Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wet Werk en Bijstand (Wwb)

Uitgangspunten van de Wet werk en bijstand

Iedere Nederlander moet zoveel mogelijk proberen in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Betaald werk is daarvoor het belangrijkste middel. Dit is het uitgangspunt van de Wet werk en bijstand (Wwb).
Lukt het u niet om een baan te vinden en zijn er geen andere voorzieningen beschikbaar, dan is het de taak van de gemeente om u te helpen bij het zoeken naar werk. Ook kan de gemeente u werk aanbieden.
Totdat u werk gevonden heeft en/of u werk is aangeboden, heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Bij de uitkering horen rechten en plichten. Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt heeft een informatieplicht en bijna iedereen heeft ook een sollicitatieplicht.

Werk staat voorop

De Wwb is bedoeld om iedereen die kan werken zo snel mogelijk (weer) een baan te laten vinden. Als het u door persoonlijke omstandigheden niet lukt om een baan te vinden, kan de gemeente u ondersteuning geven bij het zoeken naar werk. Hoe die steun eruit ziet, hangt af van uw persoonlijke situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sollicitatietraining of een (korte) opleiding, maar ook om gesubsidieerd werk.
U heeft alleen recht op een bijstandsuitkering, als u echt niet op een andere manier in uw levensonderhoud kunt voorzien. Dus als u aanspraak kunt maken op bijvoorbeeld een WW- of WIA-uitkering, dan gaat dit vóór op een bijstandsuitkering. Deze uitkeringen heten dan ook 'voorliggende voorzieningen'.

De hoogte van de uitkering

Een bijstandsuitkering bestaat uit twee delen. De hoogte van het eerste deel is landelijk vastgesteld. Dit deel heet 'de norm'. De hoogte van de norm is afgeleid van het minimumloon. Een gezin ontvangt 100% van het netto minimumloon. Alleenstaande ouders ontvangen 70% van het netto minimumloon en alleenstaanden 50%.
De gemeente mag daarnaast zelf een toeslag geven of een verlaging toepassen op deze norm. De precieze hoogte van uw uitkering hangt onder andere af van:

  • Uw leeftijd.
    Er is een speciale uitkeringsnorm voor jongeren tussen 18 en 21 jaar. Ook is er een norm voor mensen tussen 21 en pensioengerechtigde leeftijd. Voor mensen met pensioengerechtigde leeftijd gelden vaste normen. Op deze normen is geen toeslag of verlaging van toepassing. 
  • Uw woon/leefsituatie.
    Er is een uitkeringsnorm voor gehuwden, alleenstaande ouders en alleenstaanden. Ook is er een aparte norm voor mensen die in een inrichting verblijven.

Sollicitatieplicht

 Als u een bijstandsuitkering krijgt, moet u zich inspannen zo snel mogelijk weer werk te vinden. U bent dus verplicht om te solliciteren. Die plicht geldt voor iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd. Als daarvoor een dringende reden is, is een tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht mogelijk. Dit betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. De gemeente beoordeelt per persoon of er dringende redenen zijn om een ontheffing te verlenen.

Alleenstaande ouders

 De plicht om te werken geldt ook voor alleenstaande ouders. De gemeente houdt er wel rekening mee dat u het werk moet combineren met de zorg voor uw kinderen. Er moet daarom kinderopvang geregeld zijn of er moet kinderopvang geregeld kunnen worden. Het regelen van kinderopvang kan op verschillende manieren. Meestal gaat dit via een kinderdagverblijf of via gastouders, maar het kan eventueel ook via familie. Alleenstaande ouders die vinden dat er dringende redenen zijn waardoor ze tijdelijk zelf voor hun kinderen moeten zorgen, kunnen een ontheffing van de sollicitatieplicht vragen.

Wanneer kunt u ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht?

U moet de gemeente zelf om de ontheffing vragen. Om deze te kunnen krijgen moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent alleenstaande ouder
  • U bent 27 jaar of ouder
  • Uw jongste kind is jonger dan 5 jaar
  • U heeft de volledige zorg voor dit kind

De periode dat u niet naar werk hoeft te zoeken is vanaf 2012 maximaal 5 jaar.

Plan van aanpak

Het is de bedoeling dat u deze periode gebruikt om uw kansen op werk te vergroten. Daarom zal de gemeente samen met u een plan van aanpak maken. Hierin staat onder andere wat u gaat doen, bijvoorbeeld een werkstage. Na ieder half jaar bekijkt de gemeente of het goed gaat. Als het niet goed gaat kan het plan van aanpak worden aangepast.

Werk en Inkomen Lekstroom per 1 mei 2013

Vanaf 1 mei 2013 kunt u voor bovenstaande informatie contact opnemen met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). WIL is de regionale uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vianen en is gevestigd in het Stadshuis van Nieuwegein.

Daarnaast kunt u met uw vragen over werk en inkomen ook terecht bij het Sociaal Loket, het lokale loket in Houten.

Voor werkgevers heeft WIL het Werkgeversservicepunt opgericht.

Print Icoon printen