Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Herontwikkeling De Kleine Geer en De Grote Geer

Detailkaart

Het sociaal-cultureel centrum De Grote Geer en horecagelegenheid De  Kleine Geer met aangrenzend parkeerterrein worden door de gemeente getransformeerd naar een woongebied. De monumentale gebouwen liggen in woonwijk De Geer aan Snoeksloot 62-64. Deze monumenten met historische waarde blijven in de  nieuwe ontwikkeling uiteraard behouden.

De kleinschalige nieuwbouwontwikkeling komt op het naastgelegen parkeerterrein. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande omgeving en in het bijzonder met de twee monumentale gebouwen. In het totale gebied komen 5 tot 10 woningen.

De raad heeft op 27 juni jl. de startnotitie vastgesteld, zie download aan de rechterzijde. In deze startnotitie staan globale uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie De kleine en De grote Geer.  Er zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt

Grote Geer

Anders ontwikkelen

In tegenstelling tot vroeger, toen de gemeente vaak zelf plannen maakte, laat de gemeente nu veel over aan initiatiefnemers. Dit kunnen projectontwikkelaars, woningcorporaties, maar ook particuliere initiatiefnemers zijn. Deze nieuwe manier van ontwikkelen én de koers van de Houtense ruimtelijke ontwikkeling is al eerder vastgelegd in het Programma Ruimte.

 Na de zomer voert de gemeente oriënterende gesprekken met initiatiefnemers. Belangrijke onderwerpen van gesprek zijn de manier waarop zij invulling geven aan de Houtense woningbehoefte, de ruimtelijke kwaliteit, de participatie van omwonenden en woningzoekenden, en de grondopbrengst.

En daarna

Nadat het college van B & W een initiatiefnemer heeft goedgekeurd, gaat deze zogenaamde plansuggesties (ideeën) ontwikkelen. Deze suggesties worden aan belanghebbenden gepresenteerd. Er is dan nog geen sprake van een uitgewerkt plan. Aan de hand van opmerkingen, adviezen en ideeën gaat de initiatiefnemer een projectplan maken. Hierin staat beschreven hoe het plan er inhoudelijk uit gaat zien. Dat zijn bijvoorbeeld de stedenbouwkundige- en architectonische opzet, het bouwvolume, de verkeersontsluiting en het parkeren. Beschreven wordt hoe belanghebbenden worden betrokken en hoe het besluitvormingsproces gaat verlopen.

Dit projectplan moet door het college van B & W worden goedgekeurd. Daarna gaat de initiatiefnemer aan de slag met het opstellen van een concreet bouwplan. Ook hierbij worden belanghebbenden betrokken. Tenslotte wordt er een omgevingsvergunning voor het bouwplan aangevraagd. Hier is een planologische procedure voor nodig, waarbij de gemeenteraad opnieuw aan zet komt. Naar verwachting start de bouw in 2018.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsmanager de heer Thomas van Elteren, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen