Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Particuliere grondaankoop

De gemeente hanteert bij aanvragen van particuliere grondaankoop een aantal vaste richtlijnen om de aanvraag te toetsen. Wanneer komt het perceel in aanmerking voor particuliere grondaankoop? In welke gevallen is direct duidelijk dat gemeente de grond niet verkoopt?

Wij nemen uw aanvraag in behandeling als deze voldoet aan de volgende voorwaarden;

 • Het perceel is eigendom van de gemeente.
 • Het perceel grenst aan uw eigendom(men).
 • U heeft het aanmeldformulier helemaal ingevuld.
 • U heeft een duidelijke tekening en/of foto als bijlage meegezonden. Hierop geeft u aan welk perceel u precies wil aankopen.
 • U heeft uw buren en alle omwonenden die direct zicht hebben op het perceel, geïnformeerd over uw plannen.
 • U koopt de boom of bomen op het perceel van gemeente, als deze er zijn. Of u deze laat staan of kapt maakt daarbij niet uit. NB; Dit is alleen van toepassing voor bomen zonder de status “bomen met bijzondere waarde”. De gemeente verkoopt geen bomen met de status bijzondere waarde.
 • U gaat akkoord met het betalen van de initiële kosten* a €21,50. De zogenoemde klickosten.
  * Dit zijn kosten om bij Het Kadaster informatie te krijgen over de mogelijk aanwezige kabels en leidingen in het perceel.  De gemeente vraagt deze informatie aan. Dit is nodig voor de toetsing.

  Wij nemen uw aanvraag niet in behandeling wanneer:
 • De afstand tussen het aan te kopen perceel en een aangrenzende parkeerplaats minder dan 150 cm bedraagt.
 • De afstand tussen het aan te kopen perceel en het aangrenzend trottoir minder dan 150 cm grenst.
 • Het aan te kopen perceel een parkeerplaats of openbare weg is.
 • Het aan te kopen perceel een watergang is.
 • Er openbare verlichting (lantaarnpaal) op het aan te kopen perceel aanwezig is.
 • Bomen met bijzondere waarde* op of nabij het perceel aanwezig zijn. * Zie bomenbeleid.
 • Rioolleidingen, gasleidingen, data aansluiting (Ziggo, Reggefiber, KPN etc), aanwezig zijn op of nabij het perceel.
 • Het aan te kopen perceel onder de kroonprojectie* van bomen ligt. *toelichting

Toetsingsproces  

 1. U ontvangt een bevestiging van het aanmeldformulier en de naam van uw contactpersoon.
 2. De gemeente vraagt een Klicmelding aan bij Het Kadaster.
 3. U ontvang een verificatie tekening van het aan te kopen perceel.
 4. Uw aanvraag wordt in elk geval getoetst bij verkeer, stedenbouw, kabels & leidingen en groenbeheer.
 5. De gemeente legt uw aanvraag voor aan de wethouder (toestaan of afwijzen).
 6. Een contactpersoon van de gemeente informeert u over de beslissing. Als de gemeente uw aanvraag afwijst, ontvangt u daar een schriftelijke bevestiging van. Als de gemeente uw aanvraag toewijst, kunt u zelf beslissen of u daadwerkelijk over wil gaan tot aankoop.
 7. Overdracht aan juridische zaken (opstellen en sluiten koopovereenkomst)

Bij het sluiten van een koopovereenkomst voor particuliere grondaankoop wordt u eigenaar van het perceel. Hiermee heeft u niet automatisch het recht om op het aangekochte perceel te mogen bouwen. Voor bebouwing bij particuliere grondaankoop moet u een vergunning aanvragen. Dit is een apart traject en staat los van het traject voor grondaankoop.

Wat zijn de kosten?

Bij elke aankoop moet de koper altijd de volgende kosten betalen:

 • De grondprijs, te weten € 167,- per vierkante meter.
 • Overdrachtsbelasting, te weten 2% van de koopprijs. De koper betaalt overdrachtsbelasting via het kantoor van de notaris;
 • De notariskosten. De koper kiest zelf de notaris uit.
 • De kadasterkosten. Deze kosten zijn onder andere afhankelijk van de grootte en de koopprijs van het aan te kopen perceel. De koper kan hiervoor contact opnemen met de notaris van zijn/haar keuze. De gemeente zorgt voor de vorming van een voorlopige kadastraal perceel met voorlopige kadastrale grenzen en een voorlopige oppervlakte. De koper betaalt de kosten hiervoor à € 90,-.
 • Het kan zijn dat de gemeente op of bij het perceel aanpassingen moet doen aan de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het verplaatsen van een boom,
  • het verplaatsen van een verkeersbord, of
  • het aanpassen van een kolk van de riolering of het straatwerk van de gemeente.

Al deze kosten die verband houden met de aankoop zijn voor de rekening van de koper. De gemeente doet per aanvraag een opgave van de kosten.

Hoe lang duurt het?

De beoordeling van uw aanvraag duurt maximaal 12 weken.

Bezwaar of beroep?

Particuliere grondaankoop valt onder het privaatrecht. De gemeente is niet wettelijk verplicht om mee te werken aan grondverkoop.  Een bezwarenprocedure en/of ter inzage legging is bij particuliere grondverkoop dan ook niet van toepassing.

Vraag en antwoord

Vraag
Mag ik naast mijn eigen aanvraag ook een aanmelding indienen namens mijn buren?

Antwoord
Ja, dat mag. U vermeld onder het kopje “motivatie”, de huisnummers en namen van de aanvragers. Daarnaast neemt u ook in het aanmeldformulier op, dat u heeft afgestemd met, en instemming heeft gekregen van deze buren, om als contactpersoon op te treden.
Van alle aan te kopen percelen levert u bijlagen aan. Daarin geeft u helder aan welke aanvrager (naam en huisnummer) welk perceel wil aankopen.
Als de gemeente instemt met de verkoop, zal de gemeente alleen persoonlijk contact opnemen met de toekomstige eigenaren. Uw rol als contactpersoon vervalt dan.

U wil een aanvraag doen?

Vul hier het contactformulier in.

Print Icoon printen