Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veel gestelde vragen over de Ruimtelijke Koers

De Ruimtelijke Koers betekent veel voor de toekomst van Houten. Dat blijkt onder andere uit de betrokkenheid van inwoners en de vele reacties op social media, in kranten, tijdens de inloopavonden en uit de ingediende zienswijzen. Veel inwoners reageren positief. Maar andere inwoners hebben zorgen of kritiek. Of vinden zaken onduidelijk. Hieronder volgen meest gehoorde opmerkingen en vragen met antwoorden over de Ruimtelijke Koers.

 1. Waarover gaat de Ruimtelijke Koers?
 2. Wat is de status van de Ruimtelijke Koers?
 3. Wat is er gedaan met de zienswijzen op het Ontwerp Ruimtelijke Koers?
 4. Waarom moet Houten zoveel woningen bouwen?
 5. Waar komen de voorgestelde 4.800 woningen van de Ruimtelijke Koers?
 6. Komt er naast mijn woning een gebouw van 5/10/14 bouwlagen?
 7. Waarom zijn er bouwblokken over woningen getekend in de voorbeelduitwerking?
 8. Worden er woningen gesloopt of onteigend?
 9. Past de ruimtelijke koers bij het Houtense ruimtelijke DNA?
 10. Waarom bouwen in Noordwest en niet in Houten-Oost?
 11. Wat was de inbreng van de inwoners en wat gebeurt daarmee?
 12. Hoe gaat het verder?

naar boven

Waarover gaat de Ruimtelijke Koers?

De Ruimtelijke Koers is de ruimtelijke visie en strategie van Houten voor de periode tot 2040. Het beschrijft hoe we in de toekomst tegemoet willen komen aan de woningbehoefte in Houten en de regio. En hoe we dat doen met oog voor maatschappelijke thema’s zoals zorg, mobiliteit, natuur en landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. En met behoud en het versterken van het Houtense ruimtelijke DNA.

De Ruimtelijke Koers gaat over gebieden die een impuls kunnen gebruiken: Het Centrum, De Molenzoom, De Koppeling en Houten-Noordwest (waaronder Doorkade). Een groot deel van Houten blijft gewoon zoals het is: veel ruime eengezinswoningen met tuin in een ruime groene omgeving. Maar we gebruiken de Koers ook om Houten in zijn geheel mooier te maken.

naar boven

Wat is de status van de Ruimtelijke Koers?

De Ruimtelijke Koers is geen blauwdruk en ook geen (bouw)plan. De Ruimtelijke Koers schetst kaders, richting en ambities voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de ontwikkelgebieden. Het werkt als een uitnodiging aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en onze woningbouwcorporatie om invulling te geven aan deze ambities. Het college heeft de zienswijzen die zijn ingediend op de ‘ontwerpversie’ gebruikt om de Ruimtelijke Koers te verbeteren. Het college heeft nu aan de gemeenteraad voorgesteld om de aangepaste versie van de Ruimtelijke Koers vast te stellen. Het voornemen is dat de raad op 8 december 2020 een besluit neemt over de Ruimtelijke Koers.  

naar boven

Wat is er gedaan met de zienswijzen op het Ontwerp Ruimtelijke Koers?

Het college van burgemeester en wethouders ontving bijna 400 positieve maar ook kritische zienswijzen. Dit toont dat veel inwoners zich betrokken voelen bij de toekomst van Houten. Het college heeft haar antwoord op alle zienswijzen gebundeld. Deze staan in ‘de Reactienota’. In dit stuk geeft het college aan waar de zienswijzen hebben geholpen om de Ruimtelijke Koers Houten 2040 te verbeteren en aan te passen. De volgende aanpassingen zijn gedaan in de nieuwe versie van de Ruimtelijke Koers:

 • Minder hoogbouw
  De regels voor hoogbouw in de vier gebieden (Centrum, Koppeling, Molenzoom en Houten-Noordwest) zijn aangepast. Er mogen bijvoorbeeld geen torens van 14 verdiepingen direct naast bestaande (eengezins-) woningen. De nieuwbouw moet nu door middel van getrapte hoogtes zo veel mogelijk aansluiten bij de hoogtes van de omliggende gebouwen (hoofdstuk 5);
 • Minder ontwikkelruimte centrum
  Het ontwikkelgebied Centrum is kleiner geworden (paragraaf 5.2);
 • Meer aandacht Houtens DNA
  Er is in het hele document meer aandacht voor het behouden en versterken van het Houtense ruimtelijke DNA zoals de fietspaden, het groen en het openbaar gebied;
 • Keuze Noordwest meer uitgewerkt
  De voorgestelde keuze voor ontwikkeling van Houten Noordwest is meer toegelicht en uitgewerkt (paragraaf 3.2);
 • Ambitie Houten-Oost
  De ambitie voor Houten-Oost als landschapspark is meer uitgelegd in tekst en beeld (paragraaf 3.2 en 5.6);
 • Teksten onteigening en sloop duidelijker
  De teksten over onteigening en sloop zijn duidelijker gemaakt: de gemeente gaat niet onteigenen en/of slopen. Eigenaren en ontwikkelaars maken zelf afspraken over ontwikkeling (paragraaf 3.3 en 5.1);
 • Geen grootschalige bouw bestaande Rondweg en -wal Noordwest
  Er komt geen grootschalige bouw bij de huidige Rondweg en op de plek van de Rondwegwal in de bestaande wijken in Noordwest. Enkel bij de entrees van wijken (inprikkers) zijn mogelijkheden voor ontwikkeling. Daarnaast is meer aandacht voor maatregelen die nieuwe bebouwing echt onderdeel maakt van de bestaande kern van Houten (paragraaf 5.5);
 • Houten blijft Houten
  Het is duidelijker gemaakt dat Houten niet naar of aan Utrecht of Nieuwegein groeit (zie onder andere paragraaf 5.7 - onze visie op Laaggraven).

naar boven

Waarom moet Houten zoveel woningen bouwen?

In Houten en in de Utrechtse regio is sprake van grote druk op de woningmarkt. Dat komt onder andere door vergrijzing en doordat huishoudens uit steeds minder personen bestaan. Deze effecten hebben invloed op de woningbehoefte. Vooral voor ouderen, jongeren en gezinnen met een laag- of middeninkomen zijn woningen nodig. In opdracht van de gemeente Houten heeft adviesbureau Companen onderzocht dat er in Houten in de periode tot 2040 in totaal 4.750 woningen nodig zijn. In het woningbouwprogramma van de Ruimtelijke Koers zijn minimaal 4.800 woningen opgenomen (we bouwen daarmee beperkt voor de regio). Daarnaast blijven we aan de slag met het bouwen van woningen uit de bestaande plannen, dat zijn er ongeveer 1.000 (zoals de Kiem van Houten in Houten-Zuid). Hiermee komt het totale woningbouwprogramma van Houten op minimaal 5.800 tot 2040. Er is vooral veel behoefte aan wat Houten nu nog niet veel heeft: appartementen.

naar boven

Waar komen de voorgestelde 4.800 woningen van de Ruimtelijke Koers?

De in de Ruimtelijke Koers voorgestelde 4.800 woningen zijn voorzien in de ontwikkelgebieden Het Centrum, De Molenzoom, De Koppeling en Houten-Noordwest.

naar boven

Komt er naast mijn woning een gebouw van 5/10/14 bouwlagen?

De Ruimtelijke Koers heeft voor 4 ontwikkelgebieden gebiedspaspoorten ontwikkeld. Dit betreft Het Centrum, De Molenzoom, De Koppeling en Houten Noordwest. De gebiedspaspoorten geven aan waar toekomstige ontwikkelingen aan moeten voldoen. Dat gebeurt met een raamwerkkaart, spelregels en richtlijnen voor onder andere de hoogte van gebouwen. Omdat er veel behoefte aan appartementen is, zal er hier en daar hoger gebouwd moeten worden dan we in Houten tot nu toe gewend zijn. De Ruimtelijke Koers geeft aan wat de richting is en wat er volgens het ‘kader’ mogelijk is. Het is geen beslisdocument voor het starten van de uitvoering van gebiedsontwikkeling op specifieke locaties. Pas na het vaststellen van de Ruimtelijke Koers komt het tot planvorming. Dan zullen we alle relevante en af te wegen 'planelementen' (zoals bouwhoogte, mobiliteit, parkeren en stedenbouwkundige inpassing) afwegen en vormgeven. Uiteindelijk wordt dit in een bestemmingsplan (in de toekomst omgevingsplan) of een omgevingsvergunning uitgewerkt. Hierover wordt pas in een later stadium besloten. Bij het wijzigen of opstellen van een bestemmingsplan is het mogelijk zienswijzen in te dienen en in beroep te gaan.

Naar aanleiding van de zienswijzen op het Ontwerp Ruimtelijke Koers heeft het college de raamwerkkaarten en spelregels voor hoogbouw aangepast. Zo sluit de nieuwbouw door middel van getrapte hoogtes zo veel mogelijk aan bij de hoogtes van de omgeving. Een menging van schuine en platte daken zorgt ervoor dat de bebouwing goed aansluit op de omgeving. Dus geen torens van 14 lagen direct naast bestaande bebouwing van 2 lagen en een kap. Hogere torens (14 lagen) bevinden zich met name rond het station en Het Rond, en de aan de noord- en zuidwestzijde van de Molenzoom.

naar boven

Waarom zijn er bouwblokken over woningen getekend in de voorbeelduitwerking?

Voor ieder ontwikkelgebied is in de Ruimtelijke Koers een voorbeelduitwerking gemaakt. Daarin is weergegeven hoe een gebied zich zou kunnen ontwikkelen op basis van het gebiedspaspoort (raamwerkkaart). Deze voorbeelduitwerkingen betreffen fictieve situaties. Pas na de vaststelling van de Ruimtelijke Koers door de gemeenteraad, kunnen plannen worden gemaakt voor specifieke locaties binnen de ontwikkelgebieden. De Ruimtelijke Koers gaat dus nog niet over specifieke ontwikkelsituaties. De Ruimtelijke Koers gaat over ontwikkelgebieden en de kaders die daar gelden voor ontwikkeling. Uiteraard worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bij het maken van plannen voor specifieke locaties betrokken. In de nieuwe versie van de Ruimtelijke Koers (onder andere pagina 111) hebben we duidelijker opgenomen hoe de voorbeelduitwerkingen geïnterpreteerd moeten worden.

naar boven

Worden er woningen gesloopt of onteigend?

Bij de berekening van de totale woningbehoefte is er in de Ruimtelijke Koers rekening mee gehouden dat er wellicht ook een aantal woningen gesloopt gaan worden. Maar of dat daadwerkelijk nodig is en gaat gebeuren valt nog te bezien. De gemeente gaat niet onteigenen en slopen. Het is aan eigenaren van gronden en gebouwen of er wel of geen woningbouw plaatsvindt.

naar boven

Past de ruimtelijke koers bij het Houtense ruimtelijke DNA?

Bij alles wat deze Ruimtelijke Koers voorschrijft is het uitdrukkelijk de bedoeling dat de specifieke ruimtelijke kenmerken – die Houten tot zo’n gewaardeerde en gewilde woonomgeving maken en waarvoor architecten, stedenbouwkundigen en planologen van over de hele wereld de ‘modelstad’ bezoeken – behouden en versterkt worden. Niet voor niets zijn inwoners trots op dit ‘Houtens DNA’ die onder andere is beschreven in de Toekomstvisie Houten 2025. Tegelijkertijd is Houten geen museum die in zijn geheel geconserveerd moet worden. Houten blijft werken aan haar opgaven en het doen van verbeteringen, zoals dat in de afgelopen jaren ook is gedaan. Met respect voor het verleden, maar met een blik op de toekomst. Het voortzetten van het ruimtelijke DNA is vertaald naar spelregels, richtlijnen, in de raamwerkkaarten en in maatregelen. Deze kunt u lezen in hoofdstukken 3 en 5 van de Koers.

naar boven

Waarom bouwen in Noordwest en niet in Houten-Oost?

In onder andere de studie die is uitgevoerd naar de toekomstmodellen voor Houten is onderzocht wat de voor- en nadelen van de ruimtelijke ontwikkelingsrichtingen voor Houten zijn. Ook Houten-Oost is hier binnen modellen 2 en 3 op verschillende criteria onderzocht. Na een integrale afweging van onder andere de toekomstmodellen is gekozen voor woningbouw in Noordwest en voor landschapsontwikkeling in Houten-Oost. Een volledige toelichting op de afweging is te lezen in hoofdstuk 3.2 van de Koers.

De voornaamste argumenten om te kiezen voor woningbouw in Houten-Noordwest in plaats van Houten Oost zijn:

 1. Compact bouwen: er komen woningen waar nu al veelal bebouwing is (Doornkade, kassengebied); dat is duurzamer; er wordt optimaal gebruik gemaakt van de voorzieningen en infrastructuur die er al zijn; er vinden minder verkeersbewegingen plaats; er zijn kansen voor het mengen van wonen en werken; verdichten betekent ook vergroenen van de openbare ruimte door een betere benutting.
 2. We sparen en versterken het open landschap aan de oostzijde van Houten. In een drukke Utrechtse regio is dat geen overbodige luxe. Er is namelijk een groot tekort aan recreatief groen. In Houten-Oost ligt een grote kans voor een mooi landschapspark. Hier woningen bouwen zou daarnaast tegen het beleid van de provincie in gaan (de locatie ligt buiten de zogenaamde ‘rode contour’). In Noordwest zetten we ook in op landschappelijke verbeteringen zodat er groene zones rondom de nieuwe woonwijken liggen. Houten groeit dus niet vast aan Utrecht en Nieuwegein.
 3. Kwaliteitsimpuls Doornkade en omgeving: we hebben zo mogelijkheden om kwaliteitsverbeteringen te doen aan de noordwestzijde van Houten (bedrijventerrein Doornkade en stadsrandachtige zones); op de langere termijn mogelijkheden hebben om ook verbeteringen aan te brengen in naastgelegen gebieden als Rondeel, Meerpaal en het Sport en Werklandschap de Meerpaal;
 4. In Houten Oost is het lastiger en minder passend om de woningen te realiseren waar behoefte aan is. Met de herontwikkeling van de Doornkade, een onbenutte locatie voor woningen, voldoen we aan de groeiende variatie in de woningvraag: appartementen voor senioren, betaalbare eengezinswoningen voor starters, het zorgen voor stedelijke mix aan functies en het introduceren van nieuwe en duurzame vormen van mobiliteit.
 5. Noordwest open de deuren naar de regio. Er zijn kansen voor goede openbaar vervoer verbindingen naar de mogelijke toekomstige ontwikkellocatie A12-zone. Noordwest ligt op maximaal10 minuten fietsen van station Houten. Daarnaast is het niet ver gelegen van het mogelijk nieuwe intercity station Lunetten-Koningsweg. Tot slot bouwen we nabij knooppunten en in bestaand gebied, geheel volgens de ladder voor duurzame verstedelijking die in Nederland als norm wordt beschouwd voor ruimtelijke ontwikkeling. De keuze voor Noordwest maakt hierdoor meer kans op financiering van de regio, provincie en het Rijk.
 6. Op langere termijn is Noordwest gunstiger voor de gemeentebegroting dan Houten-Oost. Op korte termijn heeft Oost een hogere verdiencapaciteit. Daarnaast heeft de gemeente in Oost meer grondeigendom. Maar Oost betekent ook het toevoegen van nieuwe openbare ruimte, en dat brengt veel kosten met zich mee op de lange termijn. In Noordwest bouwen we in bestaand gebied, de gemeente maakt dus al kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte. Op de lange termijn is daardoor Noordwest financieel gunstiger voor de gemeente dan Houten-Oost.

naar boven

Wat was de inbreng van de inwoners en wat gebeurt daarmee?

Vanaf mei 2019 zijn inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers uitgebreid en intensief bij de Ruimtelijke Koers betrokken. Iedereen kon meedenken en laten weten wat de wensen en ideeën zijn voor de toekomstige leef- en woonomgeving. In totaal deden ongeveer 3.000 mensen actief mee aan o.a. bijeenkomsten, fietstochten, ontwerpateliers, (digitale) enquêtes en dialoogsessies. Alle resultaten zijn voortdurend terug gekoppeld en te vinden op www.houten.nl/ruimtelijkekoers.

De inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit het participatietraject 2019 en daarvoor (Stedenbouwkundige verkenning in 2018) is, samen met de inbreng van experts en onderzoeken verwerkt in de Ruimtelijke Koers.

Daarnaast heeft de Ontwerpversie van de Ruimtelijke koers van 9 april tot en met 18 juni 2020 (in totaal 10 weken, waarvan 4 verlenging) ter inzage gelegen. De terinzagelegging was een extra, niet wettelijk verplichte, mogelijkheid tot inspraak bovenop de eerdere participatie voorafgaand aan de gebruikelijke inspraakprocedure via een Rondetafelgesprek (RTG). De gemeenteraad heeft hiertoe besloten (Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers) om daardoor nog beter zicht te krijgen op zorgen en wensen van inwoners/organisaties die niet of nog onvoldoende in het participatietraject in beeld zijn gekomen. De ter inzage legging van de Ruimtelijke Koers heeft geleid tot 397 zienswijzen. De zienswijzen zijn verwerkt in ‘de Reactienota’. In dit stuk geeft het college aan waar de zienswijzen hebben geholpen om de Ruimtelijke Koers Houten 2040 te verbeteren en aan te passen. Onder vraag 3 zijn de aanpassingen opgenomen die naar aanleiding van de zienswijzen zijn doorgevoerd in de nieuwe versie van de Ruimtelijke Koers.

Hebben inwoners vanwege Corona wel voldoende hun mening kunnen laten horen?

Verreweg het grootste deel van het participatietraject vond plaats vóór de uitbraak van Covid-19 (2018 en 2019). De periode van ter inzagelegging (9 april t/m 18 juni 2020) van het Ontwerp Ruimtelijke Koers duurde i.v.m. coronamaatregelen 10 in plaats van 6 weken. Om inwoners ook tijdens de corona-maatregelen te informeren heeft het college vanaf 21 april een online expositie georganiseerd, een digitale én een papieren brochure uitgebracht, vanaf 8 juni een fysieke expositie in het gemeentehuis opengesteld en op 10 en 11 juni inloopavonden georganiseerd.

Hoe communiceert de gemeente over de Ruimtelijke Koers?

In de periode waarin de Ruimtelijke Koers tot stand kwam heeft de gemeente via vele en diverse (online) communicatiekanalen en (online) media gecommuniceerd: nieuwsberichten en actuele informatie op de website, social media (Facebook, Twitter en Instagram), huis aan huisblad – gemeentepagina, E-mails naar een bestand van ca. 400 geïnteresseerden en persberichten naar lokale en regionale media. De gemeente blijft dit zo doen tot en met de besluitvorming over de definitieve Ruimtelijke Koers.

naar boven

Hoe gaat het verder?

Het college heeft de aangepaste Ruimtelijke Koers (en bijlagen) voorgelegd voor besluitvorming aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft ook de Reactienota ontvangen. Debat- en besluitvorming in de gemeenteraad over de Ruimtelijke Koers vindt plaats op 8 december 2020.

De Ruimtelijke Koers is een ruimtelijke visie en een volwaardig kader met spelregels en richtlijnen, voor de ruimtelijke ontwikkeling van Houten tot 2040. De Ruimtelijke Koers is een uitnodiging aan inwoners, ontwikkelaars, eigenaren en onze corporatie om aan de slag te gaan in de gebieden.

De uitwerking van en in de gebieden zal komende jaren stapsgewijs gaan. Dat is steeds maatwerk. Het vraagt dan ook passende communicatie, participatie en samenwerking. Daar zet de gemeente stevig op in.

Tot 2025 krijgt de gebiedsontwikkeling van Het Centrum, De Molenzoom en De Koppeling prioriteit. In deze gebieden streven we zo veel mogelijk naar gebiedsontwikkeling. Dat is anders dan in het verleden toen ontwikkeling vaak ging over één specifieke locatie. In Noordwest faciliteert de gemeente vooral initiatiefnemers. De voorbereidingen voor dit soort plannen gaat ook meer tijd kosten. Deze tijd is nodig om meer kwaliteit in deze woon-, werk- en leefomgevingen toe te voegen. Ook voeren we gesprekken met de regio, de provincie en het Rijk over de financiering van bijvoorbeeld ingrepen voor Noordwest en de volledige aansluiting op de A12.

Naar aanleiding van de visie maken we locatie- of gebiedsplannen. Om deze plannen te kunnen uitvoeren is een omgevingsvergunning nodig. Of een aanpassing van het bestemmingsplan. Bij een nieuw of aan te passen bestemmingsplan kunnen inwoners zienswijzen indienen en in beroep gaan. De gemeente informeert de inwoners op de gebruikelijke manier als zo’n proces start.

Hoe kan ik inspreken bij de gemeenteraad?

De behandeling in de gemeenteraad van de Ruimtelijke Koers is gepland op 8 december 2020. Voorafgaand aan deze besluitvorming kunnen inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers ook bij de gemeenteraad inspreken. Dit kan tijdens een Rondetafelgesprek (RTG). De gemeenteraad organiseert hiervoor 4 avonden vanaf eind oktober. De raad informeert u hierover. Of kijk op https://www.houten.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/aanmelden-spreekrecht/.

Print Icoon printen