Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Cliëntenraad Werk en Inkomen

In februari 1998 is de cliëntenraad opgericht. Het doel van de cliëntenraad is het bespreken, en waar kan verbeteren, van de situatie van Houtenaren die zijn aangewezen op een uitkering van Sociale Zaken. De cliëntenraad bestaat uit vijf tot zeven leden.
Op voordracht van de (bestaande) cliëntenraad benoemt het college van burgemeester en wethouders nieuwe leden van de cliëntenraad. Daarbij wordt de representativiteit in het oog gehouden. De leden van de cliëntenraad treden om de vier jaar af. Bijstandscliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties kunnen als lid eenmaal herkozen worden. Zij kunnen maximaal 2 zittingsperioden deelnemen aan de cliëntenraad.

De bevoegdheden van de cliëntenraad

De cliëntenraad heeft van de gemeenteraad een aantal bevoegdheden gekregen. Een van die bevoegdheden is dat de cliëntenraad (gevraagd of ongevraagd) het college van burgemeester en wethouders adviseert over het gevoerde en nog te voeren beleid. Ook geeft de cliëntenraad, waar nodig, advies aan de wethouder van Sociale Zaken en de afdeling Sociale Zaken van de gemeente over de uitvoering van het beleid. Een andere taak van de cliëntenraad is het behandelen van de gehanteerde procedures en regelingen. Ook alle individuele zaken met een algemeen karakter worden door de raad in behandeling genomen.
De cliëntenraad behandelt nooit klachten, bezwaarschriften of zaken die betrekking hebben op individuele cliënten of medewerkers van Sociale Zaken. Sinds 2008 is de cliëntenraad uitgebreid met 2 zetels, ten behoeve van de cliëntenparticipatie WSW.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het adviseren van het college van burgemeester en wethouders. Deze advisering komt tot stand door het houden van meerdere interne vergaderingen, waarbij de cliëntenraad de verschillende ideeën en suggesties vanuit de achterban bespreekt en zonodig een prioriteitenlijst opstelt. Op grond hiervan wordt de agenda voor een zogenaamde overlegvergadering opgesteld.

De overlegvergaderingen

Bij de overlegvergaderingen zitten naast de cliëntenraad ook vertegenwoordigers van de gemeente, het hoofd van de afdeling Sociale Zaken en de wethouder van Sociale Zaken aan tafel. Iedereen mag bij de vergaderingen aanwezig zijn. U kunt ook inspreken op aangegeven tijden. Op deze manier kunnen alle mensen die verbonden zijn aan de afdeling Sociale Zaken meepraten.
De overlegvergaderingen vinden om de twee maanden plaats in het gemeentehuis en worden een week van tevoren aangekondigd in de lokale krant.

Ook deelnemen aan de cliëntenraad?

In principe kan iedereen uit de gemeente Houten die een uitkering ontvangt van de afdeling Sociale Zaken of een WSW indicatie heeft, deelnemen aan de cliëntenraad. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat de samenstelling van de cliëntenraad een goede afspiegeling is van het cliëntenbestand van sociale zaken.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan de cliëntenraad of heeft u nog vragen, suggesties, opmerkingen of problemen dan kunt u ons bereiken op het volgende adres:
Cliëntenraad WWB / WSW/ WIJ
Postbus 30
3990 DA Houten
Of via e-mail: clientenraadhouten@gmail.com

Print Icoon printen