Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Herinrichting Beusichemseweg

omleiding

Maandag 20 mei begint een aannemer met de herinrichting van de Beusichemseweg in ’t Goy. Het gaat om het duidelijker aangeven van de 30 km/u zone.

 • De bestaande weg krijgt een nieuwe asfaltverharding. Hierbij wordt de middenbaan  van zwart asfalt voorzien. En  de middenbaan krijgt aan weerszijden fietssuggestiestroken aangebracht in rood asfalt.
 • Kruisings- en attentievlakken krijgen een andere rode kleur. Denk hierbij aan gedeelten van de weg waar men iets speciaals passeert, zoals een school.
 • Om de maximaal toegestane snelheid van 30 km/u nog sterker af te dwingen, laten we op drie plaatsen verkeerssluizen aanbrengen. Bij deze verkeerssluizen moeten auto’s die elkaar tegemoet komen op elkaar wachten.
 • De stoep en de parkeerplaatsen worden met nieuw materiaal opnieuw bestraat.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fasen (per fase) wordt een deel van de weg aangepakt.

 • Fase 1: week 21 t/m 23 (20 mei t/m 7 juni)
 • Fase 2: week 24 t/m 26 (11 juni t/m 28 juni)
 • Face 3: week 27 t/m 30 (1 juli t/m 26 juli)

Tijdens de werkzaamheden is de Beusichemsweg gestremd voor doorgaand verkeer en leiden we het doorgaande verkeer om via de Rondweg, Schalkwijkseweg, Provincialeweg en Zuwedijk.

Heeft u vragen over de uitvoering van dit project? Neem contact op met de heer J. Lekkerkerker van aannemingsbedrijf Scherrenberg via joep@scherrenberg.com.  Is het dringend? Melden u zich dan ter plekke bij de keet van de uitvoerder.

Met andere vragen, neemt u contact op met de toezichthouder namens de gemeente, de heer M. van Schaik. Hij is het eerste aanspreekpunt en bereikbaar via (030) 63 92 611.

Definitief ontwerp Beusichemseweg ’t Goy

In de afgelopen periode is er door de gemeente in samenspraak met verschillende stakeholders een definitief ontwerp voor de inrichting van de kom van de Beusichemseweg ’t Goy opgesteld. Via de link rechts op deze pagina kunt u kennis nemen van dit definitief ontwerp. In de aankomende periode zal de gemeente diverse onderzoeken laten verrichten, het ontwerp verder technisch uitwerken en een aannemer selecteren die het werk gaat uitvoeren. Naar verwachting zal dit circa 6 maanden in beslag nemen en zullen de werkzaamheden buiten in het derde kwartaal van dit jaar aanvangen. Nadat het werk door de gemeente is gegund aan een aannemer wordt u onder andere via deze website en door de klankbordgroep Mooi ’t Goy nader geïnformeerd over de fasering en planning van de werkzaamheden.

Inloopavond d.d. 24-01-2018

In samenwerking met de gemeente Houten organiseert de klankbordgroep Mooi ’t Goy een inloopavond. Tijdens deze inloopavond kunt u het definitieve ontwerp voor de kom van de Beusichemseweg inzien en bij de aanwezige medewerkers van de gemeente om een toelichting vragen.

Graag nodigen wij u uit voor een (inloop)bijeenkomst op:
woensdag 24 januari 2018, 19.45  tot 20:45 uur
Locatie: Dorpshuis De Ploeg, Beusichemseweg 51 ’t Goy

Binnen bebouwde kom ‘t Goy

De Beusichemseweg in ’t Goy wordt fietsvriendelijker. Op basis van adviezen van verkeerskundigen en de uitkomst van een bewonerskeuze heeft het college van burgemeester en wethouders besloten hoe de herinrichting eruit komt te zien. De keuze is gevallen op een inrichting van de weg met “Fiets(suggetie)stroken”. De optie “Vrijliggend fietspad”, welke ook ter sprake is geweest, komt hiermee te vervallen.

Verkeerskundige afwegingen

Door de gemeente zijn, in samenwerking met externe verkeerskundigen (Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en een externe verkeerskundige namens Contactgroep Fietsveilig ‘t Goy), twee ontwerpen voor de Beusichemseweg binnen de bebouwde kom van ’t Goy uitgewerkt, namelijk:

1.         Een vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de Beusichemseweg.

2.         Fiets(suggestie)stroken op de bestaande rijbaan.

Bij beide ontwerpen is uitgegaan van het opknappen van het wegdek, het beter accentueren van de 30 km/h-zone en het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen.

De interne en onafhankelijke externe verkeerskundigen en de politie adviseren unaniem om fiets(suggestie)stroken aan te leggen in combinatie met snelheidsremmende maatregelen, omdat dit de meest verkeersveilige oplossing is.

Bij een profiel met brede fiets(suggestie)stroken kunnen fietsers naast elkaar fietsen en is de breedte van de rijbaan voor de automobilisten direct duidelijk (1 auto). Door een visuele versmalling van de rijbaan wordt de snelheid omlaag gebracht. Bij een vrijliggend fietspad is dat niet het geval, omdat de automobilist vrijbaan heeft en geen rekening hoeft te houden met fietsers.
Daarnaast is een voordeel van fiets(suggestie)stroken boven een vrijliggend fietspad (voor twee vrijliggende fietspaden is geen ruimte) dat er minder oversteekbewegingen nodig zijn van fietsers. Ook wordt voorkomen dat een deel van de fietsers rijdend van oost naar west in de bebouwde kom voor het gemak alsnog op de rijbaan gaat rijden.

Bewonerskeuze

In overleg met de contactgroep “Fietsveilig ’t Goy” en “Klankbordgroep Mooi ’t Goy” is er in maart 2017 een bewonersavond gehouden waarbij de bewoners konden kiezen uit twee verschillende ontwerpen. De bewoners kregen ook de mogelijkheid om hun mening te geven over andere ontwerpopties, zoals het realiseren van meer parkeerplaatsen, het leggen van drempels en het kappen of behouden van (een deel van) de bomen.

Op de bewonersavond hebben de verkeerskundigen een presentatie gehouden om de verkeerskundige voors- en tegens van beide opties uit te leggen. Van de bewoners heeft uiteindelijk 60% een voorkeur uitgesproken voor een vrijliggend fietspad en 40% voor fiets(suggestie)stroken.

Besluit

Op basis van verkeerskundige argumenten heeft  het college daarom besloten om bij de herinrichting uit te gaan van het advies van de verkeerskundigen en de politie, namelijk een herinrichting met fiets(suggestie)stroken. Het oordeel van de bewoners is hierbij, zoals toegezegd, als een zwaarwegend advies meegenomen.
Per saldo is de oplossing met een vrijliggend fietspad in de bebouwde minder veilig dan de oplossing met fiets(suggestie)stroken.

Vervolg

De gemeente gaat het ontwerp met de fiets(suggestie)stroken verder uitwerken. Bij de uitwerking neemt de gemeente daarbij de aanbevelingen en opmerkingen die bewoners gedaan hebben naar aanleiding van de bewonersavond mee. Het ontwerp wordt vervolgens met de verkeerskundigen en met de betrokken contactgroepen doorgenomen. Later dit jaar volgt er een nieuwe bewonersavond waarbij het uitgewerkte plan gepresenteerd wordt.

Eerdere berichtgeving

Bewonersavond

Woensdagavond 22 maart 2017 heeft de gemeente een bewonersavond gehouden waar de bewoners een keuze is voorgelegd voor 2 verschillende herinrichtingsontwerpen voor de Beusichemseweg (binnen de bebouwde kom van ’t Goy). Deze ontwerpen zijn tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen gemeente, contactgroep Fietsveilig ’t Goy en verkeerskundigen.

Opties ontwerpen herinrichting

 1. Opknappen weg + aanleg vrijliggend fietspad
 2. Aanleg fietsstroken

Voor beide ontwerpen betekent dit: opknappen wegdek 30 km zone Beusichemseweg en aanbrengen snelheidsremmende maatregelen (zie rechts op deze pagina details van verschillende opties voor de inrichting van de snelheidsremmende maatregelen).

Presentatie avond

Op de avond heeft Wethouder Kees van Dalen het proces van het project toegelicht en hebben de verkeerskundigen een presentatie gegeven over de 2 verschillende opties. Rechts op deze pagina kunt u de presentatie terugvinden.

Keuze bewoners

Rechts op deze pagina kunt u het verslag met de uiteindelijke keuzes vinden. Tot uiterlijk 5 april konden bewoners van ’t Goy hun keuze kenbaar maken. In het verslag vindt u tevens de opmerkingen en vragen van de bewoners terug die op de avond zelf en op het keuzeformulier gesteld zijn. Met daarbij antwoorden van de gemeente.

Conclusie gemaakte keuzes

Vanuit alle ingevulde formulieren samen is de uitslag als volgt:

Optie 1, vrijliggend fietspad      60%
Optie 2, fietsstroken                 40%

Op het keuzeformulier zijn extra vragen gesteld. De conclusie hiervan is dat de grootste voorkeur uitgaat naar een herinrichting waarbij:

 • enkel bomen gerooid worden om extra parkeerplaatsen aan te leggen, het vrijliggende fietspad mogelijk te maken en/of verkeersremmende maatregelen aan te brengen (25 van de 50 reacties).
 • de snelheidsremmende maatregelen worden ingericht met bomen en vaste onderbeplanting (19 van de 50 reacties).
 • er extra parkeerplaatsen komen (45 van de 50 reacties).
 • er geen verkeersplateaus worden aangelegd bij de komgrenzen van ’t Goy (26 van de 50 reacties).

Vervolg

De keuzes van de bewoners worden begin juni voorgelegd aan het college en zo nodig aan de raad met kostenplaatje. De uitkomst en keuze van de bewoners op de avond zal zwaar meetellen bij de uiteindelijke keuze van het ontwerp.

Eind juni kunt u een terugkoppeling van de keuze van het college terugvinden op deze webpagina.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de stukken, dan kunt u mailen naar werkaandeweg@houten.nl

Print Icoon printen