Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nieuwe impuls voor recreatiegebied Bos Nieuw Wulven

Ontwerpbestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan het Nieuwe Bos Wulven ligt vanaf 2 mei voor 6 weken ter inzage. Bekijk hier het ontwerpbestemmingsplan. U kunt het plan ook inzien op het gemeentehuis. Daarvoor maakt u via (030) 63 92 611 of via www.houten.nl/afspraak (kies bij product ‘Inzien/informatie documenten’) een afspraak. Het plan is ook digitaal in te zien op  www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Wilt u uw mening kenbaar wil maken?

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van B. en W. van Houten, Postbus 30, 3990 DA te Houten. Mondelinge zienswijzen kunt u kenbaar maken na afspraak met de heer De Moed of de heer Wallenburg van het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (030) 63 92 611.

Vervolg

Na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan worden de ontvankelijke zienswijzen gebundeld en voorzien van een gemeentelijk antwoord in een Nota van Zienwijzen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarbij wordt de Nota van Zienswijzen aan de gemeenteraadsleden gestuurd zodat zij ook de vragen en antwoorden kunnen bekijken.

Bos Nieuw Wulven
Speeltoestel in Nieuw Wulven

Bos Nieuw Wulven

Bos Nieuw Wulven is 20 jaar geleden als recreatiegebied aangelegd. Het bos is bestemd voor de inwoners van Houten, Bunnik en de regio. Uit onderzoek blijkt dat zij een tekort ervaren aan recreatiemogelijkheden in de buurt. Om te voorzien in hun behoefte is het de bedoeling om het aanbod van voorzieningen en de bereikbaarheid van Nieuw Wulven te verbeteren.

Stichting Natuurlijke Recreatie is de nieuwe ondernemer in Nieuw Wulven. Zij hebben het plan “Het Nieuwe Bos Wulven” gemaakt. Daarin staat hoe ze van het bos een plek gaan maken voor recreanten van elke leeftijd. De stichting wil horeca en (gratis) recreatieve voorzieningen bieden. Zo kunnen bezoekers op een laagdrempelige, speelse en sportieve manier Nieuw Wulven ontdekken. Daarbij staan cultuur, natuur en de bezoeker centraal.

Ook zorgt de Stichting voor maatschappelijke verbinding. Er komen onder meer leer- en werktrajecten. De Stichting gaat pal naast het speelbos ongeveer 1 hectare ontwikkelen (totale gebied is 106 hectare). De gratis voorzieningen die er komen sluiten aan op het speelbos, de routestructuur en de behoeften uit de regio. Voor een goede bereikbaarheid komt er een afslag vanaf de Rondweg van Houten. Deze afslag ligt tussen de afslag De Weide en de afslag Het Veld. De afslag leidt naar een nieuw aan te leggen parkeerplaats.

Procedure en voorlopige planning

Op 11 september 2018 heeft het college van B&W ingestemd met het ontwerp voor het 'Nieuwe Bos Wulven' en met de antwoordnotitie voor vragen van bewoners. Het college wil dat er nog goed gekeken wordt naar het al dan niet behouden van het parkeerterrein bij de Binnenweg en de locatie van de voorgestelde trekkershutten.

De volgende stap is de start van de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan, waarbij de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 een besluit zal kunnen nemen.

Voorlopige planning

  • Resultaten informatiebijeenkomst verwerken in ontwerp - september 2018
  • Start bestemmingsplanprocedure voor afslag en horeca - najaar 2018
    Hierbij is het mogelijk om een zienswijze in te dienen
  • Vaststelling van bestemmingsplan door de gemeenteraad - begin 2019
  • Vergunningaanvraag
  • Start aanleg afslag Rondweg
  • Start bouw horeca en recreatievoorzieningen
  • Medio 2020 opening nieuwe locatie

Print Icoon printen