Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwikkeling Eikenhout

Luchtfoto van Eikenhout

Startnotitie Eikenhout

De raad heeft op 27 juni 2017 de startnotitie Eikenhout vastgesteld, zie download rechterzijde. In deze startnotitie staan globale uitgangspunten voor de ontwikkeling van woningen voor ouderen op deze locatie. Er waren toen nog geen concrete plannen uitgewerkt.

Anders ontwikkelen

In tegenstelling tot vroeger, toen de gemeente vaak zelf plannen maakte, laat de gemeente nu veel over aan marktpartijen. Dit kunnen projectontwikkelaars, woningcorporaties, maar ook particuliere initiatiefnemers zijn. Deze nieuwe manier van ontwikkelen én de koers van de Houtense ruimtelijke ontwikkeling zijn al eerder vastgelegd in het Programma Ruimte 2017-2019.

Verkoop

Van 2 juli tot en met 31 augustus 2018 heeft de locatie Eikenhout te koop gestaan. Op 13 november 2018 heeft het college van burgemeester & wethouders na een marktoriëntatie besloten om deze locatie te verkopen aan “SUSTAY verantwoord wonen” uit Utrecht.

Participatie

Sustay is begin 2019 gestart met het participatieproces. Het doel van het participatieproces was om gezamenlijk met de buurt en belangstellenden inhoud te geven aan het plan Eikenhout. Via onder andere thema’s als architectuur/vormgeving gebouw, landschappelijke inpassing binnenruimte, kleurstelling gebouw, verkeersontsluiting en parkeren kon er tijdens diverse participatieavonden meegedacht worden over het eindresultaat van het plan.

Dit heeft geleid tot een breed gedragen invulling van de locatie Eikenhout.

Van elke participatieavond is een verslag gemaakt. Deze verslagen en andere informatie over dit project zijn na te lezen op de projectwebsite

Projectplan akkoord door het College

Na het participatieproces is door Sustay het projectplan Eikenhout opgesteld. In het projectplan is door Sustay aangegeven hoe de uitgangspunten uit de startnotitie in het project zijn vormgegeven. Ook wordt er verwoord hoe de participatie is verlopen en in hoeverre deze heeft bijgedragen aan de invulling van de locatie.

Het college van burgemeester & wethouders is op 10 september 2019 akkoord gegaan met het projectplan en heeft hierover de Raad geïnformeerd. Een samenvatting van het projectplan is te vinden op de projectwebsite

Op basis van het projectplan is Sustay gestart met de bestemmingsplanprocedure. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het plan begin 2020 voor akkoord voorgelegd aan de Raad. Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Te zijner tijd kunt u dit volgen via de gemeentepagina in ’t Groentje.

Ontwerp-Bestemmingsplan ter inzage

Het college van burgemeester & wethouders heeft ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan Eikenhout. De gemeente publiceert het ontwerp-bestemmingsplan (de terinzagelegging) als ‘openbare kennisgeving’. De publicatie vindt u in het Houtens Nieuws van 4 december 2019 of op onze website. Tijdens de zes weken terinzage-termijn kunt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren. Aan het eind van deze periode zal de gemeente de ontvangen reacties beantwoorden. Daarna zal het ontwerp-bestemmingsplan worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Heeft u vragen of opmerkingen ?

Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsmanager de heer Fred van de Water, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen