Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woonwijk de Grassen Noord (voorheen Hofstad III)

De Grassen noord

Woningbouw

Het lege terrein tussen de wijken De Tuinen, Castellum en de Grassen gaat eindelijk veranderen in een woonwijk. De nieuwe projectontwikkelaars is Jansen Bouwontwikkeling uit Wijchen. Zij gaan de wijk met ongeveer 300 koop-en huurwoningen bouwen.

Meer sociale en levensloopbestendige woningen

De bouw van de woonwijk heeft jarenlang op zich laten wachten. De reden was wanpresteren van de eigenaar/ontwikkelaar Megahome. In juli 2016 ging dit bedrijf failliet. Het gemeentebestuur heeft uiteindelijk toestemming aan de curator gegeven om de grond te verkopen aan Jansen. Dit bedrijf gaat de woonwijk bouwen op basis van het geldende bestemmingsplan. Gemeente en Jansen hebben ook extra ambities. Zo worden er meer sociale, duurzame en levensloopbestendige woningen gebouwd. Ook wordt het openbaar gebied klimaatbestendig.

 Hoe verder / op de hoogte blijven

De voorbereiding voor de bouw van deze nieuwe woonwijk is gestart. De eerste stap is de herziening van het exploitatieplan Hofstad III / Loerik V Zuidwest rond maart 2018. Waarschijnlijk kan in 2018 de woningverkoop starten. Een meer gedetailleerde planning is in het eerste kwartaal van 2018 bekend. Dan is er ook meer bekend over hoe het inschrijven voor woningen geregeld gaat worden. Wilt u op de hoogte gehouden worden van het woningaanbod? Jansen Bouwontwikkeling biedt op haar website de service om daarvoor een contactformulier in te vullen.

Bouwverkeer

 Het bouwverkeer gaat een tijdelijke weg gebruiken. Deze loopt tussen de Raaigras door, langs Castellum zuidzijde en door het agrarisch gebied. Om de overlast te verkleinen is de weg voor overig verkeer gesloten. Een wachtplaats voor bouwverkeer ligt op enige afstand van de omliggende woningen. In de toekomst gaat het verkeer van deze wijk via de Kamgras naar de Rondweg.

Bodemonderzoek en -sanering

Vast onderdeel bij de bouw van een wijk is een bodemonderzoek. Dit bodemonderzoek is op verzoek van de gemeente uitgevoerd in het terrein van de toekomstige woonwijk en onder het schoolplein van De Vlinder. Er zijn daar een aantal verontreinigingen gevonden. Deze zijn in het verleden ontstaan toen er nog een boomgaard stond. De gewasbeschermingsmiddelen die toen zijn gebruikt vormen geen gevaar voor de gezondheid. De verontreinigingen onder de woonwijk worden opgeruimd of afgedekt door de nieuwe eigenaar. De verontreiniging onder het schoolplein wordt opgeruimd of afgedekt door de gemeente. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Hiervoor heeft de gemeente een saneringsplan opgesteld. De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Utrecht namens de provincie Utrecht neemt hierover een besluit. Het saneringsplan voor het schoolplein en een aanvulling hierop zijn digitaal in te zien via een download in de rechterkolom. Op www.officielebekendmakingen.nl  publiceert de RUD Utrecht haar besluiten en procedures over dit saneringsplan. Betrokkenen bij de school en direct omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. Bent u geïnteresseerd in deze brief c.q. de inloopbijeenkomst? Deze brief is in de rechterkolom te downloaden.

Bestemmingsplan

In het gebied gelden bestemmingsplan Hofstad III Loerik V en Exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest. Wilt u de plannen inzien? Dat is mogelijk via de link naar de gemeentelijke ruimtelijke plannen viewer https://0321.ropubliceer.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Peter Bos, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) - 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen