Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Oplossing parkeerproblematiek De Bouw

De Bouw

Bewoners en bedrijven in het zuidelijke deel van de wijk De Bouw klagen al jaren over een tekort aan parkeerplaatsen. De parkeerdruk is met name het gevolg van bewoners en (winkel)personeel uit Castellum die in de wijk De Bouw parkeren. Hiervoor is eigenlijk de parkeergarage in Castellum bedoeld die daarvoor voldoende ruimte heeft.

Maatregelen

Om de parkeerdrukproblemen op te lossen heeft het college ingestemd met een pakket maatregelen, bestaande uit:

  1. Instellen van een kleine blauwe zone in het zuidelijke deel van de wijk De Bouw;
  2. Afgifte van parkeerontheffingen (circa 25) voor winkeliers/ondernemers in Castellum Noordwest voor het huidige blauwe zone gebied van Castellum;
  3. Plaatsen van enkele verwijsborden langs De Bouw naar de parkeergarage;
  4. Aanleg van  30nieuwe privé-parkeerplaatsen voor de bedrijven langs het zuidelijke deel van De Bouw;
  5. Instellen van een parkeerverbod op De Bouw;
  6. Promoten van het P&R terrein voor personeel van ondernemers/winkeliers in Castellum.
streetview de bouw

Blauwe zone (maatregel 1)

Voor deze maatregel zijn een verkeersbesluit en beleidsregels opgesteld. Deze hebben december 2017/januari 2018 6 weken ter inzage gelegen. Begin maart 2018 heeft het college het verkeersbesluit en de beleidsregels definitief vastgesteld. Na uitvoering van maatregel 4 kan de blauwe zone worden ingesteld.

 Parkeerontheffingen (maatregel 2)

Voor deze maatregel zijn beleidsregels opgesteld. Deze hebben december 2017/januari 2018 6 weken ter inzage gelegen. Begin maart 2018 heeft het college de beleidsregels definitief vastgesteld. Inmiddels zijn de aangevraagde ontheffingen verstrekt.

Parkeergarage (maatregel 3)

Om bezoekers beter de weg naar de parkeergarage te laten vinden, komen er verwijsborden langs De Bouw. De gemeente gaat zich ook blijvend inspannen om het gebruik van de parkeergarage Castellum door omwonenden en ondernemers te vergroten.

Recent is er overleg geweest tussen de gemeente en vertegenwoordigers uit de werkgroep De Bouw, Interparking, ASR en de winkeliersvereniging. ASR is als eigenaar bezig met de opwaardering van winkelcentrum Castellum. Men wil een inhaalslag maken wat betreft uitstraling en beleving van het winkelcentrum. Daaronder valt ook de bewegwijzering naar het winkelcentrum en de parkeergarage. Daarom hebben partijen afgesproken  de bewegwijzering naar de parkeergarage uit het project De Bouw te halen en onder te brengen in het project van ASR.

Aanleg parkeerplaatsen (maatregel 4)

Er worden ten bate van de bedrijven privéparkeerplaatsen aangelegd aan De Bouw, in de groenzone langs de bebouwing. De bedrijven betalen de aanlegkosten. De grond blijft in eigendom van de gemeente. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst met de bedrijven afgesloten.
De overeenkomst is eind augustus 2019 door het college goedgekeurd en vervolgens ondertekend.

Nu de overeenkomst een feit is, legt de gemeente de omgevingsvergunning ter inzage. Dit staat gepland voor de week van 9 september. De ter inzagelegging duurt 6 weken. Worden er geen zienswijzen ingediend, dan kan de gemeente een definitief besluit maken en dit publiceren in de Staatscourant en ’t Groentje. Aansluitend volgt er nog een periode van 6 weken voordat de vergunning definitief is. Worden er wel zienswijzen ingediend of beroep aangetekend, dan zal de periode tot een definitieve vergunning navenant langer worden.

Parkeerverbod (maatregel 5)

De gemeente ontvangt met enige regelmaat de vraag waarom zij niet nu al een parkeerverbod instelt op De Bouw. Een algeheel parkeerverbod kan pas worden ingesteld als er weer voldoende parkeergelegenheid is. Anders kan men de auto helemaal nergens meer kwijt en worden de parkeerproblemen met name in de Wijnbouw en Tuinbouw alleen maar groter. Daarom moeten maatregelen 2 t/m 4 eerst worden uitgevoerd.

Om in de periode tot de definitieve situatie het parkeren aan De Bouw enigszins te reguleren heeft de gemeente tijdelijke parkeervakken gemaakt. Parkeren aan De Bouw is alleen toegestaan in de vakken.

Globale planning van de uitvoering

Planning
Datum Actie
Juli/augustus 2019

Tekenen overeenkomst met bedrijven

September – december 2019 (ervan uitgaande dat er geen zienswijzen worden ingediend of beroep wordt aangetekend)

Verlenen omgevingsvergunning voor aanleg parkeerplaatsen De Bouw
Januari/februari 2020 Aanleg parkeerplaatsen en aansluitend instellen parkeerverbod De Bouw en aanleg blauwe zone Tuinbouw/Wijnbouw

Tot slot

De gemeente werkt dus hard aan het uitvoeren van de maatregelen, maar is ook gebonden aan wettelijke procedures. We begrijpen en weten dat de bewoners overlast ondervinden, maar vragen uw geduld.

Vragen

Als u algemene vragen heeft over de planning, vergunningen of de uitvoering dan kunt u contact opnemen met dhr. E. Mauritz (projectleider), tel: 030-6392611 of via gemeentehuis@houten.nl.

Voor vragen over bebording, ontheffingen, blauwe zone, etc. kunt u contact opnemen met: mevr. P. van Ingen (verkeerskundige), tel: 030-6392611 of via gemeentehuis@houten.nl. 

Print Icoon printen