Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woning voor andere doeleinden gebruiken

Wanneer u een woning aan het woonruimtebestand wilt onttrekken, moet een onttrekkingsvergunning worden aangevraagd. Dit geldt voor de volgende situaties: 

 1. Het omvormen van woonruimte tot bedrijfsruimte.
 2. Het omvormen van woonruimte tot kantoor of winkel.
 3. Het samenvoegen van meerdere woonruimten tot één woonruimte.
 4. De kamergewijze verhuur van woonruimte.
 5. De sloop van woonruimte.  

Elk perceel heeft een bepaalde bestemming in een bestemmingsplan. Het gebruik mag daarmee niet in strijd zijn. Als u dus van een woning een winkel wilt maken kan het zo zijn dat het pand als 'woning' aangeduid staat in het bestemmingsplan. U kunt dan een schriftelijk verzoek om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan indienen. 

De woonruimteonttrekkingsvergunning wordt in principe verleend in combinatie met een bouwvergunning.

Als u een beroep of bedrijf aan huis wilt uitoefenen dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan de gemeente. De volgende gegevens zijn hierbij in ieder geval van belang: 

 • Om wat voor soort bedrijf gaat het precies?
 • Op welk adres wilt u het bedrijf vestigen?
 • Is er voldoende parkeergelegenheid in de omgeving dan wel op het eigen erf aanwezig?
 • Hoeveel m2 van de woning wordt er voor het bedrijf gebruikt? Blijft de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd? (svp kaartje / plattegrond bijvoegen met daarop aangegeven welke ruimte voor het bedrijf wordt gebruikt);
 • Brengt het bedrijf enige mate van overlast voor de omgeving met zich mee (geluid, afval etc.)?
 • Vind er detailhandel plaats en zo ja in welke mate?  

U kunt een brief met deze gegevens sturen aan de afdeling Bouwzaken. Daar wordt beoordeeld of u uw beroep aan huis mag uitoefenen of niet, of dat er wellicht nog een procedure gevolgd moet worden. Dit is onder andere afhankelijk van de bestemming van het perceel, die in het geldende bestemmingsplan vastgelegd is. Aan het behandelen van de aanvraag zijn leges verbonden.

Een vrij beroep mag u over het algemeen aan huis beoefenen. U moet hierbij denken aan academische beroepen als huisarts, tandarts en dierenarts. Om misverstanden te voorkomen raden wij u aan altijd een brief te schrijven naar de gemeente. 

Meer informatie over het starten van een bedrijf vindt u in het Ondernemersloket.

Print Icoon printen