Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woningbouw Tuurdijk 't Goy

De gemeente heeft alle benodigde percelen voor woningbouw aan de Tuurdijk in ‘t Goy kunnen kopen. In januari 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met deze grondaankoop. De raad wilde wel meer starterswoningen in het gebied. Dit heeft geleid tot een nieuwe verkaveling (zie hierboven).

Het nieuwe plan gaat uit van 15 woningen (eerder waren dat er 12). Een groot deel daarvan (een blok met 8 rijtjeswoningen) kan als starterswoningen worden uitgewerkt. Het plan sluit daarmee beter aan op de woningbehoefte van ’t Goy.

Sloopwerkzaamheden

Sloopbedrijf Winkel heeft de woning en het bedrijfsgebouw aan de Tuurdijk 1 al gesloopt. De gebouwen aan de Tuurdijk 3a volgen nog. Op enkele plekken staan deze gebouwen namelijk op de erfgrens of zijn ze tegen andere gebouwen aangebouwd. Inmiddels zijn er afspraken met omwonenden gemaakt over de sloop van de gebouwen, het weghalen van het groen en het herstellen van erfgrenzen en erfafscheidingen.

Aangepaste startnotitie 

De startnotitie is aangepast op de nieuwe verkaveling en door het college van b. en w. vastgesteld op 3 juli 2018. De aanpassingen zijn binnen de (financiële) kaders gebleven die de raad in januari heeft bepaald. Zie download rechterzijde. In deze startnotitie staan globale uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de locatie. Er zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt. 

Anders ontwikkelen

In tegenstelling tot vroeger, toen de gemeente vaak zelf plannen maakte, laat de gemeente nu veel over aan particuliere initiatiefnemers. Dit kunnen projectontwikkelaars, woningcorporaties, maar ook particuliere initiatiefnemers zijn. Deze nieuwe manier van ontwikkelen én de koers van de Houtense ruimtelijke ontwikkeling is al eerder vastgelegd in het Programma Ruimte. (zie link hieronder)

https://bis.houten.nl/agendas/bekijk-agendapunt/agendapunt/20-programma-ruimte-2017-2019/

Verkoop

De locatie Tuurdijk is te koop. In oktober/november jl. is gestart met een marktoriëntatie. Het college van B&W zal op basis hiervan een beslissing nemen wie de locatie mag kopen en ontwikkelen.

En daarna

Nadat het college van b. en w. besluit welke initiatiefnemer aan de slag kan, gaat deze een concreet bouwplan maken. Dat gebeurt samen met belanghebbenden. Tenslotte wordt er een omgevingsvergunning voor het bouwplan aangevraagd. Hier is een planologische procedure voor nodig, waarbij de gemeenteraad opnieuw aan zet is. Naar verwachting start de bouw in 2020.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met projectleider Pim de Moed of met gebiedsmanager Natalie Keulers, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Graafmachine aan het werk
Waarschuwingsbord bouwplaats

Print Icoon printen