Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Oplossing parkeerproblematiek De Bouw

De Bouw

Bewoners en bedrijven in het zuidelijke deel van de wijk De Bouw klagen al jaren over een tekort aan parkeerplaatsen. De parkeerdruk is met name het gevolg van bewoners en (winkel)personeel uit Castellum die in de wijk De Bouw parkeren. Hiervoor is eigenlijk de parkeergarage in Castellum bedoeld die daarvoor voldoende ruimte heeft.

Maatregelen

Om de parkeerdrukproblemen op te lossen heeft het college ingestemd met een pakket maatregelen, bestaande uit:

  1. Instellen van een kleine blauwe zone in het zuidelijke deel van de wijk De Bouw;
  2. Afgifte van parkeerontheffingen (circa 25) voor winkeliers/ondernemers in Castellum Noordwest voor het huidige blauwe zone gebied van Castellum;
  3. Plaatsen van enkele verwijsborden langs De Bouw naar de parkeergarage;
  4. Aanleg van circa 28 nieuwe privé-parkeerplaatsen voor de bedrijven langs het zuidelijke deel van De Bouw;
  5. Instellen van een parkeerverbod op De Bouw;
  6. Promoten van het P&R terrein voor personeel van ondernemers/winkeliers in Castellum.
streetview de bouw

Blauwe zone (maatregel 1)

Voor deze maatregel zijn een verkeersbesluit en beleidsregels opgesteld. Deze hebben december 2017/januari 2018 6 weken ter inzage gelegen. Begin maart heeft het college het verkeersbesluit en de beleidsregels definitief vastgesteld. Na uitvoering van maatregel 4 kan de blauwe zone worden ingesteld.

 Parkeerontheffingen (maatregel 2)

Voor deze maatregel zijn beleidsregels opgesteld. Deze hebben december 2017/januari 2018 6 weken ter inzage gelegen. Begin maart heeft het college de beleidsregels definitief vastgesteld. Momenteel worden alle voorbereidingen getroffen om ontheffingen uit te kunnen geven.

Parkeergarage (maatregel 3)

Om bezoekers beter de weg naar de parkeergarage te laten vinden, komen er verwijsborden langs De Bouw. De gemeente gaat zich ook blijvend inspannen om het gebruik van de parkeergarage Castellum door omwonenden en ondernemers te vergroten.

Recent is er overleg geweest tussen de gemeente en vertegenwoordigers uit de werkgroep De Bouw, Interparking, ASR en de winkeliersvereniging. ASR is als eigenaar bezig met de opwaardering van winkelcentrum Castellum. Men wil een inhaalslag maken wat betreft uitstraling en beleving van het winkelcentrum. Daaronder valt ook de bewegwijzering naar het winkelcentrum en de parkeergarage. Daarom hebben partijen afgesproken  de bewegwijzering naar de parkeergarage uit het project De Bouw te halen en onder te brengen in het project van ASR.

Naar verwachting zal het plan voor de opwaardering van winkelcentrum Castellum voor de zomer klaar zijn.

Aanleg parkeerplaatsen (maatregel 4)

Er worden ten bate van de bedrijven privéparkeerplaatsen aangelegd aan De Bouw, in de groenzone langs de bebouwing. De bedrijven betalen de aanlegkosten. De grond blijft in eigendom van de gemeente. De gemeente sluit hiervoor een overeenkomst met de bedrijven. De gesprekken daarover worden momenteel gevoerd. Dat neemt meer tijd in beslag dan vooraf voorzien. Helaas zijn we daarom genoodzaakt de planning opnieuw te herzien.

Na het ondertekenen van de overeenkomst moet er nog een vergunning aangevraagd worden. De voorbereidingen voor de aanvraag zijn in volle gang. 

Parkeerverbod (maatregel 5)

De gemeente ontvangt met enige regelmaat de vraag waarom zij niet nu al een parkeerverbod instelt op De Bouw. Een algeheel parkeerverbod kan pas worden ingesteld als er weer voldoende parkeergelegenheid is. Anders kan men de auto helemaal nergens meer kwijt en worden de parkeerproblemen met name in de Wijnbouw en Tuinbouw alleen maar groter. Daarom moeten maatregelen 2 t/m 4 eerst worden uitgevoerd.

Ondertussen parkeren steeds meer mensen hun auto langs De Bouw. Dit veroorzaakt opstoppingen en irritaties bij weggebruikers. Het aantal klachten daarover is de laatste tijd toegenomen. Omdat een definitieve oplossing nog steeds op zich laat wachten, neemt de gemeente nu toch een tijdelijke maatregel om het parkeren te reguleren.

Daarom laat de gemeente woendagavond 21 november 2018 (als het weer het toelaat) belijning aanbrengen voor parkeervakken. Vanaf dan is het alleen nog toegestaan te parkeren in de vakken. Er komen extra passeerstroken, waardoor automobilisten een minder lange rij auto’s voorbij hoeft. Ook komt er een parkeerverbod vanaf het laatste pand aan De Bouw (dit is aan het begin van de knik) in de richting van Castellum.

Globale planning van de uitvoering

Planning
Datum Actie
April

Brief naar winkeliers/bedrijven in Castellum met daarin informatie over het aanvragen van ontheffingen. Met een ontheffing kunnen zij hun auto in de blauwe zone in Castellum parkeren

December Tekenen overeenkomst met bedrijven
Januari/februari

Verlenen omgevingsvergunning voor aanleg parkeerplaatsen De Bouw

Januari

Uitgewerkt plan voor opwaardering Castellum (door ASR). Onderdeel hiervan is een verbeterde verwijzing naar de parkeergarage.

Voorjaar 2019

Aanleg parkeerplaatsen en aansluitend instellen parkeerverbod De Bouw en aanleg blauwe zone Tuinbouw/Wijnbouw

Tot slot

De gemeente werkt dus hard aan het uitvoeren van de maatregelen, maar is ook gebonden aan wettelijke procedures. We begrijpen en weten dat de bewoners overlast ondervinden, maar vragen uw geduld.

Vragen

Als u algemene vragen heeft over de planning, vergunningen of de uitvoering dan kunt u contact opnemen met dhr. E. Mauritz (projectleider), tel: 030-6392611 of via gemeentehuis@houten.nl.

Voor vragen over bebording, ontheffingen, blauwe zone, etc. kunt u contact opnemen met: mevr. P. van Ingen (verkeerskundige), tel: 030-6392611 of via gemeentehuis@houten.nl. 

Print Icoon printen