Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwikkeling locatie Eikenhout van start

Overzichtskaart Eikenhout

Juli 2018

De locatie eikenhout is in verkoop gegaan. Voor meer informatie kunt u op de link www.houten.nl/eikenhout klikken.

De raad heeft op 27 juni 2017 de startnotitie Eikenhout vastgesteld, zie download rechterzijde. In deze startnotitie staan globale uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Eikenhout.  Er zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt.

Anders ontwikkelen

In tegenstelling tot vroeger, toen de gemeente vaak zelf plannen maakte, laat de gemeente nu veel over aan particuliere initiatiefnemers. Dit kunnen projectontwikkelaars, woningcorporaties, maar ook particuliere initiatiefnemers zijn. Deze nieuwe manier van ontwikkelen én de koers van de Houtense ruimtelijke ontwikkeling is al eerder vastgelegd in het Programma Ruimte. (link opnemen naar nieuwsbericht:  www.houten.nl/nieuws/bekijk/archief/2017/mei/artikel/programma-ruimte-geeft-richting-aan-ruimtelijke-ontwikkeling/  Na de zomer houdt de gemeente oriënterende gesprekken met initiatiefnemers. Belangrijke onderwerpen van gesprek zijn de manier waarop zij invulling geven aan de Houtense woningbehoefte, de ruimtelijke kwaliteit, de participatie van omwonenden en woningzoekenden, en de grondopbrengst.

En daarna

Nadat het college van B & W een initiatiefnemer heeft goedgekeurd, gaat deze zogenaamde plansuggesties (ideeën) ontwikkelen. Deze suggesties worden aan belanghebbenden gepresenteerd. Er is dan dus nog geen sprake van een uitgewerkt plan. Aan de hand van opmerkingen, adviezen en ideeën gaat de initiatiefnemer een projectplan maken. Hierin staat beschreven hoe het plan er inhoudelijk uit gaat zien. Dat zijn bijvoorbeeld de stedenbouwkundige- en architectonische opzet, het bouwvolume, de verkeersontsluiting en het parkeren. Beschreven wordt hoe belanghebbenden worden betrokken en hoe het besluitvormingsproces gaat verlopen. Dit projectplan moet door het college van B & W worden goedgekeurd en de raad zal hierover worden geïnformeerd.

Daarna gaat de initiatiefnemer aan de slag met het opstellen van een concreet bouwplan. Ook hierbij worden belanghebbenden betrokken. Tenslotte wordt er een omgevingsvergunning voor het bouwplan aangevraagd. Hier is een planologische procedure voor nodig, waarbij de gemeenteraad opnieuw aan zet komt. Naar verwachting start de bouw in 2019

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsmanager de heer Fred van de Water, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen