Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ruimtelijke Koers: waar gaat het over?

Ruimtelijke Koers

Houten wil 4.000 tot 5.000 woningen bouwen 

Ruimtelijke Koers legt het fundament voor de toekomst van Houten

Houten en de omliggende regio zijn erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. De regio verwacht een woningtekort van ruim 100.000 woningen tot 2040. Er is behoefte aan extra woningen voor ouderen, gezinnen en jonge starters. De gemeente Houten wil voor een deel in die behoefte voorzien en is bereid 4.000 tot 5.000 nieuwe woningen te laten bouwen. Wat, waar en hoe, werken we uit in een Ruimtelijke Koers voor Houten. Deze Ruimtelijke Koers wil de gemeente in 2020 vaststellen en vormt straks de basis voor verdere uitwerking per gebied op weg naar 2040. De gemeente heeft alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vanaf juni 2019 uitgenodigd om mee te denken. Er vonden fietstochten, werkateliers en bijeenkomsten plaats. Op deze webpagina’s vind je een overzicht met de verslagen tot nu toe

Bouwen voor eigen inwoners én de regio

Een woning is een basisbehoefte. Daarom heeft de gemeente een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende woningen voor iedereen. De gemeente Houten wil op de eerste plaats gaan bouwen voor de eigen inwoners. Daarnaast wil zij bijdragen aan een oplossing voor het regionale tekort aan woningen en zorgen voor doorstroming.

Woningbehoefte van jongeren, ouderen en gezinnen

Verscheidenheid in het woningaanbod bevordert de doorstroming, zodat er in de toekomst voldoende woonmogelijkheden zijn voor iedereen. Een tekort is er vooral aan woningen voor jongeren, ouderen en gezinnen met een laag - of middeninkomen. Het dagelijks leven van deze mensen verschilt nogal. Daarom hebben zij ook andere woonwensen. Voor ouderen is bijvoorbeeld zorg en begeleiding in de directe omgeving belangrijk. Jongeren studeren of hebben een eerste baan en hebben meestal niet zo’n hoog inkomen. Zij willen graag een betaalbare starterswoning. En gezinnen met kinderen willen meestal graag een tuin en een school in de buurt, ook als zij niet zo’n hoog inkomen hebben.

Wat zijn de gevolgen?

Houten heeft momenteel 20.000 woningen en 50.000 inwoners. Een groei met 4.000 tot 5.000 woningen en daarmee duizenden inwoners heeft flinke gevolgen. Dat betekent ook iets voor de Houtense samenleving. Denk aan voorzieningen, werkgelegenheid, mobiliteit, energieverbruik, zorg en welzijn en aan de leefomgeving. Wat is belangrijk voor Houtenaren, bedrijven en maatschappelijke organisaties? Hoe kunnen we ook in de toekomst prettig in Houten wonen, werken en recreëren? Waar liggen de kansen en wensen, maar ook de risico’s en bedreigingen? Dit heeft de gemeente Houten samen met inwoners, direct betrokkenen en experts onderzocht. Alle informatie werkt de gemeente uit in een Ruimtelijke Koers.

Wat houdt de ‘Ruimtelijke Koers Houten’ in? 

In de Ruimtelijke Koers Houten beschrijft de gemeente op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van Houten. Daarvoor is het nodig keuzes te maken. Bijvoorbeeld, welke typen woningen gaan we bouwen? Hoe kunnen we de komst van nieuwe woningen aangrijpen om flinke stappen te maken op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering? En wat zijn de kansen voor voorzieningen, zorg, sport, mobiliteit, werk, economie, landschap en recreatie?

Ook werken we aan een toekomstkaart. Hierop willen we, met  vlekken en kleuren, aangeven in welke gebieden gebouwd kan worden en waar ruimte is voor groen en landschap. We bekijken of de plannen passen in de omgeving en of ze in de toekomst realiseerbaar zijn. Natuurlijk betrekt de gemeente daar ook de Provincie Utrecht en de buurgemeenten bij.

De voorbereiding startte in 2017

De Ruimtelijke Koers komt niet uit de lucht vallen. In 2017 begon de gemeente al met een Stedenbouwkundige Verkenning. Daarbij hebben we in beeld gebracht wat de kwaliteiten en uitdagingen van Houten zijn. Die verkenning geeft een beeld van de partners in het proces, de opgave, een analyse, testlocaties en denkrichtingen. Ook bevat het document aanbevelingen. Er waren nog geen duidelijke keuzes gemaakt. De Stedenbouwkundige Verkenning stond centraal tijdens het Stadsgesprek op 8 februari 2018. Als volgende stap organiseerde het college op 24 januari 2019 een Samenlevingsoverleg met raadsleden en inwoners die meededen aan expertbijeenkomsten na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dit leidde uiteindelijk tot de presentatie van het Plan van Aanpak voor de Ruimtelijke Koers tijdens een Rondetafelgesprek op 5 februari 2019. De gemeenteraad stelde het plan daarna unaniem vast en wil samen aan de slag met de Ruimtelijke Koers.   

Ruimtelijke Koers afstemmen met direct betrokkenen en experts

In de Ruimtelijke Koers gaan we wél keuzes maken. Daarom is voor de voorbereiding deskundigheid nodig op allerlei gebieden. Denk aan stedenbouwkundigen, planologen en experts op het gebied van wonen, werk, landschap, zorg, mobiliteit, energie, financiën en voorzieningen. De uiteindelijke realisatie van de woningen is mede afhankelijk van woningcorporaties, grondeigenaren, ontwikkelaars, bewoners, ondernemers en andere participanten in de ontwikkelgebieden. Ook met hen gaat de gemeente in gesprek. Wat zijn hun ideeën en ambities? Kunnen we samen doelen formuleren en kansen creëren om de ambities op weg naar 2040 waar te maken? De Ruimtelijke Koers stemt de gemeente ook af met omliggende gemeenten, de provincie en eventueel het Rijk. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad van Houten de Ruimtelijke Koers in 2020 vast te stellen. Er ligt dan een basis om de afzonderlijke gebieden de komende jaren te kunnen ontwikkelen met o.a. extra woningbouw.

Print Icoon printen