Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Omgevingsloket online

In sommige situaties hoeft u geen vergunning aan te vragen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Ook kunt u op de website het aanvraagformulier uploaden en digitaal indienen.

Zaterdag 27 november 2020 is Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar

Omgevingsvergunning

Wilt u bijvoorbeeld gaan bouwen, verbouwen of een boom kappen? Dan heeft u in de meeste situaties een omgevingsvergunning nodig. 

De omgevingsvergunning is een samengevoegde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen en maakt voor u de aanvraagprocedure eenvoudiger. Hieronder ziet u een opsomming van de  belangrijkste vergunningen die in de omgevingsvergunning zijn samengevoegd.

  • Aanlegvergunning
  • Bouwvergunning
  • Gebruiksvergunning
  • Kapvergunning
  • Milieuvergunning
  • Ontheffingen van het bestemmingsplan/ beheersverordening
  • Sloopvergunning
  • Monumentenvergunning

Indien uw plannen nog niet vastomlijnd zijn of u wilt weten welke mogelijkheden er zijn om af te wijken van het bestemmingsplan, dan kunt u een principeverzoek of ruimtelijk initiatief indienen via pagina Principeverzoek/Ruimtelijk initiatief.

Horecavergunning en vergunningen Huisvestingsverordening

De horecavergunning en vergunningen die vallen onder de huisvestingsverordening, zoals de splitsingsvergunning en de omzettingsvergunning behoren niet onder de omgevingsvergunning. Meer informatie over deze vergunningen kunt u vinden via de onderstaande links.  

 Aanvraag omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning kunt u digitaal aanvragen via de website www.omgevingsloket.nl. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan zowel op papier als digitaal worden ingediend. 

De gemeente behandelt uw aanvraag in één keer en neemt één besluit. Er is ook slechts één bezwaar- en beroepsprocedure.

Bij het in behandeling nemen van uw aanvraag kunnen 2 procedures van toepassing zijn, namelijk de reguliere- en de uitgebreide procedure.  Meer informatie over deze procedures kunt vinden op de pagina 'Omgevingsvergunning reguliere- en uitgebreide procedure'. Op pagina 'Indieningsvereisten' kunt u meer informatie vinden over gegevens die u moet indienen bij eenvoudige aanvragen voor een omgevingsvergunning.

Aanvragen voor een omgevingsvergunning met de activiteit milieu worden vanaf 1 juli 2014 behandeld door de Omgevingsdienst Regio Utrecht. De gemeente blijft wel uw eerste aanspreekpunt en het loket voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Aanvraag watervergunning

Woont u aan een sloot of waterkering of gaat u (grond-)water onttrekken of lozen op een watergang? Dan heeft u wellicht ook een Watervergunning van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nodig.  Een watervergunning kan via hetzelfde loket worden aangevraagd als de omgevingsvergunning. U kunt een watervergunning ook bij het waterschap aanvragen.

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningverlening en handhaving van het waterschap, via (030) 634 58 33.

Omgevingsloket online

In sommige situaties hoeft u geen vergunning aan te vragen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Ook kunt u op de website het aanvraagformulier uploaden en digitaal indienen.

Toezicht en Handhaving

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleent de gemeente omgevingsvergunningen en voert hierop toezicht uit. Zo nodig treedt de gemeente handhavend op.

In het bij de Wabo behorende Besluit omgevingsrecht zijn kwaliteitseisen voor de handhaving vastgelegd. De belangrijkste daarvan is dat de gemeente dient te beschikken over een vastgesteld handhavingsbeleid. Dit beleid geldt tevens voor de uitvoering van enkele taken door de RUD Utrecht (www.rudutrecht.nl).

Onder de downloads vindt u de vastgestelde documenten. 

Meer informatie

Meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u vinden op:

Maak online een afspraak

 Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u direct online een afspraak maken.

Wet- en regelgeving

Tarieven

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges.  Meer informatie over de leges en de kosten kunt u vinden in de Verordening leges gemeente Houten op www.overheid.nl.

 

Print Icoon printen