Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wet natuurbescherming

Gaat u buiten aan het werk op plaatsen waar misschien beschermde planten of dieren aanwezig zijn? U krijgt dan te maken met de Wet Natuurbescherming. Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan aan vogels en beschermde dieren of planten. Ook niet aan hun nest- of verblijfplaatsen.

Hoe werkt het?

Bent u van plan om buiten aan het werk te gaan? Dan raden wij u aan contact op te nemen met de gemeente. Ook al zijn het werkzaamheden waarbij u geen omgevingsvergunning of een meldingsplicht nodig heeft.

Gekeken wordt aan de hand van uw aanvraag of er wel of geen ontheffing nodig is.  In sommige situaties is er een quickscan nodig.

Een quickscan is een overzichtelijk rapport met een duidelijk advies. In één oogopslag weet u of er beschermde planten en dieren voorkomen. Zo ja, om welke soorten het gaat. Zo weet u snel of u  rekening moet houden met verplichtingen vanuit de natuurwetgeving.

Mocht het nodig zijn dan zet de gemeente uw aanvraag door naar de Provincie. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan geeft de provincie een ‘Verklaring van Geen Bedenking’ af.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 030 – 639 26 11.

Slopen, verbouwen of nieuwbouw en de Wet Natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora & Fauna wet en de Boswet. In deze wet is onder andere de bescherming van plant- en diersoorten in Nederland geregeld. Hierbij geldt een zorgplicht voor alle planten en dieren in Nederland en zijn er voor een aantal zeldzamere soorten of soortgroepen meer afspraken gemaakt voor bescherming van de soorten. Zo mogen broedende vogels bijvoorbeeld niet opzettelijk verstoord worden en zijn verblijfplaatsen van vleermuizen beschermd.

Quickscan

Bij diverse werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het kappen van bomen, het bouwen/slopen van een schuur, of verbouwen van het huis kan het zijn dat er onderzoek gedaan moet worden of er beschermde planten of dieren aanwezig zijn. En of de werkzaamheden invloed kunnen hebben op deze soorten. Zo’n onderzoek heet een quickscan. Als u een vergunningsaanvraag doet bij de gemeente, bijvoorbeeld voor het uitbouwen van uw huis, zal de gemeente uw aanvraag bekijken en beoordelen of er een quickscan gedaan moet worden. Mocht u de quickscan al bij de aanvraag hebben toegevoegd dan zal deze inhoudelijk worden getoetst en start (indien nodig) een procedure voor de aanvraag van een Verklaring van geen bedenkingen bij de provincie Utrecht.

Vergunningplicht en zorgplicht

Soms is een ruimtelijke ontwikkeling niet vergunningsplichtig (bijvoorbeeld in een aantal gevallen bij het plaatsen van een dakkapel). Of heeft u alleen een meldingsplicht, zoals bij het slopen van een schuur. Ook als u geen vergunning nodig heeft, moet u wel aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming voldoen. Dit houdt in dat u altijd respectvol moet omgaan met de natuur en moet streven deze zo min mogelijk te verstoren. Of het nu om beschermde soorten gaat of niet. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn (vanuit de wet Natuurbescherming), dat u als initiatiefnemer een quickscan moet laten uitvoeren. Dus het is van belang dat u dat ruim voordat u de werkzaamheden wilt starten even checkt.

Als er een quickscan, vervolgonderzoek en/of een ontheffing van de Wet Natuurbescherming nodig  is kunt u dat het beste vooraf apart regelen bij de provincie. Dan voorkomt dat u leges moet betalen voor een aangevraagde vergunning die mogelijk niet verstrekt kan worden, omdat bijvoorbeeld de ontheffing Wet Natuurbescherming niet verkregen kan worden.

Informatie

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de site van de provincie Utrecht. Deze vindt u onder de links aan de rechterzijde.

Heeft u vragen? Dan kunt u deze mailen naar wnb@provincie-utrecht.nl.

Print Icoon printen