Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Oplossing parkeerproblematiek De Bouw

streetview de bouw

ACTUEEL

Vanaf 10 februari start aannemer Pauw Dodewaard met de aanleg van de parkeerplaatsen. De planning is dat het werk 6 maart gereed is.

Door de werkzaamheden kan er niet meer geparkeerd worden aan De Bouw. Ook kan er enige verkeershinder ontstaan, omdat gedurende het werk er telkens een gedeelte van de rijbaan richting Castellum wordt afgesloten. Het verkeer kan om en om via de andere baan rijden.

Planning werkzaamheden

planning
Datum Actie
3 februari    Plaatsen vooraankondigingsborden
7 februari       Verboden te parkeren aan De Bouw
Verwijderen belijning tijdelijke parkeervakken
10 februari – 6 maart  Aanleg parkeervakken
Vanaf 6 maart          Parkeerverbod De Bouw en aanleg blauwe zone Tuinbouw/Wijnbouw
De Bouw

Algemeen

Bewoners en bedrijven in het zuidelijke deel van de wijk De Bouw klagen al jaren over een tekort aan parkeerplaatsen. De parkeerdruk is met name het gevolg van bewoners en (winkel)personeel uit Castellum die in de wijk De Bouw parkeren. Hiervoor is eigenlijk de parkeergarage in Castellum bedoeld die daarvoor voldoende ruimte heeft.

Maatregelen

Om de parkeerdrukproblemen op te lossen heeft het college ingestemd met een pakket maatregelen, bestaande uit:

  1. Instellen van een kleine blauwe zone in het zuidelijke deel van de wijk De Bouw;
  2. Afgifte van parkeerontheffingen (circa 25) voor winkeliers/ondernemers in Castellum Noordwest voor het huidige blauwe zone gebied van Castellum;
  3. Plaatsen van enkele verwijsborden langs De Bouw naar de parkeergarage;
  4. Aanleg van  30nieuwe privé-parkeerplaatsen voor de bedrijven langs het zuidelijke deel van De Bouw;
  5. Instellen van een parkeerverbod op De Bouw;
  6. Promoten van het P&R terrein voor personeel van ondernemers/winkeliers in Castellum.

Blauwe zone (maatregel 1)

Voor deze maatregel zijn een verkeersbesluit en beleidsregels opgesteld. Deze hebben december 2017/januari 2018 6 weken ter inzage gelegen. Begin maart 2018 heeft het college het verkeersbesluit en de beleidsregels definitief vastgesteld. Na uitvoering van maatregel 4 kan de blauwe zone worden ingesteld.

Parkeerontheffingen (maatregel 2)

Voor deze maatregel zijn beleidsregels opgesteld. Deze hebben december 2017/januari 2018 6 weken ter inzage gelegen. Begin maart 2018 heeft het college de beleidsregels definitief vastgesteld. Inmiddels zijn de aangevraagde ontheffingen verstrekt.

Parkeergarage (maatregel 3)

Om bezoekers beter de weg naar de parkeergarage te laten vinden, komen er verwijsborden langs De Bouw. De gemeente gaat zich ook blijvend inspannen om het gebruik van de parkeergarage Castellum door omwonenden en ondernemers te vergroten.

Er is overleg geweest tussen de gemeente en vertegenwoordigers uit de werkgroep De Bouw, Interparking, ASR en de winkeliersvereniging. ASR is als eigenaar bezig met de opwaardering van winkelcentrum Castellum. Men wil een inhaalslag maken wat betreft uitstraling en beleving van het winkelcentrum. Daaronder valt ook de bewegwijzering naar het winkelcentrum en de parkeergarage. Daarom hebben partijen afgesproken  de bewegwijzering naar de parkeergarage uit het project De Bouw te halen en onder te brengen in het project van ASR.

Aanleg parkeerplaatsen (maatregel 4)

Er worden ten bate van de bedrijven privéparkeerplaatsen aangelegd aan De Bouw, in de groenzone langs de bebouwing. De bedrijven betalen de aanlegkosten. De grond blijft in eigendom van de gemeente. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst met de bedrijven afgesloten.

De overeenkomst is eind augustus 2019 door het college goedgekeurd en vervolgens ondertekend.

Recent is de overeenkomst onherroepelijk geworden.

Parkeerverbod (maatregel 5)

De gemeente ontvangt met enige regelmaat de vraag waarom zij niet nu al een parkeerverbod instelt op De Bouw. Een algeheel parkeerverbod kan pas worden ingesteld als er weer voldoende parkeergelegenheid is. Anders kan men de auto helemaal nergens meer kwijt en worden de parkeerproblemen met name in de Wijnbouw en Tuinbouw alleen maar groter. Daarom moeten maatregelen 2 t/m 4 eerst worden uitgevoerd.

Om in de periode tot de definitieve situatie het parkeren aan De Bouw enigszins te reguleren heeft de gemeente tijdelijke parkeervakken gemaakt. Parkeren aan De Bouw is alleen toegestaan in de vakken. Vanaf 7 februari verdwijnen deze vakken en kan er niet maar langs De Bouw worden geparkeerd.

Vragen

Als u algemene vragen heeft over de planning, vergunningen of de uitvoering dan kunt u contact opnemen met dhr. E. Mauritz (projectleider), tel: 030-6392611 of via gemeentehuis@houten.nl.

Voor vragen over bebording, ontheffingen, blauwe zone, etc. kunt u contact opnemen met: mevr. P. van Ingen (verkeerskundige), tel: 030-6392611 of via gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen