg gegeven kon worden, moest een inpassingsplan worden gemaakt. Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. Het biedt een juridisch-planologische basis waardoor de verbindingsweg gerealiseerd kan worden. Het plan bevat een toelichting, planregels en een verbeelding. In de toelichting wordt duidelijk gemaakt wat er precies gerealiseerd gaat worden en wat er uit verschillende onderzoeken - zoals het Milieu Effect Rapport - is gebleken. In de planregels is aangegeven wat binnen de bestemmingen en aanduidingen wel of niet kan.

Inspraak

In 2011 is de inpassingsplanprocedure doorlopen. Het voorontwerpinpassingsplan is op 1 maart 2011 door het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht vastgesteld. Vervolgens is dit voorontwerp ter inzage gelegd. Alle vooroverleg- en inspraakreacties zijn verwerkt en doorgevoerd in het ontwerpinpassingsplan dat ook weer ter inzage is gelegd. Na verwerking van de reacties op dat plan, is het vastgesteld door Provinciale Staten op 12 maart 2012. De laatste bezwaarmakers konden hierop rechtstreeks beroep indienen bij de Raad van State. Op 13 februari 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en de bezwaren van een aantal omwonenden ongegrond verklaard.

Planning

 • Tot uiterlijk eind 2013: grondverwerving. Er zijn diverse gronden verworven en met een aantal grondeigenaren is de provincie nog in gesprek. Uiterlijk eind 2013 zijn alle benodigde gronden in bezit waarbij de provincie ernaar streeft niet tot onteigening over te gaan
 • Tot najaar 2012: archeologisch veldonderzoek
 • 1e helft 2013: voorbereiden uitvoering. De aannemer werkt het ontwerp gedetailleerd uit, vraagt de benodigde vergunningen aan en voert de benodigde voorbereidende werkzaamheden uit (geschikt maken ondergrond, verleggen kabels en leidingen)
 • Najaar 2013: start aanleg verbindingsweg
 • Eind 2014: verbindingsweg gereed voor gebruik

Visie hoofdwegenstructuur

Andere maatregelen uit de visie Hoofdwegenstructuur 2002 bestaan uit een brongerichte aanpak om het autoverkeer zoveel als mogelijk te voorkomen. Door het bieden van alternatieve vormen van vervoer wordt de mogelijkheid geboden om de auto minder te gebruiken. Een aantal benoemde maatregelen en vervolgacties staat hieronder benoemd.

 • Het realiseren van een extra treinstation bij De Koppeling is niet haalbaar gebleken. Dit station dat met name gericht zou zijn op de werklocaties en nabijgelegen woonwijken ligt te dicht bij de andere stations om door de treinen van NS bediend te kunnen worden;
 • Inzetten op een betere openbaar-vervoerverbinding richting Nieuwegein, met name in dal- en avonduren. Bij het BRU, de concessieverlener voor het openbaar vervoer, wordt aangedrongen tot verbetering van deze verbinding;
 • Een directe en veilige fietsverbinding richting Bunnik wordt in het kader van het project A12-SALTO opgepakt. Als deze fietsverbinding verbeterd is kunnen mensen snel vanuit Houten naar het treinstation in Bunnik, de Uithof of Zeist fietsen;
 • Stimuleren van initiatieven voor deelautogebruik; Inmiddels is Wheels4All op verschillende locaties actief in Houten en heeft ook Greenwheels een standplaats bij het station (Randhoeve);
 • Vervoermanagement bij bedrijven. Grotere bedrijven (meer dan 50 werknemers) wordt bij vestiging om een bedrijfsvervoerplan gevraagd. In de toekomst zal de gemeente ook voor bestaande bedrijven bedrijfsvervoerplannen vragen;
 • Regulering van het autoparkeren in het centrum wordt in het kader van het Masterplan Centrum verder uitgebreid. Een parkeerverwijssysteem voor de parkeervoorzieningen in het centrum is in voorbereiding.

Print Icoon printen