Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ruimtelijk Economisch Programma U16

De gemeente Houten is één van de eerste gemeenten in de regio Utrecht die duidelijk heeft gemaakt met het Ontwerp van de Ruimtelijke Koers hoe zij de grote vraag naar woningen wil gaan oplossen. Daarmee geeft de gemeente Houten ook aan wat zij voor het bouwen van woningen terug wil zien. Namelijk investeringen van de provincie, Rijksoverheid en omliggende gemeenten in infrastructuur en natuur.

Wat zijn de vraagstukken in de regio?

De regio Utrecht is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Mensen wonen, werken en ontspannen er graag. Er is hier veel werkgelegenheid, het is centraal gelegen, goed bereikbaar en er is veel groen en natuur. Om er voor te zorgen dat het ook fijn wonen blijft maakt de gemeente Houten afspraken met omliggende gemeenten. Samen met 15 omliggende gemeenten (samen U16) denkt Houten na over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de regio.

We doen dat samen met andere gemeenten omdat de vraagstukken grensoverschrijdend zijn. In onze regio is er een grote behoefte aan (betaalbare) woningen (tot 2040 ongeveer 104.000 woningen) voor verschillende doelgroepen, zijn er kansen en is het noodzakelijk om de natuur en recreatie te versterken, werkgelegenheid te stimuleren en zijn er uitdagingen in het openbaar vervoer en wegverkeer. Om een antwoord te geven op die vraagstukken werkt Houten samen met de U16 aan het Ruimtelijk-Economisch Programma.

Wat is het Ruimtelijk-Economisch Programma?

In 2017 hebben de gemeenteraden in de regio de Ruimtelijk-Economische Koers vastgesteld. Dit is de visie van de regio met keuzes op hoofdlijnen. Daarmee hebben zij ervoor gekozen om de groei van de regio op een duurzame manier op te vangen. De regio wil zich ontwikkelen tot de ontmoetingsplek voor gezond stedelijk leven. Het Ruimtelijk-Economisch Programma gaat dit concreter maken. In het Ruimtelijk-Economisch Programma vertaalt de regio de ambities en vraagstukken in een samenhangend ruimtelijk Perspectief en een Programma inclusief afspraken over de uitvoering. Dat gebeurt in vier fases:

  1. Het zetten van een stip op de horizon tot 2040 als vertrekpunt. Deze fase is afgerond.
  2. Opstellen van een ruimtelijke Contour. Hierover heeft de gemeenteraad op 16 juni besloten. De meeste andere gemeenten besluiten hier nog voor de zomer over.
  3. Opstellen van een samenhangend ruimtelijk Perspectief en ontwikkelpad.
  4. Opstellen van een integraal ruimtelijk Programma en uitvoeringskracht.
     

Wat is de Contour?

We zijn zoals gezegd nu in de fase van de Contour, en zijn op weg naar fase 3. De gemeenteraad heeft op 16 juni ingestemd met het gebruik van de Contour als onderzoeksagenda om te komen tot het ruimtelijk Perspectief. De Contour is dus een tussenstap. De Contour bevat kansrijke zoekrichtingen en onderzoeksvragen voor de regionale ruimtelijke ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, landschap, energie en mobiliteit.

In de Contour staan verschillende opties beschreven voor de ruimtelijke toekomst van Houten en de directe omgeving. Zo wordt het terugbrengen van de oude loop van de Kromme Rijn ten oosten van Houten als kans gezien. U ziet daar meer over op p. 90-93 van de Contour. De Contour geeft ruimte om later preciezere keuzes te maken.

Hoe verhoudt de Ruimtelijke Koers zich tot de regio?

Bij het uitstippelen van de Ruimtelijke Koers Houten speelt de ligging in de regio een belangrijke rol. De Ruimtelijke Koers kan gezien worden als het ‘bod’ van de gemeente Houten aan de regio voor het oplossen van de woningbehoefte en koppelt hieraan andere thema’s. Houten kiest er in het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten voor om vooral te bouwen voor de woningbehoefte van eigen inwoners. Daarmee levert Houten een aandeel in de 104.000 die in totaal nodig zijn. Houten heeft de regio veel te bieden, maar heeft de regio ook nodig om de eigen ambities voor elkaar te krijgen.

Denk aan samenwerking, het delen van kennis of (co)financiering van maatregelen die het landschap versterken of de bereikbaarheid vergroten. Daarover kunt u meer lezen in de Ruimtelijke Koers op p. 92 (3.10 Houten en de regio). Het is uiteraard de bedoeling dat het perspectief dat wordt ontwikkeld op regionaal niveau gaat passen op de keuzes die zijn gemaakt in de Ruimtelijke Koers Houten.
 
Meer informatie over het REP en de U10 kunt u vinden op de website www.utrecht10.nl.
 

Print Icoon printen