Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wegwijzer / Den Oord

Sloop basisschool De Wegwijzer
Sloop basisschool De Wegwijzer in volle gang. De sloop wordt op 15 april afgerond.
Kaar locatie Wegwijzer / Den Oord

Raadsbesluit uitgesteld

Bij de behandeling van het verkavelingsvoorstel op 12 februari jl. heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen. Omdat er onvoldoende draagvlak voor het plan was gaan Gemeente, Viveste en omwonenden nog een keer met elkaar in gesprek. Er wordt dan gekeken of het plan verbeterd kan worden en of daarmee het draagvlak kan worden vergroot. De gemeenteraad heeft aangegeven dat er tussen de 45 en 51 woningen moeten komen.  Een eventueel nieuw voorstel moet uiterlijk 28 mei aan de raad worden voorgelegd.

Collegebesluit nieuwbouw 48 appartementen

Op 8 januari 2019 heeft het college van b. en w.  ingestemd met het voorstel voor de bouw van 22 levensloopbestendige vrijesectorappartementen en 26 levensloopbestendige sociale huur-appartementen op de locatie Wegwijzer Den Oord (zie download stedenbouwkundig ontwerp).   

Gemeenteraad

In februari 2017 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om met de omwonenden een plan te maken. Dit plan moet, binnen de mogelijkheden van het gebied, een maximaal aantal woningen hebben waarvoor een zo’n groot mogelijk draagvlak is.

Een klankbordgroep van Viveste, gemeente en een vertegenwoordiging van omwonenden (Den Oord Bewonersbelangen, DOBB) heeft zich met een onafhankelijk procesbegeleider sinds september 2017 intensief ingezet voor een gezamenlijk plan. Helaas is dat uiteindelijk niet gelukt. De gemeente en Viveste staan achter het plan met 48 nieuwbouwappartementen. DOBB vindt het plan te groot en massaal en wil minder woningen.

Het plan wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad moet nu aangeven of aan haar opdracht is voldaan en het voorgelegde plan doorgang mag vinden.

Het voorstel voor de bouw van de 48 appartementen staat op 29 januari a.s. op de agenda van het Rondetafelgesprek (RTG) en op 12 februari a.s. op de agenda van de debat- en besluitvormende raadvergadering. Als u wilt inspreken in de RTG kunt u zich per mail aanmelden via gemeentehuis@houten.nl of telefonisch via (030) 6392611.

Sloop Wegwijzer

Vanaf 4 februari start de asbestsanering in schoolgebouw De Wegwijzer. Daarna wordt het gebouw gesloopt. Het Wereldhuis verhuist naar de school de Bengelbongerd aan de Dijkhoeve. Bij de sloop van de school willen we zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Op zaterdag 2 februari vanaf 8:30 uur kan iedereen naar de school komen en zaken meenemen om te hergebruiken. Voor elk item wordt een redelijke vergoeding gevraagd. Wat er zoal te koop is kunt vinden op de website van https://marktplaats.insert.nl/

De verwachting is dat de sloop half april is afgerond. Aannemer Hooijer uit Renkum zal u op de hoogte houden van het verloop van de werkzaamheden.

Startnotitie gewijzigd en vastgesteld

In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2017 zijn drie amendementen aangenomen. Deze hebben tot wijzigingen van de startnotitie Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord geleid. Het aantal te bouwen woningen wordt niet meer aangegeven en de parkeernorm is verlaagd. Ook is nu uitdrukkelijk aangegeven dat de te bouwen vrijesector appartementen ook vrijesector-huur kunnen worden.

Situatietekening wegwijzer

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Pim de Moed, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen