Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wegwijzer / Den Oord

Gemeenteraad stelt “Model 1” vast met amendement

 Op 28 mei heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig Model 1 voor de Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord vastgesteld. Ook is het amendement aangenomen waarin is vastgelegd dat de de twee gebouwen zo worden uitgewerkt dat de afstand tussen de woningen aan de Akkerwindehof vergroot zal worden naar 24 meter.  

Dit is een mooi resultaat waar vele aan gewerkt hebben en waar we tevreden mee kunnen zijn.

Een van de volgende stappen is het opstellen en in procedure brengen van een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan moet de bouw van de 45 appartementen planologisch mogelijk maken. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf oktober 2019  ter inzage gelegd kan worden. Ook zullen de afspraken met woningbouwstichting Viveste vastgelegd moeten worden. Viveste zal de huurwoningen afnemen en gaan verhuren.

Tegelijkertijd zal de selectieprocedure gestart worden voor de ontwikkelaar die de woningen zal gaan bouwen en verkopen. Dit proces zal enkele maanden in beslag nemen.  De verwachting is dat in november/december van 2019 er een inloopavond georganiseerd kan worden waarbij de verder uitgewerkte plannen gepresenteerd kunnen worden.  Alle omwonenden zullen d.m.v. een brief hierover worden geïnformeerd. 

Evaluatie participatie

Na de zomer van 2019 zal ook de evaluatie van het participatie traject opgepakt worden. Daarbij zullen de betrokken bewoners stedenbouwers ambtenaren wethouders college en gemeenteraad worden gevraagd hun bijdrage t leveren.  Om onafhankelijkheid en een frisse blik te waarborgen zal een externe partij gezocht worden om deze evaluatie te verzorgen.

 

Overeenstemming in de Klankbordgroep over Model 1

Op 12 februari jl. heeft de gemeenteraad de klankbordgroep (Gemeente, Den Oord BewonersBelangen (DOBB) en Viveste) gevraagd om vóór 28 mei a.s. met een aangepast of nieuw plan te komen dat op draagvlak bij de bewoners in de buurt kan rekenen.  Als de klankbordgroep niet met een voorstel kan  komen waar voldoende draagvlak voor is, behandelt  de gemeenteraad  het oorspronkelijke voorstel 2018-78 (Model 0) verder. 

De betrokken stedenbouwkundig ontwerper heeft drie varianten gemaakt. Een variant uit de bewonersgroep is om kwaliteitsredenen eerder in dit proces afgekeurd.

Op 30 april jl  hebben de Klankbordgroep en DOBB een voorkeur voor Model 1 uitgesproken.

Model 1 is een variant met twee gebouwen en totaal 45 appartementen  waarbij onder de vrijesector appartementen een half verdiepte parkeergarage wordt gebouwd.

Bovenaanzicht
Vogelperspectief

Maandag 6 mei a.s. is er een inloopavond voor de direct omwonenden van de nieuwbouw locatie Wegwijzer Den Oord. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Na deze bijeenkomt wordt bepaald of er voldoende draagvalk is voor Model 1. Daarna besluit de gemeenteraad op 28 mei of Model 1 een goed alternatief is voor het oorspronkelijke voorstel.

Raadsbesluit uitgesteld

Bij de behandeling van het verkavelingsvoorstel op 12 februari jl. heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen. Omdat er onvoldoende draagvlak voor het plan was gaan Gemeente, Viveste en omwonenden nog een keer met elkaar in gesprek. Er wordt dan gekeken of het plan verbeterd kan worden en of daarmee het draagvlak kan worden vergroot. De gemeenteraad heeft aangegeven dat er tussen de 45 en 51 woningen moeten komen.  Een eventueel nieuw voorstel moet uiterlijk 28 mei aan de raad worden voorgelegd.

Collegebesluit nieuwbouw 48 appartementen

Op 8 januari 2019 heeft het college van b. en w.  ingestemd met het voorstel voor de bouw van 22 levensloopbestendige vrijesectorappartementen en 26 levensloopbestendige sociale huur-appartementen op de locatie Wegwijzer Den Oord (zie download stedenbouwkundig ontwerp).   

Gemeenteraad

In februari 2017 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om met de omwonenden een plan te maken. Dit plan moet, binnen de mogelijkheden van het gebied, een maximaal aantal woningen hebben waarvoor een zo’n groot mogelijk draagvlak is.

Een klankbordgroep van Viveste, gemeente en een vertegenwoordiging van omwonenden (Den Oord Bewonersbelangen, DOBB) heeft zich met een onafhankelijk procesbegeleider sinds september 2017 intensief ingezet voor een gezamenlijk plan. Helaas is dat uiteindelijk niet gelukt. De gemeente en Viveste staan achter het plan met 48 nieuwbouwappartementen. DOBB vindt het plan te groot en massaal en wil minder woningen.

Het plan wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad moet nu aangeven of aan haar opdracht is voldaan en het voorgelegde plan doorgang mag vinden.

Het voorstel voor de bouw van de 48 appartementen staat op 29 januari a.s. op de agenda van het Rondetafelgesprek (RTG) en op 12 februari a.s. op de agenda van de debat- en besluitvormende raadvergadering. Als u wilt inspreken in de RTG kunt u zich per mail aanmelden via gemeentehuis@houten.nl of telefonisch via (030) 6392611.

Sloop Wegwijzer

Vanaf 4 februari start de asbestsanering in schoolgebouw De Wegwijzer. Daarna wordt het gebouw gesloopt. Het Wereldhuis verhuist naar de school de Bengelbongerd aan de Dijkhoeve. Bij de sloop van de school willen we zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Op zaterdag 2 februari vanaf 8:30 uur kan iedereen naar de school komen en zaken meenemen om te hergebruiken. Voor elk item wordt een redelijke vergoeding gevraagd. Wat er zoal te koop is kunt vinden op de website van https://marktplaats.insert.nl/

De verwachting is dat de sloop half april is afgerond. Aannemer Hooijer uit Renkum zal u op de hoogte houden van het verloop van de werkzaamheden.

Startnotitie gewijzigd en vastgesteld

In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2017 zijn drie amendementen aangenomen. Deze hebben tot wijzigingen van de startnotitie Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord geleid. Het aantal te bouwen woningen wordt niet meer aangegeven en de parkeernorm is verlaagd. Ook is nu uitdrukkelijk aangegeven dat de te bouwen vrijesector appartementen ook vrijesector-huur kunnen worden.

Situatietekening wegwijzer

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Pim de Moed, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen