Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Hoogwaardig handhaven

Doel Hoogwaardig handhaven

Hoogwaardig Handhaven heeft tot doel fraude met uitkeringen effectief te bestrijden maar vooral ook om te proberen fraude te voorkomen.

Wanneer krijgt u hiermee te maken?

Iedereen die een uitkering van de gemeente Houten ontvangt krijgt in meerdere of mindere mate te maken met Hoogwaardig handhaven. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat uit een controle van uw gegevens met de gegevens van een andere instantie een samenloopsignaal komt. Meestal betreft het dan geen fraude maar het is wel een aanleiding om een kort onderzoek uit te voeren. In sommige gevallen kan aan u worden gevraagd om nadere gegevens te verstrekken. Wordt er fraude geconstateerd of is er een zeer sterk vermoeden van fraude dan kan ook de Sociale Recherche worden ingeschakeld.

Zowel bij de start van de uitkering als daarna, als de uitkering al loopt, wordt u uitgebreid geïnformeerd over uw rechten en plichten zodat u precies weet wat er van u wordt verwacht. Erg belangrijk is dat u elke verandering in uw situatie, die van belang kan zijn voor uw recht op uitkering of voor de hoogte van het bedrag dat u ontvangt, direct moet te melden. Twijfelt u of iets is toegestaan of weet u niet zeker of een bepaalde wijziging van belang is voor de uitkering neem dan in ieder geval even contact op. U kunt daarmee veel problemen voorkomen.

Naast de handhavingsverordening die door de gemeenteraad is vastgesteld wordt ook nog een handhavingsplan gemaakt. Hierin beschrijven burgemeester en wethouders onder andere hoe de gegevens worden gecontroleerd, wat er gebeurt met fraudesignalen en op welke manier in de gemeente Houten wordt gewerkt met risicoprofielen. Risicoprofielen zijn beschrijvingen van situaties waarvan in de praktijk is gebleken het risico op fraude groter is dan gebruikelijk. In die situaties zal bijvoorbeeld vaker een huisbezoek worden ingezet.

In Nederland bestaat het Inlichtingenbureau dat voor alle gemeenten vergelijkingen uitvoert van de bijstandsuitkeringen met andere organisaties, bijvoorbeeld andere gemeenten, het UWV, studiefinanciering, werkgevers etc. De hieruit komende samenloopsignalen worden altijd onderzocht om na te gaan of er sprake is van fraude.

Naast individuele controles kan de gemeente ook kan de gemeente ook themacontroles uitvoeren. Dit betekent dat, net zoals de belastingdienst dat doet, op een bepaald onderdeel een zeer intensieve controle plaatsvindt. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan controle op autobezit via de Rijksdienst voor het wegverkeer, controle op het opgegeven vermogen etc.

En hoe zit het met de privacy?

Alle registraties die te maken hebben met de verstrekking van de WWB uitkeringen vallen onder de Wet bescherming persoonsregistraties. Dit betekent dat de gemeente zeer zorgvuldig met uw privacy moet omgaan. Daarom wordt ook precies verteld op welke manier de gemeente uw gegevens controleert. Als er sprake is van een serieuze verdenking van fraude dan wordt de Sociale Recherche ingeschakeld om het onderzoek verder uit te voeren. Er kan dan sprake zijn van heimelijke waarneming. Dat wil zeggen dat er gegevens worden nagegaan zonder dat u daarvan op de hoogte bent. Op landelijk niveau is een richtlijn (gedragscode) voor heimelijke waarneming tot stand gekomen in goed overleg met het College bescherming persoonsgegevens. De gemeente Houten heeft ermee ingestemd zich aan deze gedragscode te houden.

Print Icoon printen