Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ruimtelijke Koers Houten 2040

De gemeente Houten wil de komende twintig jaar circa 5.800 nieuwe woningen bouwen. De gemeente neemt hiermee verantwoordelijkheid voor de woningbehoefte van lokale en regionale inwoners. Wat, waar en hoe dit kan, heeft de gemeente Houten uitgewerkt in de Ruimtelijke Koers Houten 2040. Het ontwerp van de Ruimtelijke Koers is tot stand gekomen met de inbreng van circa 3.000 mensen. Zowel inwoners, als maatschappelijke organisaties, ondernemers en experts hebben meegedacht en geadviseerd. Het college bedankt iedereen die op welke wijze ook een bijdrage heeft geleverd.

Subsidie voor campagnevoering referendum Ruimtelijke Koers

Wilt u campagne voeren vóór of tegen de Ruimtelijke Koers? Of vanuit een neutrale positie? Dan kunt u, als rechtspersoon of met ten minste drie kiesgerechtigden, hiervoor een financiële bijdrage krijgen. U kunt tot uiterlijk 2 februari aanstaande subsidie aanvragen. 

Meer informatie of aanvragen? Ga naar www.houten.nl/subsidiereferendum

Inspraak 

Het college van B&W ontving tussen april en juli 2020 bijna 400 zienswijzen. Zowel positief als kritisch. 

Het college heeft haar reactie op alle zienswijzen in de reactienota gebundeld. De reactienota kunt u hier lezen.

Aangepaste versie Ruimtelijke Koers

Gedurende anderhalf jaar – sinds juni 2019 – heeft u als inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meegedacht over de ontwikkeling van de Ruimtelijke Koers 2040. De Koers is de ambitie waar en hoe in Houten de komende jaren extra woningen kunnen worden gebouwd. Het college van B&W ontving bijna 400 positieve maar ook kritische zienswijzen. Dit toont dat veel inwoners zich betrokken voelen bij de toekomst van Houten. Het college heeft haar antwoord op alle zienswijzen gebundeld. Deze staan in ‘de Reactienota’ . In dit stuk geeft het college aan waar de zienswijzen hebben geholpen om de Ruimtelijke Koers Houten 2040 te verbeteren en aan te passen.

De volgende aanpassingen zijn gedaan in de nieuwe versie van de Ruimtelijke Koers:

 • Minder hoogbouw
  De regels voor hoogbouw in de vier gebieden (Centrum, Koppeling, Molenzoom en Houten Noordwest) zijn aangepast. Er mogen bijvoorbeeld geen torens van 14 verdiepingen direct naast bestaande (eengezins-) woningen. De nieuwbouw moet nu door middel van getrapte hoogtes zo veel mogelijk aansluiten bij de hoogtes van de omliggende gebouwen (hoofdstuk 5);
 • Minder ontwikkelruimte centrum
  Het ontwikkelgebied Centrum is kleiner geworden (paragraaf 5.2);
 • Meer aandacht Houtens DNA
  Er is in het hele document meer aandacht voor het behouden en versterken van het Houtense ruimtelijke DNA zoals de fietspaden, het groen en het openbaar gebied;
 • Keuze Noordwest meer uitgewerkt
  De voorgestelde keuze voor ontwikkeling van Houten Noordwest is meer toegelicht en uitgewerkt (paragraaf 3.2);
 • Ambitie Houten-Oost
  De ambitie voor Houten-Oost als landschapspark is meer uitgelegd in tekst en beeld (paragraaf 3.2 en 5.6);
 • Teksten onteigening en sloop duidelijker
  De teksten over onteigening en sloop zijn duidelijker gemaakt: de gemeente gaat niet onteigenen en/of slopen. Eigenaren en ontwikkelaars maken zelf afspraken over ontwikkeling (paragraaf 3.3 en 5.1);
 • Geen grootschalige bouw bestaande Rondweg en -wal Noordwest
  Er komt geen grootschalige bouw bij de bestaande Rondweg en Rondwegwal in Noordwest. Enkel bij de entrees van wijken (inprikkers) zijn mogelijkheden voor ontwikkeling. Daarnaast is meer aandacht voor maatregelen die nieuwe bebouwing echt onderdeel maakt van de bestaande kern van Houten (paragraaf 5.5);
 • Houten blijft Houten
  Het is duidelijker gemaakt dat Houten niet naar of aan Utrecht of Nieuwegein groeit (paragraaf 5.7 - onze visie op Laaggraven).

Ruimtelijke Koers Houten 2040

De nieuwe versie van de Ruimtelijke Koers geeft nu nog duidelijker richting aan de ambitie, waar en hoe we in Houten tot 2040 woningen willen bouwen. En hoe we hiermee tegelijkertijd de kans grijpen andere uitdagingen aan te pakken en Houten op tal van terreinen mooier te maken. Het is geen blauwdruk maar geeft wel duidelijke richting aan keuzes die we gaan maken: compacter, groen, vitaal en leefbaar.

Daarom kiest het college ervoor initiatiefnemers kansen te bieden om hier en daar hoger te bouwen dan we gewend zijn. Maar alleen daar waar dat passend is en met goede overgangen tussen zones en naar bestaande woningen.

Het Centrum, de Molenzoom, De Koppeling en Houten-Noordwest zijn gebieden die we willen ontwikkelen. Daar is ruimte voor woningen en de gebieden kunnen een impuls gebruiken. Daar mengen we meer functies zoals horeca, werkgelegenheid en verschillende nieuwe woonvormen. Denk aan appartementen en woonvormen waarbij jong en oud naar elkaar omzien. In Houten-Oost willen we een aantrekkelijk landschap maken. Zo kunnen inwoners hier prettig verblijven. Ook is het landschap goed voor de biodiversiteit.

Hoe gaat het verder?

De Ruimtelijke Koers is een ruimtelijke visie en een volwaardig kader met spelregels en richtlijnen, voor de ruimtelijke ontwikkeling van Houten tot 2040. De Ruimtelijke Koers is een uitnodiging aan inwoners, ontwikkelaars, eigenaren en onze corporatie om aan de slag te gaan in de gebieden.

De uitwerking van en in de gebieden zal komende jaren stapsgewijs gaan. Dat is steeds maatwerk. Het vraagt dan ook passende communicatie, participatie en samenwerking. Daar zet de gemeente stevig op in.

Centrum, Molenzoom en Koppeling prioriteit

Tot 2025 krijgt de gebiedsontwikkeling van Het Centrum, De Molenzoom en De Koppeling prioriteit. In deze gebieden streven we zo veel mogelijk naar gebiedsontwikkeling. Dat is anders dan in het verleden toen we ons alleen richten op een locatie. In Noordwest faciliteert de gemeente vooral initiatiefnemers. De voorbereidingen voor dit soort plannen gaat ook meer tijd kosten. Deze tijd is nodig om meer kwaliteit in deze woon-, werk- en leefomgevingen toe te voegen. Ook starten we met gesprekken met de regio, de provincie en het Rijk over de financiering van bijvoorbeeld ingrepen voor Noordwest en de volledige aansluiting op de A12.

Naar aanleiding van de visie maken we locatie- of gebiedsplannen. Om deze plannen te kunnen uitvoeren is een omgevingsvergunning nodig. Of een aanpassing van het bestemmingsplan. Bij een nieuw of aan te passen bestemmingsplan kunnen inwoners zienswijzen indienen en in beroep gaan. De gemeente informeert de inwoners op de gebruikelijke manier als zo’n proces start.

Behandeling gemeenteraad

De behandeling in de gemeenteraad van de Ruimtelijke Koers is gepland in januari 2021. Voorafgaand aan deze besluitvorming kunnen inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers ook bij de gemeenteraad inspreken. Dit kan tijdens een Rondetafelgesprek (RTG). De gemeenteraad organiseert hiervoor avonden vanaf eind oktober. De raad informeert u hierover. Of kijk op https://www.houten.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/aanmelden-spreekrecht/.

Samenvatting

Bekijk en lees hier een begrijpelijke samenvatting van nieuwe versie van de Ruimtelijke Koers. Ook is deze te zien via www.prettigwonenvooriedereen.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over de Ruimtelijke Koers Houten 2040? Bel dan naar de gemeente en vraag naar Remko Stinissen of Dominique Smeets via (030) 63 92 611. U kunt zich hier aanmelden om op de hoogte te blijven.

Print Icoon printen