Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Particuliere grondaankoop

Particuliere grondaankoop valt onder het privaatrecht. De gemeente is niet wettelijk verplicht om mee te werken aan grondverkoop en maakt haar eigen afweging om wel of niet over te gaan tot verkoop. De gemeente hanteert bij aanvragen van particuliere grondaankoop een aantal vaste richtlijnen om de aanvraag te toetsen. Wanneer komt het perceel in aanmerking voor particuliere grondaankoop? In welke gevallen is direct duidelijk dat gemeente de grond niet verkoopt?

Wij nemen uw aanvraag in behandeling wanneer;

 • Het perceel eigendom is van de gemeente.
 • Het perceel direct grenst aan uw eigendom(men).
 • Er geen bomen en/of kroonprojectie op of in het perceel ligt.
 • U een duidelijke tekening en/of foto van de gewenste koop als bijlage heeft meegezonden.
 • U de afmetingen en totale oppervlakte m2 heeft vermeld van het perceel dat u wil aankopen.
 • U buren en omwonenden geïnformeerd heeft over uw plannen.
 • U het aanmeldformulier volledig heeft ingevuld.
 • Aanvragen gelegen aan een inprikker betreffen een bijzondere situatie. Een uitgebreider toetsingsproces is hier van toepassing.
 • U gaat akkoord met het betalen van de kosten a €321,50. Dit bedrag bestaat uit de klicmelding* en ambtelijke kosten.
  *Dit zijn de kosten om bij Het Kadaster informatie te krijgen over mogelijke kabels en leidingen in het perceel.  De gemeente vraagt deze informatie aan en is nodig voor toetsing.

Wij nemen uw aanvraag niet in behandeling wanneer:

 • Het perceel een parkeerplaats, openbare weg, achterpad of watergang is.
 • De afstand tussen het aan te kopen perceel en een aangrenzende parkeerplaats minder dan 150 cm bedraagt.
 • Het aan te kopen perceel onder de kroonprojectie* van bomen ligt. *toelichting
 • Het perceel toekomstige ontwikkelplannen in de weg staat.
 • Rioolleidingen, gasleidingen, data aansluiting (Ziggo, Reggefiber, KPN etc), aanwezig zijn op of nabij het perceel.
 • Er openbare verlichting (lantaarnpaal) op het perceel aanwezig is.
 • U geen eigenaar bent van het aangrenzende perceel wat u wil kopen.

Toetsingsproces  

 1. U ontvangt een bevestiging van het aanmeldformulier en de naam van uw contactpersoon.
 2. U ontvang een verificatie tekening van het aan te kopen perceel.
 3. De gemeente vraagt een klicmelding aan bij Het Kadaster.
 4. Uw aanvraag wordt getoetst bij de vakdisciplines.
 5. De gemeente legt uw aanvraag voor aan de wethouder (toestaan of afwijzen).
 6. De gemeente informeert u over de voorlopige beslissing. Bij akkoord onder voorbehoud schrijft gemeente omwonenden aan of er draagvlak is. Daarna volgt een definitief advies.
 7. Als de gemeente uw aanvraag afwijst, ontvangt u daar een schriftelijke bevestiging van. Als de gemeente uw aanvraag toewijst, kunt u zelf beslissen of u daadwerkelijk over wil gaan tot aankoop.
 8. Overdracht aan juridische zaken (opstellen en sluiten koopovereenkomst), u krijgt een nieuw contactpersoon.

Bij het sluiten van een koopovereenkomst voor particuliere grondaankoop wordt u eigenaar van het perceel. Hiermee heeft u niet automatisch het recht om op het aangekochte perceel te mogen bouwen. Voor bebouwing bij particuliere grondaankoop moet u een vergunning aanvragen. Dit is een apart traject en staat los van het traject voor grondaankoop.

Wat zijn de kosten?

Bij elke aankoop moet de koper altijd de volgende kosten betalen:

 • De grondprijs, te weten € 167,- per vierkante meter.
 • Overdrachtsbelasting, te weten 2% van de koopprijs. De koper betaalt overdrachtsbelasting via het kantoor van de notaris;
 • De notariskosten. De koper kiest zelf de notaris uit.
 • De kadasterkosten. Deze kosten zijn onder andere afhankelijk van de grootte en de koopprijs van het aan te kopen perceel. De koper kan hiervoor contact opnemen met de notaris van zijn/haar keuze. De gemeente zorgt voor de vorming van een voorlopige kadastraal perceel met voorlopige kadastrale grenzen en een voorlopige oppervlakte. De koper betaalt de kosten hiervoor à € 95,-.
 • Het kan zijn dat de gemeente op of bij het perceel aanpassingen moet doen aan de openbare ruimte. Bijvoorbeeld: verleggen trottoir, het plaatsen van stoepbanden etc.

Al deze kosten die verband houden met de aankoop zijn voor de rekening van de koper. De gemeente doet per aanvraag een opgave van de kosten.

Hoe lang duurt het?

De beoordeling van uw aanvraag duurt gemiddeld 12 weken.

Bezwaar of beroep?

Particuliere grondaankoop valt onder het privaatrecht. Een bezwarenprocedure en/of ter inzage legging is bij particuliere grondverkoop daarom niet van toepassing.

Vraag en antwoord

Vraag
Mag ik naast mijn eigen aanvraag ook een aanmelding indienen namens mijn buren?

Antwoord
Ja, dat mag. U vermeld onder het kopje “motivatie”, de huisnummers, postcode, mailgegevens, telefoonnummers  en namen van de aanvragers. Daarnaast neemt u ook in het aanmeldformulier op, dat u heeft afgestemd met, en instemming heeft gekregen van deze buren, om als contactpersoon op te treden. U bent verantwoordelijk voor het informeren van betreffende buren tot aan moment van verkoop. Van alle aan te kopen percelen levert u bijlagen aan. Daarin geeft u helder aan welke aanvrager (naam en huisnummer) welk perceel en welke afmetingen wil kopen. Als de gemeente instemt met de verkoop, neemt de gemeente persoonlijk contact opnemen met de toekomstige eigenaren. Uw rol als contactpersoon vervalt dan.

U wil een aanvraag doen?

Vul hier het contactformulier in.

Print Icoon printen