Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Principeverzoek

Wanneer uw bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan in het bestemmingsplan past, kunt u een principeverzoek indienen. Een principeverzoek houdt in dat u het college van b. en w. verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw bouwplan. U hoeft dan nog geen gedetailleerde bouwtekeningen in te dienen. Een ingevuld aanvraagformulier ‘Principeverzoek’ is dan voldoende. Daarin moeten staan:

  • De gegevens van de aanvrager.
  • Een duidelijke omschrijving van het bouwplan.
  • Een omschrijving van de motieven, waarom u van mening bent dat medewerking aan uw bouwplan in afwijking van het bestemmingsplan nodig is.
  • Een tekening op schaal 1:100 met een plattegrond en situatietekening.

Er is een voorbeoordeling van uw verzoek, waarbij voor zover mogelijk op alle relevante ruimtelijke aspecten wordt getoetst. U krijgt een schriftelijk antwoord op uw verzoek. Dit is echter nog geen formeel besluit, hiervoor dient u een concrete aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

Meer informatie over het principeverzoek vindt u in de toelichting.

Niet voor bezwaar/beroep vatbare beslissing

Een principeverzoek is niet hetzelfde als een aanvraag omgevingsvergunning. Tegen een reactie op een principeverzoek is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek heft de gemeente leges.  Meer informatie over de leges en de het bedrag dat in mindering wordt gebracht na het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u vinden in de Verordening leges gemeente Houten op www.overheid.nl.

Print Icoon printen